คำอธิบายรายวิชา ปฏิบัติเกี่ยวกับการฟัง พูด อ่าน เขียนสัทอักษรภาษาจีน การอ่านออกเสียงคำและประโยค การสนทนาสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน การใช้คำศัพท์ สำนวนภาษา การเขียนอักษรจีนเบื้องต้น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษธทางภาษาจีน

คำอธิบายรายวิชา ปฏิบัติเกี่ยวกับการฟัง พูด อ่าน เขียนสัทอักษรภาษาจีน การอ่านออกเสียงคำและประโยค การสนทนาสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน การใช้คำศัพท์ สำนวนภาษา การเขียนอักษรจีนเบื้องต้น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษธทางภาษาจีน

ปฏิบัติเกี่ยวกับการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาจีนในงานอาชีพ ฟัง-ดู การใช้ภาษาจีนในสถานการณ์งานอาชีพ การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ การอ่านข้อความเรื่องสั้นๆ  การเขียนคำศัพท์ สำนวน รูปประโยคเบื้องตน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาจีนในงานอาชีพ

ปฏิบัติเกี่ยวกับการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาจีนในงานอาชีพ ฟัง-ดู การใช้ภาษาจีนในสถานการณ์งานอาชีพ การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ การอ่านข้อความเรื่องสั้นๆ  การเขียนคำศัพท์ สำนวน รูปประโยคเบื้องตน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาจีนในงานอาชีพ

ปฏิบัติการเกี่ยวกับการฟังดูพูดอ่านและเขียนภาษาจีนในชีวิตประจำวันตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาการฟังพูดและการอ่านออกเสียงภาษาจีนการอ่านประโยคการใช้คำศัพท์สำนวนการสนทนาในสถานการณ์ในชีวิตประจำวันการเขียนภาษาจีนและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาจีนในชีวิตประจําวัน

 1. สาระสำคัญ

     การเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยผ่านเว็บไซต์เป็นวิธีการเรียนที่ได้ผลและทันสมัยมากขึ้นในปัจจุบันและอนาคต ดังนั้นผู้เรียนจึงควรมีความรู้พื้นฐานในความเข้าใจส่วนต่างๆ ที่ปรากฏในหน้าเว็บไซต์แต่ละเว็บไซต์ และวิธีการที่สำคัญต่อการเรียนรู้ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นั้นๆ อย่างได้ผลสูงสุดและประหยัดเวลาได้มากที่สุด

 1. หัวเรื่อง/รายการสอน/สาระการเรียนรู้

1. Listening and speaking : Dialogs

2. Language study: Adjective words

3. Reading passages: 3.1 Use the Brower Tricks  3.2 Filter Your Search Result

4. Unit Activities 

5. Unit Vocabulary 

 1. สมรรถนะอาชีพประจำหน่วย

นักศึกษาใช้กลยุทธ์ ในการสืบค้นการเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ได้

 1. จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์ทั่วไป

1.     มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการค้นหาแหล่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ต่าง ๆ

2.      สามารถนำภาษาอังกฤษไปใช้เป็นเครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ

3.      ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยการเรียนผ่านเว็บไซต์

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

1.      นักศึกษาที่ฟังบทสนทนาโต้ตอบวิธีการค้นคว้าผ่านอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์

2.      นักศึกษาตอบคำถามในการศึกษาภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์

3.      นักศึกษาอ่านและเขียนด้วยคำคุณศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับคำคุณศัพท์(Adjectives)

4.      นักศึกษาอ่านและจับใจความสำคัญจากบทความที่เกี่ยวข้อง

5.      นักศึกษาสร้างกิจกรรมความรู้ทางภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนและนำเสนอ 1. สาระสำคัญ

     การเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยผ่านเว็บไซต์เป็นวิธีการเรียนที่ได้ผลและทันสมัยมากขึ้นในปัจจุบันและอนาคต ดังนั้นผู้เรียนจึงควรมีความรู้พื้นฐานในความเข้าใจส่วนต่างๆ ที่ปรากฏในหน้าเว็บไซต์แต่ละเว็บไซต์ และวิธีการที่สำคัญต่อการเรียนรู้ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นั้นๆ อย่างได้ผลสูงสุดและประหยัดเวลาได้มากที่สุด

 1. หัวเรื่อง/รายการสอน/สาระการเรียนรู้

1. Listening and speaking : Dialogs

2. Language study: Adjective words

3. Reading passages: 3.1 Use the Brower Tricks  3.2 Filter Your Search Result

4. Unit Activities 

5. Unit Vocabulary 

 1. สมรรถนะอาชีพประจำหน่วย

นักศึกษาใช้กลยุทธ์ ในการสืบค้นการเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ได้

 1. จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์ทั่วไป

1.     มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการค้นหาแหล่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ต่าง ๆ

2.      สามารถนำภาษาอังกฤษไปใช้เป็นเครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ

3.      ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยการเรียนผ่านเว็บไซต์

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

1.      นักศึกษาที่ฟังบทสนทนาโต้ตอบวิธีการค้นคว้าผ่านอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์

2.      นักศึกษาตอบคำถามในการศึกษาภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์

3.      นักศึกษาอ่านและเขียนด้วยคำคุณศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับคำคุณศัพท์(Adjectives)

4.      นักศึกษาอ่านและจับใจความสำคัญจากบทความที่เกี่ยวข้อง

5.      นักศึกษาสร้างกิจกรรมความรู้ทางภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนและนำเสนอ 1. สาระสำคัญ

     การเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยผ่านเว็บไซต์เป็นวิธีการเรียนที่ได้ผลและทันสมัยมากขึ้นในปัจจุบันและอนาคต ดังนั้นผู้เรียนจึงควรมีความรู้พื้นฐานในความเข้าใจส่วนต่างๆ ที่ปรากฏในหน้าเว็บไซต์แต่ละเว็บไซต์ และวิธีการที่สำคัญต่อการเรียนรู้ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นั้นๆ อย่างได้ผลสูงสุดและประหยัดเวลาได้มากที่สุด

 1. หัวเรื่อง/รายการสอน/สาระการเรียนรู้

1. Listening and speaking : Dialogs

2. Language study: Adjective words

3. Reading passages: 3.1 Use the Brower Tricks  3.2 Filter Your Search Result

4. Unit Activities 

5. Unit Vocabulary 

 1. สมรรถนะอาชีพประจำหน่วย

นักศึกษาใช้กลยุทธ์ ในการสืบค้นการเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ได้

 1. จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์ทั่วไป

1.     มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการค้นหาแหล่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ต่าง ๆ

2.      สามารถนำภาษาอังกฤษไปใช้เป็นเครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ

3.      ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยการเรียนผ่านเว็บไซต์

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

1.      นักศึกษาที่ฟังบทสนทนาโต้ตอบวิธีการค้นคว้าผ่านอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์

2.      นักศึกษาตอบคำถามในการศึกษาภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์

3.      นักศึกษาอ่านและเขียนด้วยคำคุณศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับคำคุณศัพท์(Adjectives)

4.      นักศึกษาอ่านและจับใจความสำคัญจากบทความที่เกี่ยวข้อง

5.      นักศึกษาสร้างกิจกรรมความรู้ทางภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนและนำเสนอ 1. สาระสำคัญ

     การเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยผ่านเว็บไซต์เป็นวิธีการเรียนที่ได้ผลและทันสมัยมากขึ้นในปัจจุบันและอนาคต ดังนั้นผู้เรียนจึงควรมีความรู้พื้นฐานในความเข้าใจส่วนต่างๆ ที่ปรากฏในหน้าเว็บไซต์แต่ละเว็บไซต์ และวิธีการที่สำคัญต่อการเรียนรู้ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นั้นๆ อย่างได้ผลสูงสุดและประหยัดเวลาได้มากที่สุด

 1. หัวเรื่อง/รายการสอน/สาระการเรียนรู้

1. Listening and speaking : Dialogs

2. Language study: Adjective words

3. Reading passages: 3.1 Use the Brower Tricks  3.2 Filter Your Search Result

4. Unit Activities 

5. Unit Vocabulary 

 1. สมรรถนะอาชีพประจำหน่วย

นักศึกษาใช้กลยุทธ์ ในการสืบค้นการเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ได้

 1. จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์ทั่วไป

1.     มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการค้นหาแหล่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ต่าง ๆ

2.      สามารถนำภาษาอังกฤษไปใช้เป็นเครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ

3.      ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยการเรียนผ่านเว็บไซต์

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

1.      นักศึกษาที่ฟังบทสนทนาโต้ตอบวิธีการค้นคว้าผ่านอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์

2.      นักศึกษาตอบคำถามในการศึกษาภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์

3.      นักศึกษาอ่านและเขียนด้วยคำคุณศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับคำคุณศัพท์(Adjectives)

4.      นักศึกษาอ่านและจับใจความสำคัญจากบทความที่เกี่ยวข้อง

5.      นักศึกษาสร้างกิจกรรมความรู้ทางภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนและนำเสนอปฏิบัติการเกี่ยวกับการฟังดูพูดอ่านและเขียนภาษาจีนในชีวิตประจำวันตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาการฟังพูดและการอ่านออกเสียงภาษาจีนการอ่านประโยคการใช้คำศัพท์สำนวนการสนทนาในสถานการณ์ในชีวิตประจำวันการเขียนภาษาจีนและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาจีนในชีวิตประจําวัน

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

          1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการค้นหาแหล่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ต่าง ๆ

          2. สามารถนำภาษาอังกฤษไปใช้เป็นเครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ

          3. ตระหนักถึงและเห็นประโยชน์ของการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยการเรียนผ่านเว็บไซต์

สมรรถนะรายวิชา    

1.      ฟัง ดู พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ต่าง ๆ จากสื่อโสตทัศน์

2.      สืบค้นข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากเว็บไซต์ต่าง ๆ

3.      เลือกเว็บไซต์ และ ใช้แอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ฝึกทักษะทางภาษาแบบออนไลน์ด้วยตนเอง

4.      ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนการฟัง พูด อ่าน และเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรียนรู้ด้วยตนเอง

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษจากเว็บไซต์ต่าง ๆ การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ การอ่านบทความ ข่าว เรื่องสั้น ๆ การใช้โครงสร้างภาษา คำศัพท์ สำนวนการสืบค้นข้อมูลโดยใช้คำหลัก (keywords) การสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์ และการใช้แอพพลิเคชั่นต่าง ๆ


จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

          1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการค้นหาแหล่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ต่าง ๆ

          2. สามารถนำภาษาอังกฤษไปใช้เป็นเครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ

          3. ตระหนักถึงและเห็นประโยชน์ของการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยการเรียนผ่านเว็บไซต์

สมรรถนะรายวิชา    

1.      ฟัง ดู พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ต่าง ๆ จากสื่อโสตทัศน์

2.      สืบค้นข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากเว็บไซต์ต่าง ๆ

3.      เลือกเว็บไซต์ และ ใช้แอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ฝึกทักษะทางภาษาแบบออนไลน์ด้วยตนเอง

4.      ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนการฟัง พูด อ่าน และเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรียนรู้ด้วยตนเอง

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษจากเว็บไซต์ต่าง ๆ การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ การอ่านบทความ ข่าว เรื่องสั้น ๆ การใช้โครงสร้างภาษา คำศัพท์ สำนวนการสืบค้นข้อมูลโดยใช้คำหลัก (keywords) การสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์ และการใช้แอพพลิเคชั่นต่าง ๆจุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

          1. เพื่อให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษฟัง ดู พูด อ่านและเขียนตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน ในระดับที่สูงขึ้น

          2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม

          3. เพื่อให้ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน และการศึกษาต่อ

สมรรถนะรายวิชา    

1. ฟัง ดู ข่าว การสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันจากสื่อโสตทัศน์

2. สนทนาโต้ตอบใช้บทบาทสมมติและสถานการณ์จำลองในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่กำหนดหรือตามความสนใจ

3. ใช้คำศัพท์ สำนวนทางภาษาเหมาะสมกับสถานการณ์และมารยาทสังคมวัฒนธรรม

4. ออกเสียงภาษาอังกฤษได้ตามหลักการออกเสียง

5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนการฟัง พูด พร้อมแสดงหลักฐานการเรียนรู้ด้วยตนเอง

คำอธิบายรายวิชา

          ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟัง-ดู การสนทนาโต้ตอบ การใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่กำหนดหรือตามความสนใจจากภาพยนตร์ เพลง สื่อโสตทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และเว็บไซด์ต่าง ๆ การแสดงบทบาทสมมติ สถานการณ์จำลอง การเล่าเรื่องจากสิ่งที่ฟังหรือดู การฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษตามหลักการออกเสียง    การใช้คำศัพท์ สำนวนทางภาษาต่าง ๆ ที่ใช้ในชีวิตจริง การใช้วัจนะภาษาและอวจนะภาษา (verbal and non-verbal language) การใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแหล่งเรียนรู้หรือฝึกฝนกับเพื่อนเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้วยตนเอง การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย           


