จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

          1. รู้และเข้าใจหลักการพื้นฐานในการจำแนก ชนิด คุณลักษณะ สมบัติ มาตรฐาน การใช้งานของวัสดุงานช่างอุตสาหกรรม

          2. สามารถเลือกวัสดุอุตสาหกรรมมาใช้และจัดเก็บได้ตรงตามมาตรฐาน

          3. มีเจตคติและตระหนัก เห็นคุณค่าของวัสดุ และนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สมรรถนะรายวิชา

                 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานในการจำแนก ชนิด ลักษณะ คุณสมบัติ มาตรฐาน การใช้งานวัสดุอุตสาหกรรม

                 2.เลือกใช้วัสดุอุตสาหกรรมได้ตรงตามลักษณะงาน

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะ ชนิด มาตรฐาน กรรมวิธีการผลิต การใช้งาน การจัดเก็บ การเลือกวัสดุในงานอุตสาหกรรมประกอบด้วย โลหะ อโลหะ โลหะผสม อิทธิพลของธาตุที่มีต่อโลหะผสม วัสดุเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น วัสดุหล่อเย็น วัสดุก่อสร้าง วัสดุสังเคราะห์ วัสดุไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  การกัดกร่อนและการป้องกัน การตรวจสอบวัสดุเบื้องต้น


ลักษณะรายวิชา

1. รหัสวิชา 20100-1002  วิชาวัสดุงานช่างอุตสาหกรรม

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2562

3. ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2563      

4. พื้นฐาน                     

5. ระยะเวลาศึกษา   2 คาบ  รวม  36  คาบ/ทฤษฏี 2  คาบ/สัปดาห์

6.  หน่วยกิต          2       

7. จุดประสงค์ทั่วไป 

          1. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจความหมายของแร่ธาตุ

          2. เพื่อให้รู้จักคุณสมบัติของวัสดุ ประเภทของวัสดุ การผลิตเหล็ก เหล็กกล้า เหล็กหล่อ มาตรฐานเหล็กใน   งานอุตสาหกรรม

          3. นักเรียนสามารถเข้าใจความหมายโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก โลหะผสม และนำไปปฏิบัติได้

          4. เพื่อให้รู้จักเชื้อเพลิงชนิดต่าง ๆ

          5. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจความหมายของวัสดุหล่อลื่น และหล่อเย็น วัสดุก่อสร้าง วัสดุสังเคราะห์ วัสดุงาน    ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

          6. นักเรียนเข้าใจความหมายเกี่ยวกับการกัดกร่อนและการป้องกัน สามารถทดสอบวัสดุ

8. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม      

                 1. สามารถรู้ถึงแร่ธาตุชนิดต่างๆ คุณสมบัติของวัสดุ

                 2. รู้ขั้นตอนการผลิตเหล็ก เหล็กกล้า และเหล็กหล่อ มาตรฐานเหล็กในงานอุตสาหกรรม

                 3. สามารถจำแนกโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก โลหะผสม เชื้อเพลิงต่างๆ ได้

                 4. รู้จักวัสดุหล่อลื่น หล่อเย็น วัสดุก่อสร้าง วัสดุสังเคราะห์  วัสดุงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

                 5. สามารถป้องกันการกัดกร่อน การทดสอบวัสดุ

9.  คำอธิบายรายวิชา     

ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะ ชนิด มาตรฐาน กรรมวิธีการผลิต การใช้งาน การจัดเก็บ การเลือกวัสดุในงานอุตสาหกรรมประกอบด้วย โลหะ อโลหะ โลหะผสม อิทธิพลของธาตุที่มีต่อโลหะผสม วัสดุเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น วัสดุหล่อเย็น วัสดุก่อสร้าง วัสดุสังเคราะห์ วัสดุไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  การกัดกร่อนและการป้องกัน การตรวจสอบวัสดุเบื้องต้น