จุดประสงค์รายวิชา

    1. เข้าใจหลักการและเทคนิคการใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง

    2. มีทักษะการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง

    3. มีคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ และเจตคติที่ดีในวิชาชีพคอมพิวเตอร์

 

สมรรถนะรายวิชา

    1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและเทคนิคการใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง

    2.  ประยุกต์ใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูงตามลักษณะงาน


 คำอธิบายรายวิชา

    ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการและเทคนิคการใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูงในงานธุรกิจ แนวทางการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานโปรแกรมสำนักงานขั้นสูง เครื่องมือสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานโปรแกรมสำนักงานขั้นสูง การใช้ฟังก์ชั่น การใช้แมโคร การใช้โปรแกรมเสริม (Add Ins) กรณีศึกษา 


โครงการสอน : ไฟล์เอกสาร

จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้ 

          1. เข้าใจการจัดองค์การ เทคนิคการจัดการสมัยใหม่ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการการเพิ่ม

ประสิทธิภาพขององค์การ การบริหารงานคุณภาพ การจัดการความเสี่ยง จริยธรรมในองค์การ

          2. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการสมัยใหม่

          3. สามารถประยุกต์ใช้หลักการเพิ่มประสิทธิภาพและการบริหารงานคุณภาพเพื่อพัฒนาองค์การ

          4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการเสริมสร้างจริยธรรมในองค์การสำหรับการจัดการ 

สมรรถนะรายวิชา

          1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการจัดองค์การ เทคนิคการจัดการสมัยใหม่ เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการจัดการ การเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การ การบริหารงานคุณภาพ การจัดการความเสี่ยงจริยธรรมในองค์การ

          2. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการสมัยใหม่

          3. ประยุกต์ใช้หลักการเพิ่มประสิทธิภาพและการบริหารงานคุณภาพเพื่อพัฒนาองค์การ

          4. เสริมสร้างจริยธรรมในองค์การสำหรับการจัดการ        


 คำอธิบายรายวิชา         

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดองค์การ แนวคิดและเทคนิคการจัดการสมัยใหม่ การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการ การเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การ การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การตามหลักการบริหารงานคุณภาพ แนวทางการเพิ่มผลิตภาพในองค์การและการจัดการความเสี่ยง

          การใช้กรณีศึกษาและเหตุการณ์จริงวิเคราะห์ตัดสินใจเพื่อการจัดการ การเสริมสร้างจริยธรรมในองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม


โครงการสอน : ไฟล์เอกสาร

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

    1. เข้าใจเกี่ยวกับความรู้พื้นฐาน ความหมายองค์ประกอบ การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง (Internet of Think) เทคโนโลยีที่ใช้ในการทำธุรกรรมโดยไม่ต้องผ่านบุคคลที่สาม (Block chain) ธุรกรรมการเงินดิจิทัล (Fintech) ระบบเงินดิจิทัล สกุลเงินดิจิทัล หรือ คริปโท-เคอร์เรนซี (cryptocurrency) ธุรกิจดิจิทัลบนสื่อสังคมออนไลน์

    2. กรณีศึกษาเทคโนโลยีดิจิทัลเชื่อมโยงอาชีพ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอาชีพยุคดิจิทัล

    3. มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบ ตระหนักถึงการเป็นพลเมืองดิจิทัล

 

สมรรถนะรายวิชา    

    1. แสดงความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความหมายองคป์ระกอบ การจดัการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง (Internet of Think) เทคโนโลยีที่ใช้ในการทำธุรกรรมโดยไม่ต้องผ่าน บุคคลที่สาม (Block chain) ธุรกรรมการเงินดิจิทัล (Fintech) ระบบเงินดิจิทัล สกุลเงินดิจิทัล หรือ คริปโท-เคอร์เรนซี (CryptoCurrency) ธุรกิจดิจิทัลบนสื่อสังคมออนไลน์ และการเชื่อมโยง เทคโนโลยีดิจิทัลในอาชีพ

    2. กรณีศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ในจัดการอาชีพ

    3. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการอาชีพ และการเป็นพลเมืองดิจิทัล

 

คำอธิบายรายวิชา

    ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้พื้นฐาน ความหมาย องค์ประกอบ การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง (Internet of Think) เทคโนโลยีที่ใช้ในการทำธุรกรรมโดยไม่ต้องผ่าน บุคคลที่สาม (Block Chain) ธุรกรรมการเงินดิจิทัล (Fintech) ระบบเงินดิจิทัล สกุลเงินดิจิทัล หรือ คริปโทเคอร์เรนซี (CryptoCurrency)การท าธุรกิจดิจิทัลบนสื่อสังคมออนไลน์ กรณีศึกษาเทคโนโลยีดิจิทัลเชื่อมโยง อาชีพ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอาชีพของการเป็ นพลเมืองยุคดิจิทัล

โครงการสอน : ไฟล์เอกสาร

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

          1. เข้าใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศการสืบค้นและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพ

          2. สามารถสืบค้นจัดเก็บค้นคืนส่งผ่านจัดดำเนินการข้อมูลสารสนเทศนำเสนอและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคมและโปรแกรมสำเร็จรูปที่เกี่ยวข้อง

          3. มีคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

 

สมรรถนะรายวิชา    

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสืบค้นจัดดำเนินการและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยใช้คอมพิวเตอร์อุปกรณ์โทรคมนาคมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศและโปรแกรมสำเร็จรูปที่เกี่ยวข้อง

2. ใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคมในการสืบค้นและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

3. จัดเก็บค้นคืนส่งผ่านและจัดดำเนินการข้อมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ

4. นำเสนอและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

 

