จุดประสงค์รายวิชา

เพื่อให้

1. เข้าใจเกี่ยวกับสมบัติของโลหะ โครงสร้างโลหะ แผนภูมิสมดุล เหล็กและเหล็กคาร์ไบด์ ผลของความร้อนจากการเชื่อมที่มีต่องานเชื่อม
2. มีทักษะในการทดสอบหาสมบัติของโลหะได้ตามหลักการ
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทำงานรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา รักษาความสะอาดและปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับโลหะวิทยาเบื้องต้น
2. ทดสอบสมบัติของโลหะอย่างง่าย
3. ตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคและมหัพภาคของเหล็กกล้า

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับสมบัติของโลหะ การผลิตเหล็ก โครงสร้างของโลหะแบบ BCC FCC และHCP แผนภูมิสมดุลของเหล็ก-เหล็กคาร์ไบด์   อิทธิพลของความร้อนที่มีผลต่อการเชื่อมและบริเวณกระทบร้อน (HAZ)              การจำแนกชนิดของโลหะโดยพิจารณาจากสมบัติของโลหะ การทดสอบชนิดของเหล็กโดยวิธีดูประกายไฟ        การทดสอบความแข็งด้วยตะไบ การปรับปรุงสมบัติของโลหะโดยใช้ความร้อน การดูโครงสร้างเหล็กกล้า


จุดประสงค์รายวิชา

เพื่อให้

1.เข้าใจหลักการอ่านและเขียนแบบสั่งงานและแบบแผ่นคลี่
2.มีทักษะการอ่านแบบและเขียนแบบแผ่นคลี่และแบบสั่งงานเชื่อมโลหะ
3.มีกิจนิสัยที่ดีในการทำงาน มีความประณีตเป็นระเบียบเรียบร้อย

สมรรถนะรายวิชา

1.แสดงความรู้และทักษะในการอ่านแบบเขียนแบบแผ่นคลี่และแบบสั่งงานเชื่อมโลหะ
2.เขียนแบบแผ่นคลี่แบบเส้นขนาน แบบเส้นรัศมีและแบบเส้นสามเหลี่ยม
3.อ่านแบบ เขียนแบบสั่งงานเชื่อมโลหะและงานโครงสร้าง
4.อ่าน เขียนสัญลักษณ์งานเชื่อม รายการวัสดุประกอบแบบงานเชื่อมโลหะ

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการอ่านแบบและเขียนแบบชิ้นงานเชื่อมโลหะ ภาพประกอบ ภาพฉาย            
แบบสั่งงาน การใช้สัญลักษณ์งานเชื่อมโลหะ งานตรวจสอบงานเชื่อม รายการวัสดุประกอบแบบ
ตามมาตรฐาน
AWS, ISO และการอ่านและเขียนแบบแผ่นคลี่แบบเส้นขนาน แบบเส้นรัศมีและแบบเส้นสามเหลี่ยม


จุดประสงค์รายวิชา

เพื่อให้

1.เข้าใจหลักการเชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม
2.มีทักษะในการเชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุมแผ่นเหล็กกล้าคาร์บอน
3.มีทักษะในการตรวจสอบจุดบกพร่องงานเชื่อมโดยวิธีการพินิจ
4.มีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานเชื่อมและตรวจสอบตามหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา

1.เชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุมแผ่นเหล็กกล้าคาร์บอนรอยต่อตัวที
2.เชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุมแผ่นเหล็กกล้าคาร์บอนรอยต่อท่อหน้าแปลน
3.ตรวจสอบจุดบกพร่องงานเชื่อมโดยวิธีการพินิจ

คำอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุมแผ่นเหล็กกล้าคาร์บอน,เครื่องมือ, วัสดุอุปกรณ์เทคนิคในการเชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุมแผ่นเหล็กกล้าคาร์บอนรอยต่อตัวที  ตำแหน่งท่าเชื่อม 1F(PA), 2F(PB), 3F(PF),4F(PD),และท่อหน้าแปลนท่าเชื่อม 5F(PH)


