ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) การบริการบนระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ การให้บริการซอฟต์แวร์ การให้บริการแพลตฟอร์ม การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานบริการระบบจัดเก็บข้อมูล บริการร่วมและรวม (Composite Service) การใช้ประโยชน์ระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ การประยุกต์ใช์โปรแกรมบนระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆเพื่อพัฒนางานด้านธุรกิจ


ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกบพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูล ตัวกลางและอุปกรณ์ มาตรฐานการสื่อสารข้อมูล ชนิดของสัญญาณและวิธีการส่งสัญญาณข้อมูล สื่อและอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับส่งข้อมูลในระบบเครือข่าย โครงสร้างของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โปรโตคอล การออกแบบ ระบบเครือข่ายกบอินเทอร์เน็ต บริการต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ตตัวอย่างของเครือข่ายและประโยชน์ของเครือข่ายแต่ละประเภท


ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเทคโนโลยีเสมือนจริง ความหมาย หลักการวิธีการทางาน แนวคิด โครงสร้างองค์ประกอบ ประเภท เครื่องมือที่ใช้สาหรับการสร้างเทคโนโลยีเสมือนจริง บทบาทและประยุกต์ใช้งาน ความรู้เบื้องต้นและความแตกต่างของโลกเสมือนจริง (VR) กับเทคโนโลยีเสมือจริง (AR) การวิเคราะห์ออกแบบ การสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริง (AR) สาหรับงานธุรกิจ


              ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ  หลักการพื้นฐานและแนวคิดเชิงวัตถุ  กระบวนการวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ  โมเดลที่ใช้ออกแบบเชิงวัตถุ หลักการของ UML Modeling องค์ประกอบของ UML และการวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมทางธุรกิจ


ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของระบบฐานข้อมูล ขั้นตอนการพัฒนาระบบฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล แบบจำลองข้อมูล การวิเคราะห์และการออกแบบฐานข้อมูล แบบจำลองเอนทิตี้และความสัมพันธ์ รูปแบบบรรทัดฐาน การออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ภาษามาตรฐานบนระบบฐานข้อมูล