คำอธิบายรายวิชา

             ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการและโครงสร้างการทำงานของเว็บไซต์ การออกแบบเว็บไซต์    การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมภาษา โปรแกรมสำเร็จรูปหรือโปรแกรมระบบ CMS (Content Management System) การใช้โปรแกรมกราฟิกเสริมในการออกแบบสร้างเว็บไซต์ และการติดตั้งโปรแกรมจำลอง Web Server หรืออัพโหลด (Upload) เว็บไซต์