จุดประสงค์ทั่วไป  (สำหรับครู) 

1.       เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุมและงานเชื่อมFlux Core Wire แผ่นเหล็กกล้าคาร์บอนตำแหน่งท่าเชื่อม 1F, 2F, 3F และ1G ,2G ,3G

2.        เพื่อให้มีความเข้าใจตรวจสอบงานเชื่อมด้วยการพินิจได้ตามมาตรฐาน

 

8.  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม     

1.        เข้าใจหลักการ เชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุมและงานเชื่อมFlux Core Wire แผ่นเหล็กกล้าคาร์บอนตำแหน่งท่าเชื่อม 1F, 2F, 3F และ1G ,2G ,3G

2.       ความเข้าใจตรวจสอบงานเชื่อมด้วยการพินิจได้ตามมาตรฐาน

9.  คำอธิบายรายวิชา     

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องมือ  วัสดุ อุปกรณ์ ในในการเชื่อมเทคนิคงานเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุมและงานเชื่อมFlux Core Wire แผ่นเหล็กกล้าคาร์บอนตำแหน่งท่าเชื่อม 1F, 2F, 3F และ1G ,2G ,3Gโดยใช้อุปกรณ์ถูกต้องตามหลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย