จุดประสงค์รายวิชา

     1. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการเขียนแบบเทคนิค การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์เขียนแบบ

          2. เพื่อให้มีความสามารถในการอ่านแบบและเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นเกี่ยวกับ ภาพฉาย ภาพตัด และภาพสามมิติ ตามมาตรฐานเขียนแบบเทคนิค

     3. เพื่อให้เจตคติมีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบ เป็นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา

มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบและรักษาสภาพแวดล้อม

มาตรฐานรายวิชา

1. แสดงวิธีการเขียนแบบเทคนิค  การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์เขียนแบบ

2. อ่านและเขียนแบบภาพชิ้นส่วนสองมิติ

3. อ่านและเขียนแบบภาพสามมิติ

4. เขียนภาพฉาย ภาพช่วยและภาพตัด

 

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการอ่านแบบ เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือเขียนแบบ  มาตรฐานงานเขียนแบบเทคนิค เส้น ตัวเลข ตัวอักษร การสร้างรูปเรขาคณิต การกำหนดขนาดของมิติ มาตราส่วน ภาพสามมิติ หลักการฉายภาพมุมที่ 1 และมุมที่ 3 ภาพสเกตซ์ ภาพตัด และสัญลักษณ์เบื้องต้นในงานช่างอุตสาหกรรม