จุดประสงค์รายวิชา
1.เข้าใจเกี่ยวกับปัจจัย สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
2.สามารถจัดการปัญหาโดยสันติวิธีและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
3. มีคุณธรรมจริยธรรม  จิตสาธารณะและหลักการดำเนินชีวิตสอดคล้องตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


สมรรถนะรายวิชา
1.แสดงความรู้เกี่ยวกับปัจจัย สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
2.วิเคราะห์ความต้องการของตนเองเพื่อวางเป้าหมายของชีวิต
3.มีทักษะการเป็นผู้นำ
4.จัดการกับปัญหา/ข้อขัดแย้งโดยสันติ
5.วางแผนดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะสอดคล้องตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัย สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัยแรงจูงใจที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ความแตกต่างระหว่างบุคคล การได้รับการยอมรับนับถือ ความรับผิดชอบความก้าวหน้า ในหน้าที่การงาน ทักษะการเป็นผู้นำ การจัดการกับปัญหา/ข้อขัดแย้งโดยสันติวิธีการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อความรุนแรงและสิ่งเสพติด

      ปฏิบัติเกี่ยวกับการลีลาศเพื่อเข้าสังคม ประวัติความรู้พื้นฐาน ประโยชน์และรูปแบบในการลีลาศมารยาทในการเข้าสังคม มนุษยสัมพันธ์และการปรับบุคลิกภาพ


จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจหลักการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายเพื่อความพร้อมในการประกอบอาชีพ

2. สามารถเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายตามหลักการบริโภคอาหารและโภชนาการ หลักการออกกำลังกายและหลักการดูและเล่นกีฬาไทย/กีฬาสากล

3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายด้วยความมีวินัย มีน้ำใจนักกีฬา

ความสามัคคี เคารพกฎกติกาและมีมารยาท

 

สมรรถนะรายวิชา    

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย หลักการบริโภคอาหารและโภชนาการหลักการออกกำลังและหลักการดูและเล่นกีฬา

2. บริโภคอาหารตามหลักโภชนาการเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย

3. ออกกำลังเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและสมรรถภาพตามหลักการและกระบวนการ

4. ดูและเล่นกีฬาไทย/ สากล ตามกฎ กติกา มารยาท

5. ใช้ค่าดัชนีมวลกายวางแผนปรับปรุงบุคลิกภาพและสุขภาพ

6. ปฏิบัติโครงงานเกี่ยวกับสุขภาพและกีฬา

 

คำอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย อาหารและโภชนาการที่เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การหาค่าดัชนีมวลกาย หลักการและรูปแบบการออกกำลังกายด้วยกีฬาไทย / กีฬาสากล มีวินัย มีน้ำใจนักกีฬา เคารพกฎกติกา มีมารยาทในการดูและเล่นกีฬา เลือกและปฏิบัติการออกกำลังกายอย่างเหมาะสม มีความสุขภายใต้หลักความพอเพียง พร้อมที่จะประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 


คำอธิบายรายวิชา

    ศึกษาและปฎิบัติเกี่วกับ ความหมายและความสำคัญของมนุษยสัมพันธ์ ธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการทาจิตวิทยาเพื่อสร้างสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชนการพัฒนาตนเพื่อความก้าวหน้าในชีวิตและการทำงาน การนำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ

คำอธิบายรายวิชา

    ศึกษาและปฎิบัติเกี่วกับ ความหมายและความสำคัญของมนุษยสัมพันธ์ ธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการทาจิตวิทยาเพื่อสร้างสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชนการพัฒนาตนเพื่อความก้าวหน้าในชีวิตและการทำงาน การนำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ

คำอธิบายรายวิชา

    ศึกษาและปฎิบัติเกี่วกับ ความหมายและความสำคัญของมนุษยสัมพันธ์ ธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการทาจิตวิทยาเพื่อสร้างสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชนการพัฒนาตนเพื่อความก้าวหน้าในชีวิตและการทำงาน การนำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ

คำอธิบายรายวิชา

    ศึกษาและปฎิบัติเกี่วกับ ความหมายและความสำคัญของมนุษยสัมพันธ์ ธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการทาจิตวิทยาเพื่อสร้างสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชนการพัฒนาตนเพื่อความก้าวหน้าในชีวิตและการทำงาน การนำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ

คำอธิบายรายวิชา

    ศึกษาและปฎิบัติเกี่วกับ ความหมายและความสำคัญของมนุษยสัมพันธ์ ธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการทาจิตวิทยาเพื่อสร้างสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชนการพัฒนาตนเพื่อความก้าวหน้าในชีวิตและการทำงาน การนำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ

คำอธิบายรายวิชา

    ศึกษาและปฎิบัติเกี่วกับ ความหมายและความสำคัญของมนุษยสัมพันธ์ ธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการทาจิตวิทยาเพื่อสร้างสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชนการพัฒนาตนเพื่อความก้าวหน้าในชีวิตและการทำงาน การนำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ

คำอธิบายรายวิชา

    ศึกษาและปฎิบัติเกี่วกับ ความหมายและความสำคัญของมนุษยสัมพันธ์ ธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการทาจิตวิทยาเพื่อสร้างสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชนการพัฒนาตนเพื่อความก้าวหน้าในชีวิตและการทำงาน การนำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ

คำอธิบายรายวิชา

    ศึกษาและปฎิบัติเกี่วกับ ความหมายและความสำคัญของมนุษยสัมพันธ์ ธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการทาจิตวิทยาเพื่อสร้างสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชนการพัฒนาตนเพื่อความก้าวหน้าในชีวิตและการทำงาน การนำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ

คำอธิบายรายวิชา

    ศึกษาและปฎิบัติเกี่วกับ ความหมายและความสำคัญของมนุษยสัมพันธ์ ธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการทาจิตวิทยาเพื่อสร้างสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชนการพัฒนาตนเพื่อความก้าวหน้าในชีวิตและการทำงาน การนำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

          1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานเรื่องความสมบูรณ์ทางกาย

          2. มีทักษะในการเสริมสมรรถภาพทางกายของตนเองและผู้อื่น

          3. ใช้กิจกรรมทางการศึกษาในการจัดโครงการเพื่อพัฒนาสุขภาพ

          4. มีทักษะในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์เฉพาะหน้า

          5. มีจิตสาธารณะ คุณธรรม เหมาะสมกับการปฏิบัติงานอาชีพ

 

สมรรถนะรายวิชา    

1.       เล่นกีฬาเพื่อออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอตามหลักการทางพลศึกษา

2.       พัฒนาสมรรถภาพทางกายให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามลักษณะงาน

3.       เป็นผู้นำและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเสริมสมรรถภาพทางกาย

4.       ปฏิบัติงานโดยคำนึงความปลอดภัย

คำอธิบายรายวิชา

          ปฏิบัติเกี่ยวกับการลีลาศเพื่อเข้าสังคม ประวัติความรู้พื้นฐาน ประโยชน์และรูปแบบในการลีลาศมารยาทในการเข้าสังคม มนุษยสัมพันธ์และการปรับบุคลิกภาพ