จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

          1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสุขอนามัยของระบบสืบพันธุ์

2. เพื่อให้เสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นตามหลักการ

3. เพื่อให้สามารถประเมินโอกาสเสี่ยงจากพฤติกรรมทางเพศ และปัญหาจากการมีเพศสัมพันธ์ไม่พร้อม

4. เพื่อให้ตระหนักรู้ในคุณค่าของตนเอง สร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจเลือกแนวทางการดำเนินชีวิตอย่างมี
    สุขภาวะ

 

สมรรถนะรายวิชา

         1. แสดงความรู้เกี่ยวกับสุขอนามัยของระบบสืบพันธ์ พัฒนาการทางเพศในวัยรุ่น

         2. ทักษะด้านการจัดการเรื่องสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ทักษะการตัดสินใจ

         3. วิเคราะห์อิทธิพลทางสังคมที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศ

         4. แสดงความรู้การป้องกันการรับเชื้อเอชไอวี

         5. ปฏิบัติโครงงานเกี่ยวกับ เป้าหมายและแนวปฏิบัติในการดำเนินชีวิตที่มีสุขภาวะ

 

คำอธิบายรายวิชา

          ปฏิบัติเกี่ยวกับพัฒนาการทางเพศเมื่อเปลี่ยนแปลงเข้าสู่วัยรุ่น การดูแลสุขภาพทางเพศ สัมพันธภาพ กับความคาดหวังต่อบทบาทและความรับผิดชอบ การแสดงออกทางเพศ ทักษะการตัดสินใจ การต่อรองและการสื่อสารความต้องการตามความคิดเห็นและความรู้สึก การตระหนักในคุณค่าของตนเองบนพื้นฐานของการเคารพในสิทธิของผู้อื่น สิทธิในการแสดงออกตามวิถีชีวิตทางเพศภายใต้กรอบของกฎหมายว่าด้วยเพศ สังคม และวัฒนธรรม ตลอดจนภาพลักษณ์ที่ส่งผลต่อความรู้สึกและพฤติกรรม การเลือกใช้แหล่งบริการช่วยเหลือที่เป็นมิตรในพื้นที่

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

        1.เพื่อให้เข้าใจสมรรถภาพทางกายเพื่อความพร้อมในการประกอบอาชีพ        

        2.เพื่อให้เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายตามหลักการบริโภคอาหารแหละโภชนาการ

        3. เพื่อให้มีเจตคติและนิสัยที่ดีในการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายด้วยความมีวินัย

 

สมรรถนะรายวิชา    

         1.แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย

         2.บริโภคอาหารตามหลักโภชนาการเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย

         3.ออกกำลังกายเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและสมรรถภาพตามหลักการและกระบวนการ

 

คำอธิบายรายวิชา

        ปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายอาหารและโภชนาการที่สร้าง

สมรรถภาพทางกาย การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การหาค่าดัชนีมวลกาย หลักการและรูปแบบ

การออกกำลังกายกีฬาไทย-กีฬาสากล มีวินัยมีน้ำใจนักกีฬา เคารพกฎกติกามีมารยาทในการดูละ

เล่นกีฬา