1. จุดประสงค์รายวิชา

1.เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการและวิธีการตรวจสอบงานเชื่อมตามมาตรฐาน

2.เพื่อให้ตรวจสอบงานเชื่อมแบบทำลายและไม่ทำลาย สภาพตามมาตรฐาน

3.เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความรอบคอบและปลอดภัย

 

2. มาตรฐานรายวิชา

            1. เข้าใจหลักการและวิธีการตรวจสอบงานเชื่อมตามมาตรฐาน  

            2. ตรวจสอบงานเชื่อมโลหะแบบไม่ทำลายและรายงานผลการตรวจสอบ

           3. ตรวจสอบงานเชื่อมโลหะแบบทำลายและรายงานผลการตรวจสอบ 

           4. ทดสอบความแข็งแนวเชื่อมเหล็กกล้าและรายงานผลการตรวจสอบงานเชื่อม

 

3. คำอธิบายรายวิชา

         ศึกษาหลักการจัดการและลำดับขั้นตอนในการตรวจสอบจรรยาบรรณและคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบงานเชื่อม, ตำหนิและข้อบกพร่องจากงานเชื่อม, การตรวจสอบแบบวิธีไม่ทำลายสภาพด้วยวิธีการตรวจสอบด้วยสายตา, การตรวจสอบด้วยสารแทรกซึม, การตรวจสอบด้วยผงแม่เหล็ก, การตรวจสอบด้วยรังสี, การตรวจสอบด้วยกระแสไหลวนและการตรวจสอบด้วยคลื่นอุลตราโซนิค การตรวจสอบแบบทำลายสภาพด้วยวิธีการทดสอบด้วยแรงกระแทก, การทดสอบด้วยแรงดัดโค้ง การทดสอบด้วยแรงดึง, การตรวจสอบความแข็ง, การทดสอบโลหะวิทยามหภาค