จุดประสงค์รายวิชา

1. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการเชื่อมและตรวจสอบงานเชื่อมแก๊ส  อาร์คลวดหุ้มฟลักซ์  ทิกและมิก

2.เพื่อให้สามารถทดลองและเชื่อมแก๊ส อาร์คลวดหุ้มฟลักซ์   ทิก  มิก  แผ่นและท่อเหล็กกล้า

3. เพื่อให้สามารถตรวจสอบงานเชื่อมและวิเคราะห์ผลการเชื่อมตามกระบวนการ

4. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความรอบคอบ  ปลอดภัยและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา

1.  เข้าใจหลักการเชื่อมและตรวจสอบงานเชื่อมแก๊ส  อาร์คลวดหุ้มฟลักซ์  ทิกและมิก

 

2.สรุปผลการทดลองการเชื่อมแก๊ส อาร์คลวดหุ้มฟลักซ์   ทิก  มิก  แผ่นและท่อเหล็กกล้าหนาและบาง    รอยต่อร่องและฉาก

3.ตรวจสอบงานเชื่อมและวิเคราะห์ผลการเชื่อม  งานตัดด้วยแก๊ส  งานตัดด้วยพลาสม่า

 

คำอธิบายรายวิชา

         ศึกษา ทดลองและปฏิบัติการเชื่อมแผ่นเหล็กกล้า  ท่อเหล็กกล้า  งานหนาและงานบางรอยต่อร่อง 

รอยต่อฉากด้วยการเชื่อมแก๊ส   อาร์คลวดหุ้มฟลักซ์  ทิก  และมิก   โดยเน้นเรื่องผลการใช้ลักษณะ  ขนาด

ชนิดรอยต่อชิ้นงาน การใช้ลวดประเภทต่างๆ   การใช้ชนิดและขนาดกระแสไฟ   การใช้เทคนิคการเดินลวด

เชื่อมแบบต่างๆ  การตรวจสอบชิ้นงานเชื่อมด้วยตาเปล่าและแบบหัก (Break)  แบบดัด ( Bend)  ตรวจทั้ง

ภายนอกและภายในแนวเชื่อม   การตัดและวิเคราะห์ผลการตัดโลหะด้วยแก๊สและพลาสม่า