ให้นักเรียนนักศึกษา ศึกษาเกี่ยวกับวัสดุที่ใช้งานในงานก่อสร้างประเภทไม้ เหล็ก ปูนซีเมนต์ ทราบ หิน อิฐ ซีเมนต์บล็อก ที่ใช้ในงานก่อสร้าง ได้อย่างถุกต้องและเข้าใจ

ให้ศึกษาเกี่ยวกับหลัการออกแบบและวางผังของอาคารในเขตร้อยชื้น วิธีการออกแบบแผงกันแดด อุปกรณ์ป้องกันแดด เพื่อป้องกันความร้อนเข้าสู่อาคาร การเลือกใช้วัสดุเพื่อป้องกันความร้อนให้กับอาคาร หลักการออกแบบอาคาร

เพื่อการประหยัดพลังงาน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลัการออกแบบบ้านพักอาศัยขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่ไม่เกิน400ตารางเมตรโดยคำนึงถึง

อัตลักณ์ของอาคาร ประโยชน์ใช้สอย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ออกแบบระยะสั้น ตกแต่งแบบ และนำเสนอผลงาน

ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคาร พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร กฎกระทรวง และระเบียบข้อบังคับอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเขียนแบบก่อสร้างอาคาร และการยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

ปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนแบบ เขียนแบบก่อสร้างบ้านพักอาศัยชั้นเดียว โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กยกพื้นขนาดเล็ก

ประกอบด้วยการใช้สัญลักษณ์ประกอบแบบ หมวยการสถาปัตยกรรม หมวยงานโครงสร้าง หมวดงานสุขาภิบาล หมวดงานไฟฟ้าและแสงสว่าง และแบบขยายต่างๆ

การเขียนแบบก่อสร้างด้วยมือ โดยใช้อุปกรณ์ประกอบการเขียนแบบ เพื่อฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ และขั้นตอนการเขียนแบบก่อสร้าง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแปลน รูปตัด รูปด้าน แบบขยายส่วนประกอบอาคาร ผังโครงสร้าง ผังไฟฟ้า ผังสุขาภิบาล ผังบริเวณ และการการประกอบแบบก่อสร้างของอาคารพักอาศัย2ชั้น