จุดประสงค์รายวิชา

เพื่อให้
1.เข้าใจหลักการเชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์แผ่นเหล็กกล้าคาร์บอน
2.มีทักษะในการเชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์รอยต่อชนแผ่นเหล็กกล้าคาร์บอน
3.มีทักษะในการปฏิบัติการตรวจสอบแนวเชื่อมด้วยวิธีพินิจ
4.มีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานเชื่อมและตรวจสอบโดยใช้อุปกรณ์ความปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา

1.เชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์รอยต่อชน แผ่นเหล็กกล้าคาร์บอน
2.ตรวจสอบแนวเชื่อมด้วยวิธีการพินิจ

คำอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติเกี่ยวกับการเชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์  แผ่นเหล็กกล้าคาร์บอน  งานเชื่อมรอยต่อชน
ทุกตำแหน่งท่าเชื่อม  ตามมาตรฐานสากล  งานตรวจสอบแนวเชื่อมด้วยวิธีพินิจ  โดยใช้อุปกรณ์ถูกต้อง
ตามหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย


จุดประสงค์รายวิชา

เพื่อให้
1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ กระบวนการเชื่อมแก๊ส การเชื่อมไฟฟ้าและงานโลหะแผ่น
2. มีทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเชื่อมแก๊ส เชื่อมไฟฟ้าและการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ในงานเชื่อม
3. มีทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขึ้นรูปโลหะแผ่น รูปทรงเรขาคณิตและใช้เครื่องมือ อุปกรณ์โลหะแผ่น
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย เป็นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้ หลักการกระบวนการเชื่อมแก๊สและการเชื่อมไฟฟ้า
2. เชื่อมแล่นประสานและตัดแผ่นเหล็กกล้าคาร์บอนด้วยแก๊ส
3. เชื่อมอาร์กลวดหุ้มฟลักซ์แผ่นเหล็กกล้าคาร์บอน
4. เขียนแบบแผ่นคลี่ลงแผ่นงานตามแบบ
5. ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะแผ่นตามแบบ

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นของกระบวนการเชื่อมและโลหะแผ่น หลักความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงาน การเลือกใช้วัสดุ เครื่องและอุปกรณ์งานเชื่อม ท่าเชื่อม รอยต่อที่ใช้ในงานเชื่อมและการแล่นประสาน การประกอบติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์งานเชื่อมแก๊ส การแล่นประสาน (Brazing) และเชื่อมไฟฟ้า การเริ่มต้นอาร์ก การเชื่อมเดินแนว ต่อมุม ต่อตัวที เครื่องจักรและเครื่องมือที่ใช้ในงานโลหะแผ่น การเขียนแบบแผ่นคลี่ การถ่ายแบบ การเข้าขอบ การทำตะเข็บ การย้ำหมุด การบัดกรี (Soldering) การขึ้นรูปด้วยการพับ ดัด ม้วน เคาะ และประกอบชิ้นงานจุดประสงค์รายวิชา

เพื่อให้

1.เข้าใจหลักการเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม (Mag and Flux Core)
2.มีทักษะในการเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม(
Mag and Flux Core) แผ่นเหล็กกล้าคาร์บอนและท่อ
3.มีทักษะในการควบคุมงานเชื่อมด้วยแขนกล (
Robot Welding)
4.มีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานเชื่อมและตรวจสอบตามหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา

1.เชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม(Mag and Flux Core)แผ่นเหล็กกล้าคาร์บอนและท่อรอยต่อชนแผ่นกับแผ่น และท่อกับท่อ
2.ควบคุมงานเชื่อมด้วยแขนกล (
Robot Welding)
3.ตรวจสอบจุดบกพร่องงานเชื่อมโดยวิธีการพินิจ

คำอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติเกี่ยวกับการเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม(Mag and Flux Core)เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ เทคนิคในการเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม และระบบควบคุมงานเชื่อมด้วยแขนกล (Robot Welding) เชื่อมแผ่นเหล็กกล้าคาร์บอน รอยต่อตัวที 1F(PA), 2F(PB), 3F(PF),4F(PD),และท่อหน้าแปลนท่าเชื่อม 5F(PH)ตรวจสอบจุดบกพร่องงานเชื่อมโดยวิธีการพินิจ และปฏิบัติงานตามหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย