จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

          ๑. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการพื้นฐานในการจำแนกชนิด ลักษณะ คุณสมบัติ มาตรฐาน การใช้งานของวัสดุช่างอุตสาหกรรม

          ๒. เพื่อให้มีความสามารถเลือกวัสดุอุตสาหกรรมมาใช้และจัดเก็บได้ตรงตามมาตรฐาน

          ๓. เพื่อให้ตระหนักถึงคุณค่าของวัสดุ การนำวัสดุมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

สมรรถนะรายวิชา

                 ๑. เข้าใจหลักการพื้นฐานในการจำแนกชนิด ลักษณะ คุณสมบัติ มาตรฐาน การใช้งานวัสดุอุตสาหกรรม

                 ๒.เลือกใช้วัสดุอุตสาหกรรมได้ตามลักษณะงาน

 

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะ ชนิด มาตรฐาน กรรมวิธีการผลิต การใช้งาน การจัดเก็บ วัสดุในงานอุตสาหกรรม ประกอบด้วย โลหะ อโลหะ โลหะผสม อิทธิพลของธาตุที่มีต่อโลหะผสม วัสดุเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น วัสดุหล่อเย็น วัสดุก่อสร้าง วัสดุสังเคราะห์ วัสดุไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  การกัดกร่อนและการป้องกัน การตรวจสอบวัสดุเบื้อง พลังงานในอนาคต