จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

          1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการค้นหาแหล่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ต่าง ๆ

          2. สามารถนำภาษาอังกฤษไปใช้เป็นเครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ

          3. ตระหนักถึงและเห็นประโยชน์ของการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยการเรียนผ่านเว็บไซต์

สมรรถนะรายวิชา    

1.      ฟัง ดู พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ต่าง ๆ จากสื่อโสตทัศน์

2.      สืบค้นข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากเว็บไซต์ต่าง ๆ

3.      เลือกเว็บไซต์ และ ใช้แอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ฝึกทักษะทางภาษาแบบออนไลน์ด้วยตนเอง

4.      ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนการฟัง พูด อ่าน และเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรียนรู้ด้วยตนเอง

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษจากเว็บไซต์ต่าง ๆ การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ การอ่านบทความ ข่าว เรื่องสั้น ๆ การใช้โครงสร้างภาษา คำศัพท์ สำนวนการสืบค้นข้อมูลโดยใช้คำหลัก (keywords) การสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์ และการใช้แอพพลิเคชั่นต่าง ๆ


จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

          1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการค้นหาแหล่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ต่าง ๆ

          2. สามารถนำภาษาอังกฤษไปใช้เป็นเครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ

          3. ตระหนักถึงและเห็นประโยชน์ของการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยการเรียนผ่านเว็บไซต์

สมรรถนะรายวิชา    

1.      ฟัง ดู พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ต่าง ๆ จากสื่อโสตทัศน์

2.      สืบค้นข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากเว็บไซต์ต่าง ๆ

3.      เลือกเว็บไซต์ และ ใช้แอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ฝึกทักษะทางภาษาแบบออนไลน์ด้วยตนเอง

4.      ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนการฟัง พูด อ่าน และเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรียนรู้ด้วยตนเอง

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษจากเว็บไซต์ต่าง ๆ การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ การอ่านบทความ ข่าว เรื่องสั้น ๆ การใช้โครงสร้างภาษา คำศัพท์ สำนวนการสืบค้นข้อมูลโดยใช้คำหลัก (keywords) การสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์ และการใช้แอพพลิเคชั่นต่าง ๆจุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

          1. เพื่อให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษฟัง ดู พูด อ่านและเขียนตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน ในระดับที่สูงขึ้น

          2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม

          3. เพื่อให้ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน และการศึกษาต่อ

สมรรถนะรายวิชา    

1. ฟัง ดู ข่าว การสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันจากสื่อโสตทัศน์

2. สนทนาโต้ตอบใช้บทบาทสมมติและสถานการณ์จำลองในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่กำหนดหรือตามความสนใจ

3. ใช้คำศัพท์ สำนวนทางภาษาเหมาะสมกับสถานการณ์และมารยาทสังคมวัฒนธรรม

4. ออกเสียงภาษาอังกฤษได้ตามหลักการออกเสียง

5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนการฟัง พูด พร้อมแสดงหลักฐานการเรียนรู้ด้วยตนเอง

คำอธิบายรายวิชา

          ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟัง-ดู การสนทนาโต้ตอบ การใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่กำหนดหรือตามความสนใจจากภาพยนตร์ เพลง สื่อโสตทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และเว็บไซด์ต่าง ๆ การแสดงบทบาทสมมติ สถานการณ์จำลอง การเล่าเรื่องจากสิ่งที่ฟังหรือดู การฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษตามหลักการออกเสียง    การใช้คำศัพท์ สำนวนทางภาษาต่าง ๆ ที่ใช้ในชีวิตจริง การใช้วัจนะภาษาและอวจนะภาษา (verbal and non-verbal language) การใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแหล่งเรียนรู้หรือฝึกฝนกับเพื่อนเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้วยตนเอง การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย           


คำอธิบายรายวิชา

                   ปฏิบัติเกี่ยวกับการฟัง พูด อ่าน เขียนสัทอักษรภาษาจีน การอ่านออกเสียงคำและประโยค การสนทนาสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน การใช้คำศัพท์ สำนวนภาษา การเขียนอักษรจีนเบื้องต้น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษธทางภาษาจีน

 
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้


          1. เพื่อให้สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาจีนตามสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน


          2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม


          3. เพื่อให้ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน และการศึกษาต่อ


 


สมรรถนะรายวิชา    


          1. ฟังเสียงและออกเสียงสัทอักษรภาษาจีนจากสื่อโสตทัศน์


          2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ต่างๆที่สนใจในชีวิตประจำวัน


          3. อ่านออกเสียงคำ ประโยค ตามหลักการออกเสียง


          4. เขียนอักษรตามหลักการเขียนภาษาจีน


         


คำอธิบายรายวิชา


                   ปฏิบัติเกี่ยวกับการฟัง พูด อ่าน เขียนสัทอักษรภาษาจีน การอ่านออกเสียงคำและประโยค การสนทนาสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน การใช้คำศัพท์ สำนวนภาษา การเขียนอักษรจีนเบื้องต้น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษธทางภาษาจีน


  


จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

          1. เพื่อให้สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาจีนตามสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน

          2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม

          3. เพื่อให้ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน และการศึกษาต่อ

 

สมรรถนะรายวิชา    

          1. ฟังเสียงและออกเสียงสัทอักษรภาษาจีนจากสื่อโสตทัศน์

          2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ต่างๆที่สนใจในชีวิตประจำวัน

          3. อ่านออกเสียงคำ ประโยค ตามหลักการออกเสียง

          4. เขียนอักษรตามหลักการเขียนภาษาจีน

         

 

คำอธิบายรายวิชา

                   ปฏิบัติเกี่ยวกับการฟัง พูด อ่าน เขียนสัทอักษรภาษาจีน การอ่านออกเสียงคำและประโยค การสนทนาสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน การใช้คำศัพท์ สำนวนภาษา การเขียนอักษรจีนเบื้องต้น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษธทางภาษาจีน


จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

          1. เพื่อให้สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาจีนตามสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน

          2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม

          3. เพื่อให้ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน และการศึกษาต่อ

 

สมรรถนะรายวิชา    

          1. ฟังเสียงและออกเสียงสัทอักษรภาษาจีนจากสื่อโสตทัศน์

          2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ต่างๆที่สนใจในชีวิตประจำวัน

          3. อ่านออกเสียงคำ ประโยค ตามหลักการออกเสียง

          4. เขียนอักษรตามหลักการเขียนภาษาจีน

         

 

คำอธิบายรายวิชา

                   ปฏิบัติเกี่ยวกับการฟัง พูด อ่าน เขียนสัทอักษรภาษาจีน การอ่านออกเสียงคำและประโยค การสนทนาสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน การใช้คำศัพท์ สำนวนภาษา การเขียนอักษรจีนเบื้องต้น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษธทางภาษาจีน

 


คำอธิบายรายวิชา     

                   ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟัง-ดู การสนทนาโต้ตอบ การใช้ภาษาจีนในสถานการณ์ต่างๆที่สนใจ และที่กำหนดจากภาพยนตร์ เพลง สื่อโสตทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และจากเว็บไซต์ต่างๆ การแสดงบทบาทสมมุติในสถานการณ์ต่างๆ การฝึกออกเสียงภาษาจีนตามหลักการออกเสียง การใช้คำศัพท์ สำนวนทางภาษาต่างๆที่ใช้ในชีวิตจริง การใช้วัจนภาษาและอวัจนภาษา (verbal and non-verbal language) การใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแหล่งเรียนรู้หรือฝึกฝนกับเพื่อน เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้วยตนเอง การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

          1.สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาจีนตามสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน

          2. มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาอังกฤษตามมารยาทสังคม

          3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาจีนในชีวิตประจำวันและการศึกษาต่อ

 

สมรรถนะรายวิชา    

1.      ฟังเสียงและออกเสียงสัทอักษรภาษาจีนจากสื่อโสตทัศน์

2.      พูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

3.       อ่านออกเสียงคำ ประโยค ตามหลักการออกสียง

4.      เขียนอักษรตามหลักการเขียนภาษาจีน

 

คำอธิบายรายวิชา

     ปฏิบัติเกี่ยวกับการฟัง พูด อ่าน เขียนสัทอักษรภาษาจีน การอ่านออกเสียงคำและประโยค การสนทนาสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน การใช้คำศัพท์ สำนวนภาษา การเขียนอักษรจีนเบื้องต้น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาจีน


จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1.สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาจีนตามสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจาวัน

2. มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาอังกฤษตามมารยาทสังคม

3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาจีนในชีวิตประจาวันและการศึกษาต่อ

สมรรถนะรายวิชา

1. ฟังเสียงและออกเสียงสัทอักษรภาษาจีนจากสื่อโสตทัศน์

2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่ใช้ในชีวิตประจาวัน

3. อ่านออกเสียงคา ประโยค ตามหลักการออกสียง

4. เขียนอักษรตามหลักการเขียนภาษาจีน

คาอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติเกี่ยวกับการฟัง พูด อ่าน เขียนสัทอักษรภาษาจีน การอ่านออกเสียงคาและประโยค การสนทนาสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจาวัน การใช้คาศัพท์ สานวนภาษา การเขียนอักษรจีนเบื้องต้น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาจีน


       ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟัง-ดู การสนทนาโต้ตอบ การใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่กำหนดหรือตามความสนใจจากภาพยนตร์ เพลง สื่อโสตทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และเว็บไซด์ต่าง ๆ การแสดงบทบาทสมมติ สถานการณ์จำลอง การเล่าเรื่องจากสิ่งที่ฟังหรือดู การฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษตามหลักการออกเสียง    การใช้คำศัพท์ สำนวนทางภาษาต่าง ๆ ที่ใช้ในชีวิตจริง การใช้วัจนะภาษาและอวจนะภาษา (verbal and non-verbal language) การใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแหล่งเรียนรู้หรือฝึกฝนกับเพื่อนเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้วยตนเอง การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย           


จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. สามารถใช้ภาษาอังกฤษ  ฟัง   ดู  พูด  อ่านและเขียนตามสถานการณ์ต่างๆ  ในชีวิตประจำวัน

2. มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม

3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน  และการศึกษาต่อ

สมรรถนะรายวิชา    

1. ฟัง-ดู  เรื่องราว บันเทิงคดี ข่าวสั้นๆ ในชีวิตประจำวันจากสื่อโสตทัศน์

2. สนทนาโต้ตอบสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันและสถานประกอบการ

3. อ่านเรื่องทั่วไป กำหนดการป้ายต่างๆ ในชีวิตประจำวันจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

4. เขียนให้ข้อมูล กรอกแบบฟอร์มต่างๆ ในชีวิตประจำวัน

5. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่างๆ

6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรียนรู้

   ด้วยตนเอง

คำอธิบายรายวิชา

          ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟัง-ดู พูด อ่าน เขียน การฟัง-ดูเรื่องราวต่างๆ บันเทิงคดีจากสื่อโสตทัศน์ การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่างๆ ที่กำหนดเกี่ยวกับการเดินทาง ท่องเที่ยว การบอกทิศทาง การบอกตำแหน่ง ที่ตั้ง สิ่งบันเทิง การซื้อ ขาย การต้อนรับ การสนทนาทางโทรศัพท์ การปฏิบัติตามคำสั่ง ขั้นตอนการปฏิบัติ การอ่านเรื่องทั่วไป ข้อความ กำหนดการ ป้ายประกาศต่างๆ ที่พบในชีวิตประจำวันจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การกรอกแบบฟอร์มต่างๆ การใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแหล่งเรียนรู้หรือฝึกฝน กับเพื่อนเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้วยตนเอง การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย


จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1.สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาจีนตามสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจาวัน

2. มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาอังกฤษตามมารยาทสังคม

3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาจีนในชีวิตประจาวันและการศึกษาต่อ

สมรรถนะรายวิชา

1. ฟังเสียงและออกเสียงสัทอักษรภาษาจีนจากสื่อโสตทัศน์

2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่ใช้ในชีวิตประจาวัน

3. อ่านออกเสียงคา ประโยค ตามหลักการออกสียง

4. เขียนอักษรตามหลักการเขียนภาษาจีน

คาอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติเกี่ยวกับการฟัง พูด อ่าน เขียนสัทอักษรภาษาจีน การอ่านออกเสียงคาและประโยค การสนทนาสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจาวัน การใช้คาศัพท์ สานวนภาษา การเขียนอักษรจีนเบื้องต้น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาจีน