31032105 การทดสอบงานเชื่อมโดยไม่ทำลาย                                2 - 3- 3
(Non-Destructive Testing for Welding)
จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการทดสอบงานเชื่อมโดยไม่ทำลายตามมาตรฐาน
2. สามารถทดสอบงานเชื่อมโดยไม่ทำลายและตัดสินตามเกณฑ์การยอมรับตามมาตรฐาน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการเรียนรู้และปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกบหลักการและวิธีการทดสอบงานเชื่อมโดยไม่ทำลาย
2. ทดสอบงานเชื่อมโดยไม่ทำลายด้วย อนุภาคแม่เหล็ก การถ่ายภาพด้วยรังสี คลื่นเสียงอัลตราโซนิก
การใช้น้ำายาแทรกซึม วิธีการทดสอบโดยพินิจ และรายงานผลตามมาตรฐาน
3. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
คำอธิบายรายวิชา
                      ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทดสอบงานเชื่อม มาตรฐานของการทดสอบงานเชื่อมโดยไม่ทำลาย โดยวิธีการทดสอบหารอยบกพร่องด้วยอนุภาคแม่เหล็ก การถ่ายภาพด้วยรังสี คลื่นเสียงอลตราโซนิก การใช้น้ำยาแทรกซึม วิธีการทดสอบด้วยวิธพินิจ


3103-2005     วัสดุและโลหะวิทยา                                      2 - 3 - 3
(Materials and Metallurgy)

จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการจำแนกสมบัติทางกายภาพ ทางกล และทางโลหะวิทยาของวัสดุ
2. สามารถตรวจสอบ ทดสอบสมบัติวัสดุในกลุ่มเหล็กกล้า เหล็กหล่อ และโลหะนอกกลุ่มเหล็ก
3. สามารถจาแนกลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางโลหะวิทยา
4. มีกิจนิสัยการทำงานด้วยความละเอียด รอบคอบ ปลอดภัยและคำถึงสิ่งแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา
1. หลักการจำแนกสมบัติทางกายภาพ ทางกล ทางเคมี และโลหะวิทยาของวัสดุ
2. ตรวจสอบ ทดสอบสมบัติวัสดุในกลุ่มเหล็กกล้าเหล็กหล่อ และโลหะนอกกลุ่มเหล็ก
3. ปรับปรุงสมบัติโลหะด้วยความร้อนและทดสอบความแข็งให้ได้ตามข้อกำหนด
4. เลือกโลหะตามสมบัติทางกายภาพ ทางกล และทางโลหะวิทยามาใชให้เหมาะสมกับงาน
คำอธิบายรายวชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกบการทดลองเกี่ยวกบหลักการจำแนกและเลือกใช้วัสดุโครงสร้างอะตอม ระบบและโครงสร้างผลึก ดัชนีมิลเลอร์ ทิศทางและระนาบในผลึก ข้อบกพร่องในผลึกการเปลี่ยนรูปร่างโลหะ การคืนตัวการเกิดผลึกใหม่การเติบโตของเกรน การแข็งตัวของโลหะ โลหะผสม เฟสและแผนภาพสมดุลของระบบหนึ่งธาตุ สองธาตุการปรับปรุงและควบคุมโครงสร้างชนิดต่างๆ ด้วยความร้อน มาตรฐานเหล็กหล่อ เหลกกล้าและโลหะนอกกลุ่มเหล็กการตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคและมหภาค.


3103-0002 งานเชื่อมโลหะเบื้องต้น                                               0 - 6 - 2
(Basic Welding )
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถปฏิบัติงานเชื่อมอาร์กลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ งานเริ่มตนอาร์ก งานเชื่อมเดินแนว งานต่อแนว
เชื่อม งานเชื่อมพอก งานเชื่อมรอยต่อชน รอยต่อเกย รอยต่อตัวที  ในตาแหน่งท่าราบ
2. สามารถปฎิบัติงานเชื่อมแก๊ส งานปรับเปลวไฟเชื่อม งานสร้างบ่อหลอมเหลว งานเชื่อมเดินแนวแบบ
Forehand รอยต่อมุม รอยต่อชน ในตำแหน่งท่าราบ
3. สามารถปฎิบัติงานตัดแก๊สด้วยมือ และเครื่องตดอัตโนมัติ
4. มีกิจนิสยในการทำงานที่ดี ปฎิบัติการเชื่อม โดยใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล
สมรรถนะรายวิชา
1. เชื่อมอาร์กลวดเชื่อมหุมฟลักซ์แผ่นเหล็กกล้า งานเริ่มตนอาร์กซ์ งานเชื่อมเดินแนว งานต่อแนวเชื่อม
งานเชื่อมพอก งานเชื่อมรอยต่อชน รอยต่อเกย รอยต่อตัวที ในตำแหน่งท่าราบ ตามหลักการและ
กระบวนการ
2. เชื่อมแก๊สแผ่นเหล็กกล้า งานปรับเปลวไฟเชื่อม งานสร้างบ่อหลอมเหลว งานเชื่อมเดินแนวแบบ
Forehand รอยต่อมุม รอยต่อชน ตำแหน่งท่าราบ ตามหลักการและกระบวนการ
3. ตัดแก๊สแผนเหล็กกล้าด้วยมือ และเครื่องตัดอัตโนมัติ ตามแบบกาหนด
คำอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานเชื่อมอาร์กลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์เหล็กกล้าคาร์บอน งานเริ่มต้นอาร์ก งานเชื่อมเดิน
แนวงานเชื่อมต่อแนวเชื่อมรอยต่อชน รอยต่อเกย รอยต่อตัวที ในตำแหน่งท่าราบ และงานเชื่อมเดินแนว
ทุกตำแหน่งท่าเชื่อม งานเชื่อมแก๊ส งานปรับเปลวไฟเชื่อม งานสร้างบ่อหลอมเหลว งานเชื่อมเดินแนว รอยต่อมุม
รอยต่อชนแบบ Forehand ทุกตำแหน่งท่าเชื่อม งานตัดด้วยแก๊ส โดยใช้อุปกรณ์ถูกตองตามหลักความปลอดภัยและ อาชีวอนามัย


30103-2301  การออกแบบงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ        3-0-3

(Designof Welded Steel Structures)

จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้

1.เข้าใจเกี่ยวกับการรับแรงของชิ้นส่วนโครงสร้างโลหะ

2.เข้าใจเกี่ยวกับหลักการออกแบบรอยต่องานเชื่อมโครงสร้างโลหะ

3.เข้าใจเกี่ยวกับหลักการการออกแบบโครงสร้างด้วยวิธีหน่วยแรงใช้งาน (Allowable StressDesign Method )

4.เข้าใจเกี่ยวกับการอ่านและสั่งงานตามแบบข้อกําหนดรายละเอียดในงานเชื่อม(WPS)

5.สามารถออกแบบ เขียนแบบโครงสร้างเหล็กรูปพรรณและรอยต่อในงานเชื่อมโครงสร้างโลหะตามมาตรฐานว.ส.ท, AWS D1.1

6.มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการเรียนรู้และปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ

สมรรถนะรายวิชา

1.แสดงความรู้เกี่ยวกับการรับแรงของชิ้นส่วนโครงสร้างโลหะ

2.แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการออกแบบรอยต่องานเชื่อมโครงสร้างโลหะ

3.แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการการออกแบบโครงสร้างด้วยวิธีหน่วยแรงใช้งาน (Allowable Stress Design Method )

4.แสดงความรู้เกี่ยวกับการอ่านและสั่งงานตามแบบข้อกําหนดรายละเอียดในงานเชื่อม(WPS)5.ออกแบบ เขียนแบบ โครงสร้างเหล็กรูปพรรณและรอยต่อในงานเชื่อมโครงสร้างโลหะตามมาตรฐานว.ส.ท, AWS D1.1

6.ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับชนิดของแรงที่กระทําต่อชิ้นส่วนโครงสร้างในลักษณะต่างๆหลักการออกแบบเขียนแบบ อ่านแบบ รอยต่องานเชื่อมโครงสร้างโลหะหลักการออกแบบโครงสร้างเหล็กด้วยวิธีหน่วยแรงยอมให้ความหมาย สัญลักษณ์ในงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ ชนิดลักษณะของรอยต่อที่ใช้ในงานโครงสร้างโลหะตามมาตรฐานว.ส.ท, AWS D1.1

 


30103-2004  เทคโนโลยีงานเชื่อม                         1-6-3           (Welding Technology )

จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้

1. เข้าใจหลักการใช้เทคโนโลยีในการเชื่อมตรวจสอบงานและการเชื่อมระบบอัตโนมัติ

2. สามารถทดลองและเชื่อมแก๊ส(OAW)เชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ (SMAW)เชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม(GTAW)เชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม(GMAW)เชื่อมไส้ฟล ักซ์(FCAW) การเชื่อมใต้ฟลักซ์(SAW) และการเชื่อมระบบอ ัตโนมัติ แผ่นและท่อเหล็กกล้าชนิดรอยต่อ จุดบกพร่องและวิธีการแก้ไขในงานเชื่อมตามมาตรฐาน