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศการจัดเก็บค้นคืนส่งผ่านและจัดดำเนินการข้อมูลสารสนเทศการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการนำเสนอและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ

คลิก : ไฟล์เอกสาร

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

     1. เข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและองค์ประกอบของโปรแกรมคอมพิวเตอร์

     2. มีทักษะในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์

     3. มีทักษะในการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม

     4. มีคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ และเจตคติที่ดีในวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

สมรรถนะรายวิชา    

     1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม

     2. ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมในงานธุรกิจ

 

คำอธิบายรายวิชา

     ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ คำสั่งรับและแสดงผลข้อมูล ชนิดของข้อมูล โครงสร้างโปรแกรมแบบต่างๆ การจัดการแฟ้มข้อมูลเบื้องต้น เครื่องมือช่วยเขียนโปรแกรม การเขียนโปรแกรมขนาดเล็กสำหรับงานธุรกิจ กรณีศึกษา

โครงการสอน : ไฟล์เอกสาร 


จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

          1. เข้าใจหลักการของระบบธุรกิจ

          2. เข้าใจบทบาทคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ

          3. มีเจตคติที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน  โดยคำนึงถึงจริยธรรมในวิชาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา    

          1. แสดงความรู้เกี่ยวกับระบบธุรกิจ

          2. แสดงความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเอกสารและการประมวลผลข้อมูลในระบบงานธุรกิจ

          3. วางแผนการใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ 

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในระบบงานธุรกิจ  ความสัมพันธ์ของเอกสารในระบบงานธุรกิจ  การนำคอมพิวเตอร์ช่วยงานด้านการบัญชี  ด้านการเงิน  ด้านการตลาด  ด้านการผลิต  และการดำเนินการด้านทรัพยากรบุคคล

โครงการสอน : ไฟล์เอกสาร

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ประเภท ประโยชน์ และหลักการสร้างภาพเคลื่อนไหว

2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการสร้างภาพเคลื่อนไหว

3. สามารถปฏิบัติการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการสร้างภาพเคลื่อนไหว

4. มีทักษะในการประเมินคุณค่าผลงาน

5. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา อดทน และขยันหมั่นเพียร

 

สมรรถนะรายวิชา    

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับความหมาย ประเภท และหลักการสร้างภาพเคลื่อนไหว

2. สร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ ขั้นพื้นฐานด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

 

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย ประเภท หลักการสร้างภาพเคลื่อนไหว การใช้โปรแกรม

สำเร็จรูปคอมพิวเตอร์สร้างภาพเคลื่อนไหวพื้นฐาน


โครงการสอน : ไฟล์เอกสาร

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจเกี่ยวกับการจัดการองค์การ หลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต หลักการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และการประยุกต์ใช้ในการจัดการงานอาชีพ

2สามารถวางแผนการจัดการงานอาชีพ โดยประยุกต์ใช้หลักการจัดการองค์การ การเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การ และกิจกรรมการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต

3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการจัดการงานอาชีพด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด อดทนและสามารถทำงานร่วมกัน

สมรรถนะรายวิชา

1.   แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการจัดการองค์การ การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต การจัดการความเสี่ยง การจัดการความขัดแย้ง การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

2.   การวางแผนการจัดการองค์การ และเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การตามหลักการ

3.   กำหนดแนวทางจัดการความเสี่ยง และความขัดแย้งในงานอาชีพตามสถานการณ์

4.   เลือกกลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานตามหลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต

5.   ประยุกต์ใช้กิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในการจัดการงานอาชีพ

 คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาเกี่ยวกับ การจัดองค์การ การเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การ การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต การจัดการความเสี่ยง การจัดการความขัดแย้งในองค์การ กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การนำกิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตมาประยุกต์ใช้ในการจัดการงานอาชีพ


โครงการสอน : ไฟล์เอกสาร

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

          1. เข้าใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศการสืบค้นและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพ

          2. สามารถสืบค้นจัดเก็บค้นคืนส่งผ่านจัดดำเนินการข้อมูลสารสนเทศนำเสนอและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคมและโปรแกรมสำเร็จรูปที่เกี่ยวข้อง

          3. มีคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

 

สมรรถนะรายวิชา    

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสืบค้นจัดดำเนินการและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยใช้คอมพิวเตอร์อุปกรณ์โทรคมนาคมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศและโปรแกรมสำเร็จรูปที่เกี่ยวข้อง

2. ใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคมในการสืบค้นและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

3. จัดเก็บค้นคืนส่งผ่านและจัดดำเนินการข้อมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ

4. นำเสนอและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

 

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศการจัดเก็บค้นคืนส่งผ่านและจัดดำเนินการข้อมูลสารสนเทศการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการนำเสนอและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ

โครงการสอน : ไฟล์เอกสาร

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

          1. เข้าใจเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

          2. มีทักษะในการใช้  ดูแลและบำรุงรักษาระบบเครือข่าย

          3. มีทักษะในการใช้บริการบนอินเทอร์เน็ต

          4. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์ 

สมรรถนะรายวิชา    

          1.       แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

          2.       เลือก  และติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายตามคู่มือ

          3.       ปรับแต่ง  บำรุงรักษาระบบปฏิบัติการเครือข่ายตามข้อกำหนด 

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ  การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย  การติดตั้งระบบปฏิบัติการเครือข่าย  การปรับแต่งและใช้งานระบบปฏิบัติการเครือข่าย  การรับ – ส่งข้อมูลบนเครือข่าย  การใช้บริการอินเทอร์เน็ต  การดูแลรักษาระบบเครือข่าย  และความปลอดภัยบนระบบเครือข่าย