วิชา  คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ                        รหัส  20001-2001

จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้

           1.  เข้าใจหลักการและกระบวนการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานอาชีพ การใช้
                โปรแกรมสำเร็จรูป การใช้อินเทอร์เน็ตและการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพ

           2.  สามารถสืบค้นและสื่อสารข้อมูลโดยใช้อินเทอร์เน็ต  ใช้ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูป
                ตามลักษณะงานอาชีพ

           3.  มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์กับระบบสารสนเทศ

สมรรถนะรายวิชา

           1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการใช้คอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ ระบบปฏิบัติการ
             โปรแกรมสำเร็จรูปและอินเทอร์เน็ตเพื่องานอาชีพ

2.  ใช้ระบบปฏิบัติการในการจัดสภาพแวดล้อมและจัดสรรทรัพยากรต่างๆ บนเครื่องพิวเตอร์

3.  ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพตามลักษณะงาน

4.  สืบค้นข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยใช้อินเทอร์เน็ต

 คำอธิบายรายวิชา

    

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ การใช้ระบบปฏิบัติการ  (Windows หรือ Mac OS)  การใช้โปรแกรมประมวลผลคำเพื่อจัดทำเอกสารในงานอาชีพ  การใช้โปรแกรมตารางทำการเพื่อการคำนวณในงานอาชีพ   การใช้โปรแกรมการนำเสนอผลงาน หรือการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปอื่น ๆ ตามลักษณะงานอาชีพ  การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อสืบค้นและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพ   ผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานอาชีพ