จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

          1.   เข้าใจประเภท ชนิด หน้าที่ของสารเคมีสําหรับยางและน้ำยาง

          2.   เข้าใจปริมาณการใช้สารเคมีสําหรับยางและน้ำยาง

          3.   สามารถเตรียมสารแบบดิสเพอร์ชัน อิมัลชัน และสารละลาย

          4.   มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต ประหยัด ขยันและอดทน ตลอดจนคํานึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

 

สมรรถนะรายวิชา    

          1. แสดงความรู้เกี่ยวกับประเภท ชนิด หน้าที่ของสารเคมีสําหรับยางและน้ำยาง

          2. เลือกใช้ เก็บรักษาสารเคมีสำหรับยาง ตามหลักความปลอดภัยทางเคมี

          3. จัดกลุ่มสารเคมีสำหรับยางตามประเภทชนิดและหน้าที่

          4. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฎิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

 

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประเภท ชนิด หน้าที่ ปริมาณการใช้สารเคมีสําหรับยาง การเตรียมสาร

แบบดิสเพอร์ชัน (Dispersion) อิมัลชัน (Emulsion) และสารละลาย (Solution)