คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับ  การวิเคราะห์ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์  กระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์  การแก้ปัญหาโดยใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  เจตคติทางวิทยาศาสตร์  มีจิตวิทยาศาสตร์  นำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้  และสร้างเสริมสุขภาวะแบบองค์รวม  เพื่อเป็นการพัฒนาคุภาพชีวิตให้ดำรงอยู่ได้อย่างเป็นสุข


จุดประสงค์รายวิชา

1.  เข้าใจหลักการและประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ในงานธุรกิจและบริการ

2.  สามารถคำนวณ  การทดลอง  แก้ไขปัญหา ตรวจสอบและประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาสตร์ในงานธุรกิจและบริการ

3.  มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ในงานธุรกิจและบริการและกิจนิสัยที่ดีในงานอาชีพ

 

สมรรถนะรายวิชา

1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้า  เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและสำนักงาน   การใช้พลังงานเพื่อการขนส่ง  การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  สารละลาย  ปฏิกิริยาเคมี  สารเคมีที่ใช้ในชีวิตประจำวันและสำนักงาน  สารสังเคราะห์และผลิตภัณฑ์

2.  คำนวณข้อมูลเกี่ยวกับไฟฟ้า  เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและสำนักงาน สารละลาย

ปฏิกิริยาเคมีตามหลักการและทฤษฏี

             3.  ทดลอง ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสารละลาย ปฏิกิริยาเคมี สารเคมีที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

             4.  ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการในงานอาชีพ

 

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติวิทยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการเกี่ยวกับไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าภายใน

บ้านและสำนักงาน  สารละลาย  ปฏิกิริยาเคมี  สารเคมีที่ใช้ในชีวิตประจำวันและสำนักงาน  สารสังเคราะห์และผลิตภัณฑ์  การใช้พลังงานเพื่อการขนส่ง  การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมและประยุกต์ใช้ในงานอาชีพที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

 

 

 

 

 


จุดประสงค์รายวิชา

1.  เข้าใจหลักการและประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ในงานอาหารและโภชนาการ

2.  สามารถคำนวณ  การทดลอง  แก้ไขปัญหา ตรวจสอบและประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาสตร์ในงานอาชีพ

3.  มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์อาหารและโภชนาการ  และกิจนิสัยที่ดีในงานอาชีพ

 

สมรรถนะรายวิชา

1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมี สารอินทรีย์ที่มีหมู่ฟังก์ชัน สารชีวโมเลกุล  ชีวเคมีในร่างกาย  สารเคมีและจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรม  สารอาหารและภาวะโภชนาการ

2.  คำนวณข้อมูลเกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมี  กระบวนการชีเคมีในร่างกาย  สารเคมีและ

จุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหารตามหลักและทฤษฎี

             3.  ทดลอง ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมี สารอินทรีย์ที่มีหมู่ฟังก์ชัน สารชีวโมเลกุล  สารเคมีและจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรม สารอาหาร  สารอาหารและภาวะโภชนาการตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

             4.  ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ในงานอาหารและโภชนาการในงานอาชีพ

 

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติวิทยาศาสตร์อาหารและโภชนาการเกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมี  สารอินทรีย์

ฟังก์ชัน สารชีวโมเลกุล  ชีวเคมีในร่างกาย  สารเคมีและจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรม  สารอาหารและภาวะโภชนาการและการประยุกต์ใช้ในงานอาชีพที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


จุดประสงค์รายวิชา

1.  เข้าใจหลักการและประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ในงานธุรกิจและบริการ

2.  สามารถคำนวณ  การทดลอง  แก้ไขปัญหา ตรวจสอบและประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาสตร์ในงานธุรกิจและบริการ

3.  มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ในงานธุรกิจและบริการและกิจนิสัยที่ดีในงานอาชีพ

 

สมรรถนะรายวิชา

1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้า  เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและสำนักงาน   การใช้พลังงานเพื่อการขนส่ง  การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  สารละลาย  ปฏิกิริยาเคมี  สารเคมีที่ใช้ในชีวิตประจำวันและสำนักงาน  สารสังเคราะห์และผลิตภัณฑ์

2.  คำนวณข้อมูลเกี่ยวกับไฟฟ้า  เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและสำนักงาน สารละลาย

ปฏิกิริยาเคมีตามหลักการและทฤษฏี

             3.  ทดลอง ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสารละลาย ปฏิกิริยาเคมี สารเคมีที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

             4.  ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการในงานอาชีพ

 

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติวิทยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการเกี่ยวกับไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าภายใน

บ้านและสำนักงาน  สารละลาย  ปฏิกิริยาเคมี  สารเคมีที่ใช้ในชีวิตประจำวันและสำนักงาน  สารสังเคราะห์และผลิตภัณฑ์  การใช้พลังงานเพื่อการขนส่ง  การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมและประยุกต์ใช้ในงานอาชีพที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

 

 


จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

2. สามรถคำนวณ  ทดลอง แก้ไขปัญหา วางแผน ตรวจสอบและประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในงานอาชีพ

3. มีเจตคติที่ดีต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อมและงนอาชีพที่เกี่ยวข้อง

 สมรรถนะรายวิชา

         1. แสดงความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยา แร่ธาตุ พลังงาน ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ สารเคมีในอุตสาหกรรม ผลกระทบจาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน

2. คำนวณข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานตามหลักการและทฤษฎี

3. ทดลอง ตรวจสอบแลแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อมตามกระบวนการวิทยาศาสตร์

4. ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อมในงานอาชีพ

 คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยา แร่ธาตุ พลังงาน ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ สารเคมีในอุตสาหกรรม ผลกระทบจาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์และการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมในงานอาชีพ


 จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้

             1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหน่วยและการวัด  แรงและการเคลื่อนที่ นาโนเทคโนโลยี อะตอมและตารางธาตุ  สารและการเปลี่ยนแปลง

            2. สามารถสำรวจตรวจสอบเกี่ยวกับการวัด การเคลื่อนที่  อะตอมและธาตุ  สารและทำกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพและชีวิตประจำวัน

            3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่อการศึกษาและสำรวจตรวจสอบด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

 

สมรรถนะรายวิชา

 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ หน่วยและการวัด อะตอมและตารางธาตุ สารและการเปลี่ยนแปลง นาโนเทคโนโลยีและระบบนิเวศ

2. คิดคำนวณเกี่ยวกับหน่วยและการวัด แรงและการเคลื่อนที่ตามหลักการ

3. ปฏิบัติกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

4. ปฏิบัติทดลองเกี่ยวกับสาร การเปลี่ยนแปลงและปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวันโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

 

คำอธิบายรายวิชา

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ หน่วยและการวัด แรงการเคลื่อนที่ นาโนเทคโนโลยี โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ สารและการเปลี่ยนแปลง ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพและระบบนิเวศ

 


จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

2. สามรถคำนวณ  ทดลอง แก้ไขปัญหา วางแผน ตรวจสอบและประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในงานอาชีพ

3. มีเจตคติที่ดีต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อมและงนอาชีพที่เกี่ยวข้อง

 

สมรรถนะรายวิชา

         1. แสดงความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยา แร่ธาตุ พลังงาน ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ สารเคมีในอุตสาหกรรม ผลกระทบจาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน

2. คำนวณข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานตามหลักการและทฤษฎี

3. ทดลอง ตรวจสอบแลแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อมตามกระบวนการวิทยาศาสตร์

4. ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อมในงานอาชีพ

 

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยา แร่ธาตุ พลังงาน ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ สารเคมีในอุตสาหกรรม ผลกระทบจาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์และการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมในงานอาชีพ


 

จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้

             1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหน่วยและการวัด  แรงและการเคลื่อนที่ นาโนเทคโนโลยี อะตอมและตารางธาตุ  สารและการเปลี่ยนแปลง

            2. สามารถสำรวจตรวจสอบเกี่ยวกับการวัด การเคลื่อนที่  อะตอมและธาตุ  สารและทำกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพและชีวิตประจำวัน

            3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่อการศึกษาและสำรวจตรวจสอบด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

สมรรถนะรายวิชา

 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ หน่วยและการวัด อะตอมและตารางธาตุ สารและการเปลี่ยนแปลง นาโนเทคโนโลยีและระบบนิเวศ

2. คิดคำนวณเกี่ยวกับหน่วยและการวัด แรงและการเคลื่อนที่ตามหลักการ

3. ปฏิบัติกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

4. ปฏิบัติทดลองเกี่ยวกับสาร การเปลี่ยนแปลงและปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวันโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

คำอธิบายรายวิชา

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ หน่วยและการวัด แรงการเคลื่อนที่ นาโนเทคโนโลยี โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ สารและการเปลี่ยนแปลง ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพและระบบนิเวศ

 

 


คำอธิบายรายวิชา

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  หน่วยและการวัด  แรงและการเคลื่อนที่  ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน  นาโนเทคโนโลยี  อะตอมและตารางธาตุ   พันธะเคมี  สารและการเปลี่ยนแปลง  ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน  การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศ

 

สมรรถนะรายวิชา

 

1. แสดงความรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับปริมาณทางฟิสิกส์  แรงและการเคลื่อนที่

2.  แสดงความรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน

    3.  แสดงความรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับสารเคมีและการเปลี่ยนแปลงทางเคมี

4.   แสดงความรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศ

5.  แสดงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยี

 


คำอธิบายรายวิชา

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ หน่วยและการวัด แรงการเคลื่อนที่ นาโนเทคโนโลยี โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ สารและการเปลี่ยนแปลง ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพและระบบนิเวศ

 

สมรรถนะรายวิชา

 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ หน่วยและการวัด อะตอมและตารางธาตุ สารและการเปลี่ยนแปลง นาโนเทคโนโลยีและระบบนิเวศ

2. คิดคำนวณเกี่ยวกับหน่วยและการวัด แรงและการเคลื่อนที่ตามหลักการ

3. ปฏิบัติกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

4. ปฏิบัติทดลองเกี่ยวกับสาร การเปลี่ยนแปลงและปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวันโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

 


คำอธิบายรายวิชา

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ หน่วยและการวัด แรงการเคลื่อนที่ นาโนเทคโนโลยี โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ สารและการเปลี่ยนแปลง ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพและระบบนิเวศ 

จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้

             1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหน่วยและการวัด  แรงและการเคลื่อนที่ นาโนเทคโนโลยี อะตอมและตารางธาตุ  สารและการเปลี่ยนแปลง

            2. สามารถสำรวจตรวจสอบเกี่ยวกับการวัด การเคลื่อนที่  อะตอมและธาตุ  สารและทำกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพและชีวิตประจำวัน

            3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่อการศึกษาและสำรวจตรวจสอบด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์


 


ศึกษาเกี่ยวกับพลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ประเภทของพลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ของพลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมกับการดำรงชีวิต การใช้ประโยชน์ของพลังงาน พลังงานทดแทนและทรัพยากร สถานการณ์ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการใช้พลังงานและทรัพยากร  แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาพลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักการและวิธีการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้อง