https://drive.google.com/file/d/1VoM5LFThdFggSlNgFfh3K5tCKaG7bSE1/view?usp=sharing

โครงการสอนและแผนการสอนวิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด

https://drive.google.com/drive/folders/10O4VXg-AfQlv-ejuDRbMKVxw9nYPnpNx?usp=sharing

โครงการสอนและแผนการสอนรายวิชาการสนทนาภาษาอังกฤษ2

 


แผนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

          1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับปฏิบัติงาน

          2. สามารถนำอังกฤษไปใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน

          3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ

 

สมรรถนะรายวิชา    

1.       ฟัง–ดู การสื่อสารในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการจากสื่อโสตทัศน์

2.       พูดสื่อสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน และในงานอาชีพ

3.       อ่านข้อมูล เอกสารการปฏิบัติงานจากสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ หรือสื่อออนไลน์

4.       เขียนให้ข้อมูล บันทึกการปฏิบัติงาน และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนด

5.       ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ

6.       ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรียนรู้ด้วยตนเอง

 

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ การสื่อสารในองค์กร ผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ ฝึกการสนทนาโต้ตอบกับลูกค้าในบริบทที่หลากหลาย การให้ข้อมูลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับสถานที่ สินค้า และบริการ โดยใช้บทบาทสมมุติ สถานการณ์จำลอง สถานการณ์จริงในสาขางานอาชีพที่เกี่ยวข้อง อ่านคู่มือปฏิบัติงาน บทความในงานอาชีพ เขียนรายงานการปฏิบัติงาน และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นำเสนองาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เข้าใจความเหมือนความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมตามมารยาทสังคม ประเพณีและของเจ้าของภาษา การใช้กระบวนการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