จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

         1. เข้าใจหลักการและทฤษฎีวงจรไฟฟ้ากระแสตรง

         2. สามารถคำนวณหาค่าความต้านทาน กระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า กำลังไฟฟ้าและตรวจสอบ

             แก้ไขข้อบกพร่องของวงจร

         3. มีกิจนิสัยในการทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วยความประณีต รอบคอบ และปลอดภัย

 

สมรรถนะรายวิชา

          1. แสดงความรู้เกี่ยวกับกฎ ทฤษฎีวงจรไฟฟ้ากระแสตรง

         2. คำนวณและวัดปริมาณต่าง ๆ ของระบบไฟฟ้ากระแสตรง

         3. ทดสอบ จำลองการทำงานวงจรด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

คำอธิบายรายวิชา

            ศึกษาและปฏิบัติองค์ประกอบของวงจร วงจรแบบตัวต้านทาน แหล่งกำเนิดแบบอิสระและไม่อิสระ วิเคราะห์วงจรด้วยกฎของเคอร์ชอฟฟ์ ด้วยวิธีโนดและเมซ ทฤษฎีการวางซ้อน ทฤษฎีของเทวินินและนอร์ตัน วงจรออปแอมป์ คาปาซิเตอร์ และอินดักเตอร์ วงจรลำดับที่หนึ่งและวงจรลำดับที่สอง ผลตอบสนองในสภาวะ ทรานเชียนต์ต่อแรงดันกระแสตรง วงจรแม่เหล็กไฟฟ้า ความเหนี่ยวนำร่วม  การจำลองการทำงานของวงจรด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์


จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1.    เข้าใจเกี่ยวกับการจัดองค์การ หลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต หลักการเพิ่ม

    ประสิทธิภาพในการทำงาน  และการประยุกต์ใช้ในการจัดการงานอาชีพ

2.    สามารถวางแผนการจัดการงานอาชีพ โดยการประยุกต์ใช้หลักการจัดองค์การ การเพิ่ม 

    ประสิทธิภาพขององค์การ และกิจกรรมการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต

3.    มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการจัดการงานอาชีพด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน

    ประหยัดอดทน และสามารถทำงานร่วมกันได้

 

สมรรถนะรายวิชา

1.    แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการจัดองค์การ การบริหารงานคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต การจัดการความเสี่ยง การจัดการความขัดแย้ง การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

2.    วางแผนการจัดองค์การและเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การตามหลักการ

3.    กำหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยง และความขัดแย้งในงานอาชีพตามสถานการณ์

4.    เลือกกลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ตามหลักการบริหารงานคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต

5.    ประยุกต์ใช้กิจกรรมระบบคุณภาพและการเพิ่มผลผลิตในการจัดการงานอาชีพ

 

คำอธิบายรายวิชา

        ศึกษาเกี่ยวกับ การจัดองค์การ การเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การ การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต การจัดการความเสี่ยง การจัดการความขัดแย้งในองค์การ กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การนำกิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตมาประยุกต์ใช้ในการจัดการงานอาชีพ


จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

         1. รู้และเข้าใจกฎและทฤษฎีวงจรไฟฟ้ากระแสตรงพื้นฐาน

         2. มีทักษะในการต่อวงจร การวัดประลองและการคำนวณหาค่าต่างๆ ในวงจรไฟฟ้ากระแสตรง

         3. มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ มีนิสัยในการค้นคว้าเพิ่มเติม และการทำงานด้วยความรอบคอบ และปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการหาค่าต่างๆ ในวงจรไฟฟ้ากระแสตรง

2. ปฏิบัติการต่อวงจรไฟฟ้า วัดและทดสอบค่าต่างๆ ในวงจรไฟฟ้ากระแสตรง

คำอธิบายรายวิชา

        ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกฎของโอห์ม กำลังไฟฟ้า เซลล์ไฟฟ้า วงจรความต้านทานแบบอนุกรม วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้า วงจรความต้านทานแบบขนาน วงจรแบ่งกระแสไฟฟ้า การแปลงวงจรความต้านทานสตาร์-เดลต้า วงจรบริดจ์ ดีเทอร์มิแนนต์ การวิเคราะห์วงจรเครือข่าย โดยใช้กฎเคอร์ชอฟฟ์ เมชเคอร์เรนต์ โนดโวลต์เตจ ทฤษฎีการวางซ้อน เทวินิน นอร์ตัน และการส่งถ่ายกำลังไฟฟ้าสูงสุด