จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

          1. มีความเข้าใจหลักการออกแบบบ้านพักอาศัยขนาดใหญ่

          2. มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการออกแบบบ้านพักอาศัยขนาดใหญ่ ที่มีพื้นที่ไม่เกิน 400ตารางเมตร ออกแบบระยะสั้น ตกแต่งแบบ และนำเสนอผลงานทางสถาปัตยกรรม

          3. มีเจตคติ และกิจนิสัยที่ดีในการทำงาน มีความประณีต รอบคอบ

มีระเบียบ รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา

สมรรถนะรายวิชา    

1.     แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการ และกระบวนการออกแบบบ้านพักอาศัยขนาดใหญ่  ที่มีพื้นที่ไม่เกิน 400ตารางเมตร การเลือกใช้โครงสร้าง แสดงความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้ระบบสุขาภิบาล และระบบปรับอากาศ

2.     ออกแบบบ้านพักอาศัยสองชั้นขนาดใหญ่

3.     ออกแบบระยะสั้นอาคารขนาดเล็ก

4.     เขียนและตกแต่งแบบในงานสถาปัตยกรรม

5.     นำเสนอผลงานสถาปัตยกรรม

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษา และปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการออกแบบบ้านพักอาศัยขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่ไม่เกิน 400 ตารางเมตร โดยคำนึงถึง อัตลักษณ์ของอาคาร ประโยชน์ใช้สอย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ออกแบบระยะสั้นตกแต่งแบบ และนำเสนอผลงาน