30104-5203  งานไฟฟ้ากำลัง 3

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1.       เข้าใจหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพทางด้านไฟฟ้ากำลัง

2.       สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในการวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติการและแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานอาชีพระดับเทคนิคในด้านไฟฟ้ากำลังในสถานประกอบการตามภาระงานที่รับผิดชอบ

3.       มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพและมีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย มีวินัย ตรงต่อเวลา ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

สมรรถนะรายวิชา

1.       แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพทางด้านไฟฟ้ากำลัง

2.       เตรียมความพร้อมส่วนบุคคลในการปฏิบัติงานอาชีพตามข้อกำหนด

3.       วางแผน เตรียมการดำเนินงานทางด้านไฟฟ้ากำลังตามหลักการและขบวนการ

4.       ปฏิบัติงานระดับเทคนิคด้านไฟฟ้ากำลัง ตามหลักการ ขบวนการ และภาระงานที่รับผิดชอบ

5.       บันทึก สรุปรายงานประสบการณ์และผลการปฏิบัติงานตามหลักการ

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานอาชีพระดับเทคนิคทางด้านไฟฟ้ากำลังในสถานประกอบการ การเตรียมความพร้อมส่วนบุคคล การวิเคราะห์งาน การวางแผน การดำเนินงาน การประมวลผลและแก้ไขปัญหาในการดำเนินงาน การบันทึก สรุปจัดทำรายงานและนำเสนอผลการปฏิบัติงานอาชีพ

          (ให้สถานศึกษาร่วมกับสถานประกอบการวิเคราะห์งาน ลักษณะงาน สมรรถนะที่ต้องการและเวลาที่ใช้ในการฝึกเพื่อจัดทำรายละเอียดของรายวิชา วางแผนและกำหนดขอบเขตการฝึกอาชีพ รวมทั้งแนวทางการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพสาขางาน


30104-2001  การติดตั้งไฟฟ้า 1 (Electrical  Installations 1)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1.       เพื่อให้เข้าใจมาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้า

2.       ใช้เครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ในการประกอบบริภัณฑ์ประธาน

3.       สามารถออกแบบ ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบบริภัณฑ์ประธาน สายประธาน สายป้อน

4.       สามารถบริการ ตรวจซ่อมและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในอาคารและในโรงงาน

5.       มีกิจนิสัยในการทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วยความประณีต รอบคอบปลอดภัยและศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม

สมรรถนะรายวิชา

1.       แสดงความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้า

2.       ออกแบบ ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบบริภัณฑ์ประธาน สายประธาน สายป้อน

3.       ตรวจซ่อม แก้ไข บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในอาคารและในโรงงาน

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย มาตรฐาน การใช้เครื่องมือ ออกแบบ ติดตั้งและประกอบ

บริภัณฑ์ประธาน MDB EMDB PFC Transfer switch MCC ติดตั้งสายประธาน สายป้อน ระบบสายดิน ตรวจซ่อม แก้ไข บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในอาคารและในโรงงาน


30104-0005 ­ เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1.       เข้าใจหลักการทำความเย็นและปรับอากาศเบื้องต้น

2.       มีทักษะงานบริการงานท่อและงานบริการคอมเพรสเซอร์

3.       มีทักษะบริการเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศเบื้องต้น

4.       มีกิจนิสัยในการทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วยความประณีต รอบคอบปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา

1.       แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทำความเย็นและปรับอากาศเบื้องต้น

2.       บริการเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศเบื้องต้น

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับศัพท์เทคนิคในงานทำความเย็นในการปรับอากาศ หลักการและปรับอากาศเบื้องต้น ระบบทำความเย็นแบบซึมซับและแบบดูดซึม หลักการถ่ายโอนความร้อน อุณหภูมิ ความดัน กฎของบอยส์ กฎของชาร์ล งานท่อ งานบริการคอมเพรสเซอร์งานตรวจรอยรั่ว งานทำสุญญากาศ งานบรรจุสารทำความเย็น งานติดตั้งและบริการเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ


จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

          1. เพื่อให้มีความเข้าใจสัญญาลักษณ์ที่ใช้ในงานควบคุมมาตรฐานต่าง ๆ

          2. เลือกวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า

          3. เพื่อให้มีทักษะเกี่ยวกับการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ

          4. มีเจตคติและนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน มีความละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย เป็นระเบียบสะอาด ตรงต่อ

              เวลา มีความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบ

 

สมรรถนะรายวิชา    

            1. เข้าแสดงความรู้เกี่ยวกับสัญญาลักษณ์โครงสร้างและหลักการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้า  

            2. เลือกขนาดสาย อุปกรณ์ป้องกัน คอนแทกเตอร์ในการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า  

            3. ต่อวงจรควบคุมมอเตอร์กระแสสลับ 1เฟส และ 3เฟส

 

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า สัญญาลักษณ์ตามมาตรฐาน IEC DIN ANSI การเลือกขนาดของสาย อุปกรณ์ป้องกัน คอนแทกเตอร์ หลักการเริ่มเดินและควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1เฟส และ 3เฟส การต่อวงจรควบคุมการเริ่มเดิน การควบคุมความเร็ว การควบคุมแบบเรียงลำดับ การกลับทิศทางหมุนด้วยวิธีต่างๆและการลดกระแสขณะเริ่มเดิน