20103-2003  ทดสอบแบบทำลายสภาพ           1 - 3 - 2
                   (Destructive Testing)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจในหลักการทดสอบวัสดุและงานเชื่อม แบบทำลายสภาพ
2. มีทักษะปฏิบัติงานทดสอบวัสดุและงานเชื่อม แบบทำลายสภาพ
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทำงานรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา รักษาความสะอาดและปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้และทักษะเกี่ยวกับหลักการเบื้องต้น การทดสอบ ตรวจสอบวัสดุและงานเชื่อม โดยการทำลายสภาพ
2. ทดสอบวัสดุและงานเชื่อม ด้วยวิธีแบบทำลายสภาพ

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการการทดสอบเบื้องต้น ตรวจสอบวัสดุและงานเชื่อมโดยการทำลายสภาพ ด้วยวิธีการตีหักกดหักดัดโค้ง ทดสอบแรงกระแทก ทดสอบความแข็ง ทดสอบแรงดึงโดยถูกต้องตามมาตรฐาน  และตามหลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย


จุดประสงค์รายวิชา

1. เพื่อใหม้ีความเขา้ใจหลกัการกระบวนการเชื่อมแก๊สและการเชื่อมไฟฟ้า

2. เพื่อใหป้ ฏิบตัิงานเชื่อมและโลหะแผน่ ดว้ยความปลอดภยัตามหลกัอาชีวอนามยั

3. เพื่อใหส้ ามารถใชแ้ละปรับต่งเครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเชื่อมและโลหะแผน่

4. เพื่อใหม้ีความสามารถเชื่อมแก๊ส เชื่อมไฟฟ้าและงานโลหะแผน่

5. เพื่อใหม้ีกิจนิสัยในการทา งานดว้ยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประณีตรอบคอบและ

ตระหนักถึงความปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา

1. เขา้ใจหลกัการกระบวนเชื่อมแก๊สและการเชื่อมไฟฟ้า

2. เชื่อม แล่นประสานและตดัแผน่ เหล็กกลา้คาร์บอนดว้ยแก๊ส

3. เชื่อมอาร์กลวดหุม้ ฟลกัซ์แผน่ เหล็กกลา้คาร์บอน

4. ข้ึนรูปผลิตภณั ฑโ์ลหะแผน่

ค าอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบตัิเกี่ยวกบั หลกัการเบ้ืองตน้ ในงานเชื่อมและโลหะแผ่น ความปลอดภยัใน

งานเชื่อมและงานโลหะแผ่น กระบวนการเชื่อมแก๊สและไฟฟ้า วสั ดุ เครื่องเชื่อมและอุปกรณ์ใน

งานเชื่อม เครื่องจกัรและเครื่องมือที่ใชใ้นงานโลหะแผน่ การแล่นประสาน (Brazing) รอยต่อที่ใช้

ในงานเชื่อมและการแล่นประสาน ท่าเชื่อม การเขียนแบบแผ่นคลี่อย่างง่าย ดว้ยวิธีเส้นขนานและ

แบบรัศมี ขอบงานตะเข็บ หลักการบัดกรี (Soldering) และปฏิบตัิเกี่ยวกับการประกอบติดต้งั

เครื่องมืออุปกรณ์งานเชื่อมแก๊สและไฟฟ้า การเริ่มต้นอาร์ก การเชื่อมเดินแนว ต่อมุม ต่อตวั ที

ท่าราบ การเขียนแบบแผน่ คลี่ลงแผน่ งาน การทา ตะเข็บ การบดักรีการข้ึนรูปดว้ยการพบั ดดั เคาะ

ข้ึนขอบ การม้วน และประกอบชิ้นงาน โดยใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลถูกต้องตาม

หลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

จุดประสงค์ทั่วไป  (สำหรับครู) 

1.       เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุมและงานเชื่อมFlux Core Wire แผ่นเหล็กกล้าคาร์บอนตำแหน่งท่าเชื่อม 1F, 2F, 3F และ1G ,2G ,3G

2.        เพื่อให้มีความเข้าใจตรวจสอบงานเชื่อมด้วยการพินิจได้ตามมาตรฐาน

 

8.  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม     

1.        เข้าใจหลักการ เชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุมและงานเชื่อมFlux Core Wire แผ่นเหล็กกล้าคาร์บอนตำแหน่งท่าเชื่อม 1F, 2F, 3F และ1G ,2G ,3G

2.       ความเข้าใจตรวจสอบงานเชื่อมด้วยการพินิจได้ตามมาตรฐาน

9.  คำอธิบายรายวิชา     

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องมือ  วัสดุ อุปกรณ์ ในในการเชื่อมเทคนิคงานเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุมและงานเชื่อมFlux Core Wire แผ่นเหล็กกล้าคาร์บอนตำแหน่งท่าเชื่อม 1F, 2F, 3F และ1G ,2G ,3Gโดยใช้อุปกรณ์ถูกต้องตามหลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย