จุดประสงค์รายวิชา

1.เข้าใจความสำคัญและหลักมนุษยสัมพันธ์และธรรมชาติของมนุษย์

2.สามารถพัฒนาตนเองและชุมชนตามกระบวนการทางจิตวิทยาและหลักธรรม

3.มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการพัฒนาตนและชุมชน


สมรรถนะรายวิชา

1.แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักมนุษยสัมพันธ์และการประยุกต์ใช้ในการทำงาน

2.วิเคราะห์บทบาทและสถานภาพของมนุษย์ในสังคม

3.เสนอแนะแนวทางในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน

4.นำกระบวนการทางจิตวิทยาและหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ


จุดประสงค์รายวิชา

1.เข้าใจความสำคัญและหลักมนุษยสัมพันธ์และธรรมชาติของมนุษย์

2.สามารถพัฒนาตนเองและชุมชนตามกระบวนการทางจิตวิทยาและหลักธรรม

3.มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการพัฒนาตนและชุมชน


สมรรถนะรายวิชา

1.แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักมนุษยสัมพันธ์และการประยุกต์ใช้ในการทำงาน

2.วิเคราะห์บทบาทและสถานภาพของมนุษย์ในสังคม

3.เสนอแนะแนวทางในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน

4.นำกระบวนการทางจิตวิทยาและหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ


จุดประสงค์รายวิชา

1.เข้าใจความสำคัญและหลักมนุษยสัมพันธ์และธรรมชาติของมนุษย์

2.สามารถพัฒนาตนเองและชุมชนตามกระบวนการทางจิตวิทยาและหลักธรรม

3.มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการพัฒนาตนและชุมชน


สมรรถนะรายวิชา

1.แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักมนุษยสัมพันธ์และการประยุกต์ใช้ในการทำงาน

2.วิเคราะห์บทบาทและสถานภาพของมนุษย์ในสังคม

3.เสนอแนะแนวทางในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน

4.นำกระบวนการทางจิตวิทยาและหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ


จุดประสงค์รายวิชา

1.เข้าใจความสำคัญและหลักมนุษยสัมพันธ์และธรรมชาติของมนุษย์

2.สามารถพัฒนาตนเองและชุมชนตามกระบวนการทางจิตวิทยาและหลักธรรม

3.มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการพัฒนาตนและชุมชน


สมรรถนะรายวิชา

1.แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักมนุษยสัมพันธ์และการประยุกต์ใช้ในการทำงาน

2.วิเคราะห์บทบาทและสถานภาพของมนุษย์ในสังคม

3.เสนอแนะแนวทางในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน

4.นำกระบวนการทางจิตวิทยาและหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ


จุดประสงค์รายวิชา

1.เข้าใจความสำคัญและหลักมนุษยสัมพันธ์และธรรมชาติของมนุษย์

2.สามารถพัฒนาตนเองและชุมชนตามกระบวนการทางจิตวิทยาและหลักธรรม

3.มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการพัฒนาตนและชุมชน


สมรรถนะรายวิชา

1.แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักมนุษยสัมพันธ์และการประยุกต์ใช้ในการทำงาน

2.วิเคราะห์บทบาทและสถานภาพของมนุษย์ในสังคม

3.เสนอแนะแนวทางในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน

4.นำกระบวนการทางจิตวิทยาและหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ


จุดประสงค์รายวิชา

1.เข้าใจความสำคัญและหลักมนุษยสัมพันธ์และธรรมชาติของมนุษย์

2.สามารถพัฒนาตนเองและชุมชนตามกระบวนการทางจิตวิทยาและหลักธรรม

3.มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการพัฒนาตนและชุมชน


สมรรถนะรายวิชา

1.แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักมนุษยสัมพันธ์และการประยุกต์ใช้ในการทำงาน

2.วิเคราะห์บทบาทและสถานภาพของมนุษย์ในสังคม

3.เสนอแนะแนวทางในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน

4.นำกระบวนการทางจิตวิทยาและหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ


จุดประสงค์รายวิชา

1.เข้าใจความสำคัญและหลักมนุษยสัมพันธ์และธรรมชาติของมนุษย์

2.สามารถพัฒนาตนเองและชุมชนตามกระบวนการทางจิตวิทยาและหลักธรรม

3.มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการพัฒนาตนและชุมชน


สมรรถนะรายวิชา

1.แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักมนุษยสัมพันธ์และการประยุกต์ใช้ในการทำงาน

2.วิเคราะห์บทบาทและสถานภาพของมนุษย์ในสังคม

3.เสนอแนะแนวทางในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน

4.นำกระบวนการทางจิตวิทยาและหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ


จุดประสงค์รายวิชา

1.เข้าใจความสำคัญและหลักมนุษยสัมพันธ์และธรรมชาติของมนุษย์

2.สามารถพัฒนาตนเองและชุมชนตามกระบวนการทางจิตวิทยาและหลักธรรม

3.มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการพัฒนาตนและชุมชน


สมรรถนะรายวิชา

1.แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักมนุษยสัมพันธ์และการประยุกต์ใช้ในการทำงาน

2.วิเคราะห์บทบาทและสถานภาพของมนุษย์ในสังคม

3.เสนอแนะแนวทางในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน

4.นำกระบวนการทางจิตวิทยาและหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ


จุดประสงค์รายวิชา

1.เข้าใจความสำคัญและหลักมนุษยสัมพันธ์และธรรมชาติของมนุษย์

2.สามารถพัฒนาตนเองและชุมชนตามกระบวนการทางจิตวิทยาและหลักธรรม

3.มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการพัฒนาตนและชุมชน


สมรรถนะรายวิชา

1.แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักมนุษยสัมพันธ์และการประยุกต์ใช้ในการทำงาน

2.วิเคราะห์บทบาทและสถานภาพของมนุษย์ในสังคม

3.เสนอแนะแนวทางในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน

4.นำกระบวนการทางจิตวิทยาและหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ


จุดประสงค์รายวิชา

1.เข้าใจความสำคัญและหลักมนุษยสัมพันธ์และธรรมชาติของมนุษย์

2.สามารถพัฒนาตนเองและชุมชนตามกระบวนการทางจิตวิทยาและหลักธรรม

3.มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการพัฒนาตนและชุมชน


สมรรถนะรายวิชา

1.แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักมนุษยสัมพันธ์และการประยุกต์ใช้ในการทำงาน

2.วิเคราะห์บทบาทและสถานภาพของมนุษย์ในสังคม

3.เสนอแนะแนวทางในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน

4.นำกระบวนการทางจิตวิทยาและหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ


จุดประสงค์รายวิชา

1.เข้าใจความสำคัญและหลักมนุษยสัมพันธ์และธรรมชาติของมนุษย์

2.สามารถพัฒนาตนเองและชุมชนตามกระบวนการทางจิตวิทยาและหลักธรรม

3.มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการพัฒนาตนและชุมชน


สมรรถนะรายวิชา

1.แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักมนุษยสัมพันธ์และการประยุกต์ใช้ในการทำงาน

2.วิเคราะห์บทบาทและสถานภาพของมนุษย์ในสังคม

3.เสนอแนะแนวทางในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน

4.นำกระบวนการทางจิตวิทยาและหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ


จุดประสงค์รายวิชา

1.เข้าใจความสำคัญและหลักมนุษยสัมพันธ์และธรรมชาติของมนุษย์

2.สามารถพัฒนาตนเองและชุมชนตามกระบวนการทางจิตวิทยาและหลักธรรม

3.มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการพัฒนาตนและชุมชน


สมรรถนะรายวิชา

1.แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักมนุษยสัมพันธ์และการประยุกต์ใช้ในการทำงาน

2.วิเคราะห์บทบาทและสถานภาพของมนุษย์ในสังคม

3.เสนอแนะแนวทางในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน

4.นำกระบวนการทางจิตวิทยาและหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ


จุดประสงค์รายวิชา

1.รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการออกกำลังกาย หลักการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย หลักการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา และ หลักการปฏิบัติตนในการดูและเล่นกีฬา

2.สามารถพัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายตามหลักการออกกำลังกายด้วยกิจกรรมทางกาย/กีฬาไทย/กีฬาสากลตามกฎ กติกา และมารยาท

3.มีเจตคติและพฤติกรรมลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ในการดูและเล่นกีฬาตามกฎ กติกา มารยาทและความปลอดภัย


สมรรถนะรายวิชา

1.แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการออกกำลังกาย หลักการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย หลักการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา และหลักการปฏิบัติตนในการดูและเล่นกีฬา

2.พัฒนาบุคลิกภาพและสมรรถภาพตามหลักการและกระบวนการออกกำลังกาย

3.ปฏิบัติกิจกรรมกีฬาไทย/กีฬาสากลตามกฎ กติกา และมารยาทที่กำหนด

4.คำนวณค่าดัชนีมวลกายตามหลักการและกระบวนการ

5.ปฐมพยาบาลการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาตามหลักการและกระบวนการ


จุดประสงค์รายวิชา

1.เพื่อให้เกิดทักษะพื้นฐานการเต้นลีลาศ

2.เพื่อนำทักษะการเต้นลีลาศไปใช้ให้เกิดประโยขน์

3.เพื่อให้เกิดภาวะการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี เกิดระเบียบวินัย เครพกฎกติกา มารยาท ของสังคม


มาตรฐานรายวิชา

1.สาธิตทักษะพื้นฐานการเต้นลีลาศได้

2.เต้นลีลาศอย่างมีมารยาทมีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี

3.ศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้ ขอคำปรึกษาจากผู้รู้ ผู้ชำนาญ เพื่อเป็นแนวทางในการเต้นลีลาศ


คำอธิบาย

ศึกษาฝึกปฏิบัติ พัฒนาทักษะวิธีการเต้นลีลาศ ในแต่ละจังหวะตามลวดลายฟิกเกอร์ท่าเต้นต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ตามกฏกติกา มารยาท การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพ สมรรถภาพ โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของผู้เรียน เพื่อปลูกฝังทัศนคติค่านิยมที่ดี ตลอดจยพฤติกรรมที่แสดงออกขณะเต้นลีลาศ

จุดประสงค์รายวิชา

1.เข้าใจความสำคัญและหลักมนุษยสัมพันธ์และธรรมชาติของมนุษย์

2.สามารถพัฒนาตนเองและชุมชนตามกระบวนการทางจิตวิทยาและหลักธรรม

3.มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการพัฒนาตนและชุมชน


สมรรถนะรายวิชา

1.แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักมนุษยสัมพันธ์และการประยุกต์ใช้ในการทำงาน

2.วิเคราะห์บทบาทและสถานภาพของมนุษย์ในสังคม

3.เสนอแนะแนวทางในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน

4.นำกระบวนการทางจิตวิทยาและหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ


จุดประสงค์รายวิชา

1.เข้าใจความสำคัญและหลักมนุษยสัมพันธ์และธรรมชาติของมนุษย์

2.สามารถพัฒนาตนเองและชุมชนตามกระบวนการทางจิตวิทยาและหลักธรรม

3.มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการพัฒนาตนและชุมชน


สมรรถนะรายวิชา

1.แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักมนุษยสัมพันธ์และการประยุกต์ใช้ในการทำงาน

2.วิเคราะห์บทบาทและสถานภาพของมนุษย์ในสังคม

3.เสนอแนะแนวทางในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน

4.นำกระบวนการทางจิตวิทยาและหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ


จุดประสงค์รายวิชา

1.เข้าใจความสำคัญและหลักมนุษยสัมพันธ์และธรรมชาติของมนุษย์

2.สามารถพัฒนาตนเองและชุมชนตามกระบวนการทางจิตวิทยาและหลักธรรม

3.มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการพัฒนาตนและชุมชน


สมรรถนะรายวิชา

1.แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักมนุษยสัมพันธ์และการประยุกต์ใช้ในการทำงาน

2.วิเคราะห์บทบาทและสถานภาพของมนุษย์ในสังคม

3.เสนอแนะแนวทางในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน

4.นำกระบวนการทางจิตวิทยาและหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ


จุดประสงค์รายวิชา

1.เข้าใจความสำคัญและหลักมนุษยสัมพันธ์และธรรมชาติของมนุษย์

2.สามารถพัฒนาตนเองและชุมชนตามกระบวนการทางจิตวิทยาและหลักธรรม

3.มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการพัฒนาตนและชุมชน


สมรรถนะรายวิชา

1.แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักมนุษยสัมพันธ์และการประยุกต์ใช้ในการทำงาน

2.วิเคราะห์บทบาทและสถานภาพของมนุษย์ในสังคม

3.เสนอแนะแนวทางในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน

4.นำกระบวนการทางจิตวิทยาและหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ


จุดประสงค์รายวิชา

1.เข้าใจความสำคัญและหลักมนุษยสัมพันธ์และธรรมชาติของมนุษย์

2.สามารถพัฒนาตนเองและชุมชนตามกระบวนการทางจิตวิทยาและหลักธรรม

3.มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการพัฒนาตนและชุมชน


สมรรถนะรายวิชา

1.แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักมนุษยสัมพันธ์และการประยุกต์ใช้ในการทำงาน

2.วิเคราะห์บทบาทและสถานภาพของมนุษย์ในสังคม

3.เสนอแนะแนวทางในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน

4.นำกระบวนการทางจิตวิทยาและหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ


จุดประสงค์รายวิชา

1.เข้าใจความสำคัญและหลักมนุษยสัมพันธ์และธรรมชาติของมนุษย์

2.สามารถพัฒนาตนเองและชุมชนตามกระบวนการทางจิตวิทยาและหลักธรรม

3.มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการพัฒนาตนและชุมชน


สมรรถนะรายวิชา

1.แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักมนุษยสัมพันธ์และการประยุกต์ใช้ในการทำงาน

2.วิเคราะห์บทบาทและสถานภาพของมนุษย์ในสังคม

3.เสนอแนะแนวทางในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน

4.นำกระบวนการทางจิตวิทยาและหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ


จุดประสงค์รายวิชา

1.เข้าใจความสำคัญและหลักมนุษยสัมพันธ์และธรรมชาติของมนุษย์

2.สามารถพัฒนาตนเองและชุมชนตามกระบวนการทางจิตวิทยาและหลักธรรม

3.มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการพัฒนาตนและชุมชน


สมรรถนะรายวิชา

1.แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักมนุษยสัมพันธ์และการประยุกต์ใช้ในการทำงาน

2.วิเคราะห์บทบาทและสถานภาพของมนุษย์ในสังคม

3.เสนอแนะแนวทางในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน

4.นำกระบวนการทางจิตวิทยาและหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ


จุดประสงค์รายวิชา

1.เข้าใจความสำคัญและหลักมนุษยสัมพันธ์และธรรมชาติของมนุษย์

2.สามารถพัฒนาตนเองและชุมชนตามกระบวนการทางจิตวิทยาและหลักธรรม

3.มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการพัฒนาตนและชุมชน


สมรรถนะรายวิชา

1.แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักมนุษยสัมพันธ์และการประยุกต์ใช้ในการทำงาน

2.วิเคราะห์บทบาทและสถานภาพของมนุษย์ในสังคม

3.เสนอแนะแนวทางในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน

4.นำกระบวนการทางจิตวิทยาและหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1.   เพื่อให้เข้าใจความสำคัญและหลักการพัฒนาทักษะชีวิต

2.   เพื่อให้มีทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับสถานภาพและบทบาทในงานอาชีพ

3.   เพื่อให้สามมารถนำหลักของทักษะต่างๆ ไปใช้ในการปฎิบัติตนให้เป็นคนดี มีคุณค่า และ ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้อย่างมีความสุข

4.   เพื่อให้มีเจตคติและนิสัยที่ดีในการพัฒนาทักษะชีวิต มีความคิดสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบและสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้อื่น

สมรรถนะรายวิชา    

1.    เข้าใจหลักการพัฒนาทักษะชีวิต

2.    เลือก/ปฎิบัติกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้วยความตระหนักรู้ในจุดดี-จุดด้อยของตน

3.    สร้างสัมพันธภาพการสื่อสาร การตัดสินใจ และ แก้ไขปัญหาชีวิต ตามหลักการพัฒนาทักษะชีวิต

4.    พัฒนาบุคลิกภาพและอารมณ์เหมาะสมกับสถานภาพ เพศ และ วัย

คำอธิบายรายวิชา

        ศึกษาเกี่ยวกับ  ความสำคัญ  องค์ประกอบของทักษะชีวิต ทักษะเกี่ยวกับการวิเคราะห์ การประเมินสถานการณ์  ความคิดสร้างสรรค์  ความตระหนักรู้ในตน  ความเห็นใจผู้อื่น  ความรับผิดชอบสังคม  การสร้างสัมพันธภาพ  การสื่อสาร  การตัดสินใจและแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวัน  การจัดการกับอารมณ์และความเครียด  และการเลือกกิจกรรมเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียด

               


จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1.   เพื่อให้เข้าใจความสำคัญและหลักการพัฒนาทักษะชีวิต

2.   เพื่อให้มีทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับสถานภาพและบทบาทในงานอาชีพ

3.   เพื่อให้สามมารถนำหลักของทักษะต่างๆ ไปใช้ในการปฎิบัติตนให้เป็นคนดี มีคุณค่า และ ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้อย่างมีความสุข

4.   เพื่อให้มีเจตคติและนิสัยที่ดีในการพัฒนาทักษะชีวิต มีความคิดสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบและสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้อื่น

สมรรถนะรายวิชา    

1.    เข้าใจหลักการพัฒนาทักษะชีวิต

2.    เลือก/ปฎิบัติกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้วยความตระหนักรู้ในจุดดี-จุดด้อยของตน

3.    สร้างสัมพันธภาพการสื่อสาร การตัดสินใจ และ แก้ไขปัญหาชีวิต ตามหลักการพัฒนาทักษะชีวิต

4.    พัฒนาบุคลิกภาพและอารมณ์เหมาะสมกับสถานภาพ เพศ และ วัย

คำอธิบายรายวิชา

        ศึกษาเกี่ยวกับ  ความสำคัญ  องค์ประกอบของทักษะชีวิต ทักษะเกี่ยวกับการวิเคราะห์ การประเมินสถานการณ์  ความคิดสร้างสรรค์  ความตระหนักรู้ในตน  ความเห็นใจผู้อื่น  ความรับผิดชอบสังคม  การสร้างสัมพันธภาพ  การสื่อสาร  การตัดสินใจและแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวัน  การจัดการกับอารมณ์และความเครียด  และการเลือกกิจกรรมเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียด


จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

          1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานเรื่องความสมบูรณ์ทางกาย

          2. มีทักษะในการเสริมสมรรถภาพทางกายของตนเองและผู้อื่น

          3. ใช้กิจกรรมทางการศึกษาในการจัดโครงการเพื่อพัฒนาสุขภาพ

          4. มีทักษะในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์เฉพาะหน้า

          5. มีจิตสาธารณะ คุณธรรม เหมาะสมกับการปฏิบัติงานอาชีพ

 

สมรรถนะรายวิชา    

1.       เล่นกีฬาเพื่อออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอตามหลักการทางพลศึกษา

2.       พัฒนาสมรรถภาพทางกายให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามลักษณะงาน

3.       เป็นผู้นำและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเสริมสมรรถภาพทางกาย

4.       ปฏิบัติงานโดยคำนึงความปลอดภัย

คำอธิบายรายวิชา

          ปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมทางพลศึกษาหรือเล่นกีฬา โดยใช้หลักการทางพลศึกษาเพื่อส่งเสริมสุขภาพวางแผนแก้ปัญหาด้านสุขภาพและสมรรถภาพทางกายของตนเองและผู้อื่น ส่งเสริมบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ ภาวะผู้นำ และการมีน้ำใจนักกีฬาให้เหมาะสม ปลอดภัยต่อการทำงานและการดำรงชีวิต