จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1.     มีความเข้าใจในหลักการออกแบบอาคารที่มีความสัมพันธ์กับสภาวะแวดล้อม

2.     มีความรู้ความใจหลักการระบายอากาศ และแสงสว่าง

3.     มีเข้าใจหลักการควบคุมเสียงภายในอาคาร

4.     มีกิจนิสัยในการใฝ่รู้ ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม

สมรรถนะรายวิชา    

1.     แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการออกแบบอาคารที่มีความสัมพันธ์กับสภาวะแวดล้อม

2.     นำความรู้มาประยุกต์กับการออกแบบอาคาร และการแก้ปัญหาสภาพแวดล้อม

คำอธิบายรายวิชา

            ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการออกแบบอาคารที่มีความสัมพันธ์กับสภาวะแวดล้อม เขตสภาวะความสบาย อุณหภูมิ ความร้อนจากดวงอาทิตย์ ความชื้น กระแสลมการระบายอากาศ แสงสว่างและการควบคุมเสียงภายในอาคาร