จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจหลักการออกแบบ และคุณสมบัติของวงจรดิจิตอลแบบต่าง ๆ

2. ประยุกต์ใช้งานวงจรดิจิตอลแบบต่าง ๆ ด้วยของจริงหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์

3. มีกิจนิสัยในการทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วยความประณีต รอบคอบ และปลอดภัย