30103-2001  วัสดุในการเชื่อม   (Welding Consumable)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการเลือกและใช้วัสดุประสานงานเชื่อม
2. สามารถจําแนกและเปรี ยบเทียบมาตรฐานว ัสดุประสานงานเชื่อมตามมาตรฐานต่าง ๆ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการเลือกใช้ว ัสดุประสานงานเชื่อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกี่ยวกับหลักการเลือกและใช้ว สดุประสานงานเชื่อม
2. วิเคราะห์อิทธิพลของสารพอกหุ้มลวดเชื่อมต่อคุณภาพรอยเชื่อม
3. เลือกวัสดุประสานตามชนิด ลักษณะและมาตรฐาน
4. เลือกแก๊สปกคลุมรอยเชื่อมตามมาตรฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการเลือกและใช้วัสดุประสาน ชนิดและลักษณะของวัสดุ ประสานที่ใช้ในกระบวนการเชื่อมต่าง ๆ 
ชนิดหน้าที่และอิทธิพลของสารพอกหุ้มต่อคุณภาพของรอยเชื่อม  ลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ ( SMAW) ลวดเชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม  (GTAW) ลวดเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม (GMAW) ลวดเชื่อมไส้ ลักซ์ ( Flux Core Wire) ลวดเชื่อมใต้ฟลักซ์ (Submerge  Wire) ชนิด หน้าทีและอิทธิพลของแก๊สคลุมรอยเชื่อมทั้งแก๊สเฉื่อย  (Inert Gas) และแก๊สทําปฏิกิริยา(Active Gas) ต่อคุณภาพของรอยเชื่อม

30103-2003  มาตรฐานงานเชื่อม   (Welding Code and Standards 1)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการและการนําไปใช้ของมาตรฐานงานเชื่อมระบบต่าง ๆ
2. สามารถนํามาตรฐานงานเชื่อมระบบต่างๆ มาใช้ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานอย่างรอบคอบและปลอดภัย 
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกี่ยวกับหลักการและการนําไปใช้ของมาตรฐานงานเชื่อมระบบต่าง ๆ
2. เปรียบเทียบลักษณะของข้อกําหนดมาตรฐานงานเชื่อม
3. จัดทําเอกสารตามข้อกําหนดมาตรฐานการทดสอบช่างเชื่อมอาร์กลวดหุ ้มฟลักซ์  (SMAW)
เชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม (GTAW) เชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม (GMAW) งานแผ่นและท่อ
4. จัดทําเอกสารตามข้อกําหนดมาตรฐานคุณภาพงานเชื่อมเหล็กกล้า อะลูมิเนียม
5. เลือกใช้แก๊สปกคลุมแนวเชื่อมตามมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยในงานเชื่อม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับข้อกําหนดของมาตรฐานงานเชื่อมและการนําไปใช้  นิยามศัพท์ เกี่ยวข้องกับการเชื่อม
กระบวนการเชื่อม  มาตรฐานการกําหนดกระบวนการและเทคนิคการเชื่อม การนําเอกสาร WPS PQR WQT 
ไปใช้ในงานเชื่อม

จุดประสงค์ รายวิชา   เพื่อให้
1.  เข้าใจ หลัก การจัดการองค์การหลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต และหลัก การเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
2.  สามารถประยุกต์ ใช้ หลักการจัดการองค์การ  การเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การ และการเพิ่ม ประสิทธิภาพการทํางาน ในการจัดการงานอาชี พ
3.  มี เจตคติ และกิจนิสัยที่ดี ในการจัดการงานอาชีพ ด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มี วินัย ขยัน ประหยัด อดทนและสามารถทํางานร่วมกัน

สมรรถนะรายวิชา 
1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการจัดการองค์ การหลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต  และหลักการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
2.  วางแผนการจัดการองค์การและเพิ Éมประสิ ทธิ ภาพขององค์การตามหลักการ
3.  กําหนดแนวทางจัดการความเสีÉยงและความขัดแย้งในงานอาชี พตามหลักการและสถานการณ์
4.  เลือกกลยุทธ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพการทํางานตามหลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
5.  ประยุกต์ใช้กิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในการจัดการงานอาชี พ

คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ยวกับหลักการจัดองค์การ การเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การ การบริหารงานคุ ณภาพและเพิ่มผลผลิต การจัดการความเสี่ยง การจัดการความขัดแย้งในองค์การ  กลยุทธ์ การเพิ่มประสิทธิ ภาพการทํางาน การนํา
กิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตมาประยุกต์ใช้ในการจัดการงานอาชี พ

30100-0011   งานเทคนิคและงานเครื่องมือกลพื้นฐาน (Technical Practice and Machine Tool) 

จุดประสงคฺรายวิชา เพื่อให้

1. เข้าในการเลือกใช้งานของวัสดุตามมาตรฐานในงานอุตสาหกรรม
2.เข้าใจหลักการเชื่อมไฟฟ้าและเชื่อมแก๊สเบื้องต้น
3.สามารถปฎิบัติงานเชื่อมไฟฟ้าและเชื่อมแก๊ส
4.สามารถปฎิบัติงานเกี่ยวกับร่างแบบ ตะไบ งานลับคมตัด งานเจาะ งานกลึง
5.มีกิจนิสัยปฏิบัติงานเกี่ยวกับผู้อื่นด้วยความปราณีต รอบคอบ และปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับรหัสวัสดุ สมบัติ การเลือกใช้งาน
2. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการเชื่อมไฟฟ้าและเชื่อมแก๊ส
3. เชื่อมไฟฟ้าและเชื่อมแก๊ส
4.ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือกลเบื้องต้น เครื่องเชื่อมไฟฟ้าและเชื่อมแก๊ส
5.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานตะไบ งานลับคมตัด งานสกัด งานเจาะ งานกลึงตามแบบที่สั่ง

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกียวกับวัสดุในงานอุตสาหกรรม รหัสวัสดุ สมบัติ การเลือกใช้งาน หลักการเชื่อมไฟฟ้าและเชื่อมแก๊ส การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือกลเบื้องต้น เครื่องเชื่อมไฟฟ้าและเชื่อมแก๊ส ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องมือกลเบื้องต้น งานเชื่อมไฟฟ้าและเชื่อมแก๊ส งานร่างแบบ งานตะไบ งานลับคมตัด งานสกัด งานเจาะ งานกลึงตามแบบและการประกอบ

30100-0117  การวางแผนและควบคุมการผลิต (Manufacturing Control and Planning)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1.  เข้าใจหลักการวางแผนและควบคุมการผลิต
2.  สามารถวางแผนและควบคุมการผลิต
3.  มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานด้วยความรอบคอบ และตระหนักถึงความปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา

1.  แสดงความรู ้ เกี่ยวกับหลักการวางแผนและควบคุมการผลิต
2.  วางแผนและควบคุมการผลิตตามหลักการ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ หลักการวางแผนและควบคุมการผลิตโดยใช้หลักการกําหนดปริมาณการผลิต  การวางแผน
ระบบผลิตสินค้า การตัดสินใจ การพยากรณ์ การวางแผนกําลังการผลิต การวางแผน การผลิตรวม การใช้ทรัพยากรซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตอย่างมี ประสิทธิภาพ การวางผังโรงงาน การวางแผนผังกระบวนการผลิต การวางแผนและควบคุมการผลิตโดยใช้เพิร์ท/ซี พี เอ็ม (PERT/CPM)  การวางแผนความต้องการวัสดุ การควบคุมต้นทุนการผลิต และการบริหารสินค้าคงเหลือ

30103-2002   การออกแบบรอยต่อและสัญลักษณ์ งานเชื่อม   (Joint and Welding Symbols ) 

จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับลักษณะรอยต่อและสัญลักษณ์ งานเชื่อม
2. สามารถกําหนดรอยต่อ สัญลักษณ์  อ่านสัญลักษณ์ ระบุความหมายของสัญลักษณ์ งานเชื่อม
แต่ละมาตรฐาน
3. มีเจตคติและกิจนิ สัยที่ดีในการออกแบบรอยต่อและกําหนดสัญลักษณ์ งานเชื่อม

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับลักษณะรอยต่อ  และสัญลักษณ์ งานเชื่อมแต่ละมาตรฐาน
2. กําหนดรอยต่องานเชื่อมตามมาตรฐาน
3. กําหนดสัญลักษณ์ งานเชืÉอมตามมาตรฐาน 
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะรอยต่อและสัญลักษณ์ ในงานเชื่อม ความหมายของสัญลักษณ์ ในงานเชื่อม
ตามมาตรฐาน 

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจ หลักการของกระบวนการเชื่อมแบบต่าง ๆ

2. เข้าใจหลักการใช้ งานของเครื่องมือ อุปกรณ์และแก๊สที่ใช้ ในงานเชื่อม

3. เข้าใจเกี่ยวกับตําแหน่งท่าเชื่อม รอยต่อในงานเชื่อม ลักษณะของรอยเชื่อมตามมาตรฐาน

4. เข้าใจลักษณะจุดบกพร่อง สาเหตุและวิธีการแก้ ไข

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการกระบวนการเชื่อมต่าง ๆ

2. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการใช้ งานของเครื่องมือ อุปกรณ์และแก๊สที่ใช้ ในงานเชื่อม

3. แสดงความรู้เกี่ยวกับลักษณะของรอยเชื่อมตามมาตรฐาน และตําแหน่งท่าเชื่อม

4. แสดงความรู้เกี่ยวกับลักษณะจุดบกพร่อง สาเหตุและวิธีการแก้ไขในงานเชื่อม

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับ หลักการเชื่อม เครื่องมือ อุปกรณ์ในกระบวนการเชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์(SMAW)      เชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม(GTAW) เชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม(GMAW) เชื่อมใส้ฟลักซ์(FCAW)                 เชื่อมใต้ฟลักซ์(SAW) เชื่อมแก๊ส(OAW) แก๊สที่ใช้ ในงานเชื่อม ตําแหน่งท่าเชื่อม รอยต่อในงานเชื่อม ลักษณะของรอยเชื่อมตามมาตรฐาน ลักษณะจุดบกพร่อง สาเหตุและวิธีการแก้ไข


3103-2006 งานเขียนแบบเทคนิคโลหะด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer-Aided Drawing for Metal Working) 

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1.  เข้าใจหลักการอ่านแบบเขียนแบบภาพประกอบ2 มิติ3 มิติ งานเชื่อม งานโครงสร้าง งานท่อ
ถังรับความดัน แบบสั่งงาน และรายการประกอบ
2. ปฏิบัติการเขียนแบบเทคนิคโลหะด้วยคอมพิวเตอร์ตามมาตรฐาน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการเรียนรู้และปฏิบัติงานด้วยความ รอบคอบและปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการอ่านแบบ เขียนแบบภาพประกอบ2 มิติ3 มิติ งานเชื่อม
งานโครงสร้าง งานท่อถังรับความดัน แบบสั่งงาน และรายการประกอบ
2. เขียนแบบเทคนิคโลหะด้วยคอมพิวเตอร์ตามมาตรฐาน
3. ประยุกต์ ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการอ่านแบบและเขียนแบบภาพประกอบ 2 มิติ 3 มิติ งานเชื่อมงานโครงสร้าง
งานท่อ และถังรับความดัน แบบสั่งงานรวมทั้งการเขียนรายการประกอบด้วยคอมพิวเตอร์