3. มีกิจนิสัยการทํางานด้วยความรอบคอบปลอดภัยและคํานึงถึงสิ่งแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการใช้เทคโนโลยีในการเชื่อมตรวจสอบงาน และการเชื่อมระบบอัตโนมัติ

2. เชื่อมแก๊ส(OAW) เชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ (SMAW)เชื่อมอาร์ กทังสเตนแก๊สคลุม(GTAW)เชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม(GMAW) เชื่อมไส้ฟลักซ์(FCAW)และการเชื่อมระบบอัตโนมัติ ตามมาตรฐาน

3. วิเคราะห์ผลการทดลองเชื่อมแก๊สเชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ (SMAW)เชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม(GTAW)เชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม(GMAW)เชื่อมไส้ฟลักซ์(FCAW)และการเชื่อมระบบอัตโนมัติตามมาตรฐาน

คําอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติเกี่ยวกับงานเชื่อมวิเคราะห์งานเชื่อมชนิดรอยบกพร่องและวิธีการแก้ไขงานแผ่นเหล็กกล้างานท่อเหล็กกล้าชิ้นงานหนาและชิ้นงานบางชนิดของรอยต่อต่างๆโดยวิธีการเชื่อมแก๊ส(OAW) เชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์(SMAW)เชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม(GTAW) เชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม(GMAW)เชื่อมไส้ฟลักซ์(FCAW)เชื่อมใต้ฟลักซ์(SAW)การตัดโลหะด้วยแก๊สและพลาสม่าการเชื่อมระบบอ ัตโนมัติ ตามมาตรฐานด้วยความปลอดภัยและอาชีวอนามัย


30103-2002  การออกแบบรอยต่อและสัญลักษณ์งานเชื่อม                     3-0-3

(Joint and Welding Symbols)

จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้

1. เข้าใจเกี่ยวกับลักษณะรอยต่อและสัญลักษณ์งานเชื่อม

2. สามารถกําหนดรอยต่อ สัญลักษณ์ อ่านสัญลักษณ์ ระบุความหมายของสัญลักษณ์งานเชื่อมแต่ละมาตรฐาน

3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการออกแบบรอยต่อและกําหนดสัญลักษณ์งานเชื่อม

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับลักษณะรอยต่อและสัญลักษณ์งานเชื่อมแต่ละมาตรฐาน

2. กําหนดรอยต่องานเชื่อมตามมาตรฐาน

3. กําหนดสัญลักษณ์งานเชื่อมตามมาตรฐาน

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะรอยต่อและสัญลักษณ์ในงานเชื่อม ความหมายของสัญลักษณ์ในงานเชื่อมตามมาตรฐาน


30100-0009  งานเครื่องมือกลเบื้องต้น                 1-3-2

(Basic Machine Tools)

จุดประสงค์รายวิชา      เพื่อให้

1.                 เข้าใจเกี่ยวกับหลักการทํางาน การคํานวณ ในงานเครื่องมือกลเบื้องต้น.

2.                 สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเลื่อย งานลับคมตัด งานกลึงงานเจาะ งานกัดและงานไส ด้วยเครื่องมือกลเบื้องต้น.

3.                 มีเจตคติและมีกิจนิสัยที่ดีในการเรียนรู้และปฏิบัติงานด้วยความประณีตรอบครอบ เป็นระเบียบรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์ โดยคํานึงถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมสมรรถนะรายวิชา

1.      แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการความปลอดภัย การทํางาน การคํานวณ การปรับตั้ง การใช้งานเครื่องมือกล และการบํารุงรักษาเครื่องมือกลเบื้องต้น

2.      เลื่อย ลับคมตัด กลึง เจาะ กัดและไสด้วยเครื่องมือกลเบื้องต้นตามแบบสั่งงานคําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักความปลอดภัย ชนิด ส่วนประกอบ หลักการทํางาน การบํารุงรักษาในการปฏิบัติงานเครื่องมือกลเบื้องต้น การคํานวณค่า ความเร็วรอบ ความเร็วตัด อัตราการป้อน องค์ประกอบที่จําเป็นในการปฏิบัติงานเลื่อย งานลับคมตัด งานตัด งานกลึง งานเจาะ งานกัดและงานไส