3108-2103 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 2-0-2
History of Architecture
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. รู้และเข้าใจประวัติความเป้นมาของงานสถาปัตยกรรมยุคต่างๆของตะวันตกและตะวันออก
2. รู้และเข้าใจอารยธรรม อิทธิพลที่มีผลต่องานสถาปัตยกรรมตะวันตกและตะวันออก
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดี ในการใฝ่รู้ ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของงานสถาปัตยกรรมตะวันตกและตะวันออก
2. ลําดับความรู้เกี่ยวกับอารยธรรม อิทธิพลที่มีผลต่องานสถาปัตยกรรมตะวันตกและตะวันออก
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับอารยธรรมร่วมสมัย และประวัติศาสตร์ คติความเชื่อที่มีอิทธิพลต่อรูปแบบงานสถาปัตยกรรมตะวันตกและตะวันออกในยุคต่าง ๆ


จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1.     มีความเข้าใจในหลักการออกแบบอาคารที่มีความสัมพันธ์กับสภาวะแวดล้อม

2.     มีความรู้ความใจหลักการระบายอากาศ และแสงสว่าง

3.     มีเข้าใจหลักการควบคุมเสียงภายในอาคาร

4.     มีกิจนิสัยในการใฝ่รู้ ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม

สมรรถนะรายวิชา    

1.     แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการออกแบบอาคารที่มีความสัมพันธ์กับสภาวะแวดล้อม

2.     นำความรู้มาประยุกต์กับการออกแบบอาคาร และการแก้ปัญหาสภาพแวดล้อม

คำอธิบายรายวิชา

            ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการออกแบบอาคารที่มีความสัมพันธ์กับสภาวะแวดล้อม เขตสภาวะความสบาย อุณหภูมิ ความร้อนจากดวงอาทิตย์ ความชื้น กระแสลมการระบายอากาศ แสงสว่างและการควบคุมเสียงภายในอาคาร