คำอธิบายรายวิชา

                   ปฏิบัติเกี่ยวกับการฟัง พูด อ่าน เขียนสัทอักษรภาษาจีน การอ่านออกเสียงคำและประโยค การสนทนาสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน การใช้คำศัพท์ สำนวนภาษา การเขียนอักษรจีนเบื้องต้น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษธทางภาษาจีน

 
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้


          1. เพื่อให้สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาจีนตามสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน


          2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม


          3. เพื่อให้ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน และการศึกษาต่อ


 


สมรรถนะรายวิชา    


          1. ฟังเสียงและออกเสียงสัทอักษรภาษาจีนจากสื่อโสตทัศน์


          2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ต่างๆที่สนใจในชีวิตประจำวัน


          3. อ่านออกเสียงคำ ประโยค ตามหลักการออกเสียง


          4. เขียนอักษรตามหลักการเขียนภาษาจีน


         


คำอธิบายรายวิชา


                   ปฏิบัติเกี่ยวกับการฟัง พูด อ่าน เขียนสัทอักษรภาษาจีน การอ่านออกเสียงคำและประโยค การสนทนาสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน การใช้คำศัพท์ สำนวนภาษา การเขียนอักษรจีนเบื้องต้น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษธทางภาษาจีน


  


จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

          1. เพื่อให้สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาจีนตามสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน

          2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม

          3. เพื่อให้ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน และการศึกษาต่อ

 

สมรรถนะรายวิชา    

          1. ฟังเสียงและออกเสียงสัทอักษรภาษาจีนจากสื่อโสตทัศน์

          2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ต่างๆที่สนใจในชีวิตประจำวัน

          3. อ่านออกเสียงคำ ประโยค ตามหลักการออกเสียง

          4. เขียนอักษรตามหลักการเขียนภาษาจีน

         

 

คำอธิบายรายวิชา

                   ปฏิบัติเกี่ยวกับการฟัง พูด อ่าน เขียนสัทอักษรภาษาจีน การอ่านออกเสียงคำและประโยค การสนทนาสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน การใช้คำศัพท์ สำนวนภาษา การเขียนอักษรจีนเบื้องต้น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษธทางภาษาจีน


จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

          1. เพื่อให้สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาจีนตามสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน

          2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม

          3. เพื่อให้ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน และการศึกษาต่อ

 

สมรรถนะรายวิชา    

          1. ฟังเสียงและออกเสียงสัทอักษรภาษาจีนจากสื่อโสตทัศน์

          2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ต่างๆที่สนใจในชีวิตประจำวัน

          3. อ่านออกเสียงคำ ประโยค ตามหลักการออกเสียง

          4. เขียนอักษรตามหลักการเขียนภาษาจีน

         

 

คำอธิบายรายวิชา

                   ปฏิบัติเกี่ยวกับการฟัง พูด อ่าน เขียนสัทอักษรภาษาจีน การอ่านออกเสียงคำและประโยค การสนทนาสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน การใช้คำศัพท์ สำนวนภาษา การเขียนอักษรจีนเบื้องต้น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษธทางภาษาจีน

 


คำอธิบายรายวิชา     

                   ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟัง-ดู การสนทนาโต้ตอบ การใช้ภาษาจีนในสถานการณ์ต่างๆที่สนใจ และที่กำหนดจากภาพยนตร์ เพลง สื่อโสตทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และจากเว็บไซต์ต่างๆ การแสดงบทบาทสมมุติในสถานการณ์ต่างๆ การฝึกออกเสียงภาษาจีนตามหลักการออกเสียง การใช้คำศัพท์ สำนวนทางภาษาต่างๆที่ใช้ในชีวิตจริง การใช้วัจนภาษาและอวัจนภาษา (verbal and non-verbal language) การใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแหล่งเรียนรู้หรือฝึกฝนกับเพื่อน เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้วยตนเอง การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

          1.สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาจีนตามสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน

          2. มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาอังกฤษตามมารยาทสังคม

          3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาจีนในชีวิตประจำวันและการศึกษาต่อ

 

สมรรถนะรายวิชา    

1.      ฟังเสียงและออกเสียงสัทอักษรภาษาจีนจากสื่อโสตทัศน์

2.      พูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

3.       อ่านออกเสียงคำ ประโยค ตามหลักการออกสียง

4.      เขียนอักษรตามหลักการเขียนภาษาจีน

 

คำอธิบายรายวิชา

     ปฏิบัติเกี่ยวกับการฟัง พูด อ่าน เขียนสัทอักษรภาษาจีน การอ่านออกเสียงคำและประโยค การสนทนาสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน การใช้คำศัพท์ สำนวนภาษา การเขียนอักษรจีนเบื้องต้น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาจีน


จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1.สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาจีนตามสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจาวัน

2. มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาอังกฤษตามมารยาทสังคม

3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาจีนในชีวิตประจาวันและการศึกษาต่อ

สมรรถนะรายวิชา

1. ฟังเสียงและออกเสียงสัทอักษรภาษาจีนจากสื่อโสตทัศน์

2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่ใช้ในชีวิตประจาวัน

3. อ่านออกเสียงคา ประโยค ตามหลักการออกสียง

4. เขียนอักษรตามหลักการเขียนภาษาจีน

คาอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติเกี่ยวกับการฟัง พูด อ่าน เขียนสัทอักษรภาษาจีน การอ่านออกเสียงคาและประโยค การสนทนาสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจาวัน การใช้คาศัพท์ สานวนภาษา การเขียนอักษรจีนเบื้องต้น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาจีน


       ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟัง-ดู การสนทนาโต้ตอบ การใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่กำหนดหรือตามความสนใจจากภาพยนตร์ เพลง สื่อโสตทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และเว็บไซด์ต่าง ๆ การแสดงบทบาทสมมติ สถานการณ์จำลอง การเล่าเรื่องจากสิ่งที่ฟังหรือดู การฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษตามหลักการออกเสียง    การใช้คำศัพท์ สำนวนทางภาษาต่าง ๆ ที่ใช้ในชีวิตจริง การใช้วัจนะภาษาและอวจนะภาษา (verbal and non-verbal language) การใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแหล่งเรียนรู้หรือฝึกฝนกับเพื่อนเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้วยตนเอง การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย           


จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. สามารถใช้ภาษาอังกฤษ  ฟัง   ดู  พูด  อ่านและเขียนตามสถานการณ์ต่างๆ  ในชีวิตประจำวัน

2. มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม

3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน  และการศึกษาต่อ

สมรรถนะรายวิชา    

1. ฟัง-ดู  เรื่องราว บันเทิงคดี ข่าวสั้นๆ ในชีวิตประจำวันจากสื่อโสตทัศน์

2. สนทนาโต้ตอบสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันและสถานประกอบการ

3. อ่านเรื่องทั่วไป กำหนดการป้ายต่างๆ ในชีวิตประจำวันจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

4. เขียนให้ข้อมูล กรอกแบบฟอร์มต่างๆ ในชีวิตประจำวัน

5. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่างๆ

6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรียนรู้

   ด้วยตนเอง

คำอธิบายรายวิชา

          ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟัง-ดู พูด อ่าน เขียน การฟัง-ดูเรื่องราวต่างๆ บันเทิงคดีจากสื่อโสตทัศน์ การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่างๆ ที่กำหนดเกี่ยวกับการเดินทาง ท่องเที่ยว การบอกทิศทาง การบอกตำแหน่ง ที่ตั้ง สิ่งบันเทิง การซื้อ ขาย การต้อนรับ การสนทนาทางโทรศัพท์ การปฏิบัติตามคำสั่ง ขั้นตอนการปฏิบัติ การอ่านเรื่องทั่วไป ข้อความ กำหนดการ ป้ายประกาศต่างๆ ที่พบในชีวิตประจำวันจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การกรอกแบบฟอร์มต่างๆ การใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแหล่งเรียนรู้หรือฝึกฝน กับเพื่อนเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้วยตนเอง การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย


จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1.สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาจีนตามสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจาวัน

2. มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาอังกฤษตามมารยาทสังคม

3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาจีนในชีวิตประจาวันและการศึกษาต่อ

สมรรถนะรายวิชา

1. ฟังเสียงและออกเสียงสัทอักษรภาษาจีนจากสื่อโสตทัศน์

2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่ใช้ในชีวิตประจาวัน

3. อ่านออกเสียงคา ประโยค ตามหลักการออกสียง

4. เขียนอักษรตามหลักการเขียนภาษาจีน

คาอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติเกี่ยวกับการฟัง พูด อ่าน เขียนสัทอักษรภาษาจีน การอ่านออกเสียงคาและประโยค การสนทนาสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจาวัน การใช้คาศัพท์ สานวนภาษา การเขียนอักษรจีนเบื้องต้น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาจีน