จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

๑.  รู้และเข้าใจหลักการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดต่างๆ

๒.  มีทักษะเกี่ยวกับการตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้า

๓.  มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน มีความละเอียด รอบคอบ ปลอดภัย เป็นระเบียบ  สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ

 

สมรรถนะรายวิชา    

๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้า

๒. ตรวจสอบการทำงานและหาสาเหตุข้อบกพร่องของเครื่องใช้ไฟฟ้า

๓. บริการ ซ่อม บำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้สำนักงาน ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบ

    ไฟฟ้ากำลัง เครื่องจักร เครื่องกลไฟฟ้า

 

คำอธิบายรายวิชา

     ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบหาสาเหตุข้อบกพร่อง การซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้สำนักงาน ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบไฟฟ้ากำลัง เครื่องจักรเครื่องกลไฟฟ้า และงานบริการไฟฟ้าอื่นๆ


จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1.       รู้  เข้าใจโครงสร้างหลักการทำงานของเครื่องมือวัดไฟฟ้าชนิดต่างๆ

2.       มีทักษะการต่อ  และอ่านค่าที่ได้จากการวัดของเครื่องมือวัดไฟฟ้าชนิดต่างๆ

3.       มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน  มีความละเอียดรอบคอบ  ปลอดภัย  เป็นระเบียบ  สะอาด ตรงต่อเวลา  มีความซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ

 

สมรรถนะรายวิชา    

1.       แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของเครื่องวัดไฟฟ้าชนิดต่าง

2.       ปฏิบัติการหาค่าความหลอดเคลื่อนการวัด

3.       ใช้งานโอห์มมิเตอร์  โวลต์มิเตอร์  แอมมิเตอร์  มัลติมิเตอร์  วัตต์มิเตอร์  กิโลวัตต์-อาวร์มอเตอร์  ดิจิตอลมิเตอร์  ออสซิลโลสโคป

 

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหน่วยการวัด  ค่าความคลาดเคลื่อนการวัด หลักการทำงาน  วิธีการใช้โวลต์มิเตอร์  แอมมิเตอร์  โอห์มมิเตอร์และเครื่องวัดความต้านทานแบบบริดจ์วัตต์มิเตอร์  กิโลวัตต์ฮาวมิเตอร์  ออสซิลโลสโคป  ดิจิตอลมิเตอร์  และเครื่องมือวักไฟฟ้าชนิดอื่นๆ  ทั้งกระแสตรงและกระแสสลับ  การขยายย่านวัด  ค่าความคลาดเคลื่อนและการบำรุงรักษา

                  

 


จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจหลักการและกระบวนการจัดการเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอาชีพ

2. สามารถดําเนินการเบื้องต้นในการควบคุมและป้องกันมลพิษ โรคและอุบัติภัยที่เกิดจากการทํางาน

3. สามารถปรับปรุงสภาพการทํางานตามหลักการยศาสตร์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

4. มีจิตสํานึกและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานอาชีพตามหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการจัดการ ควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอาชีพ

2. วางแผนการดําเนินการเบื้องต้นในการควบคุม ป้องกันมลพิษ โรคและอุบัติภัยที่เกิดจากการทํางาน

3. วางแผนปรับปรุงสภาพการทํางานตามหลักการยศาสตร์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

4. อ่านและปฏิบัติตามเครื่องหมายและสัญลักษณ์ความปลอดภัย

5. เลือก ใช้เครื่องป้องกันอันตรายตามสถานการณ์

6. ปฐมพยาบาลเบื้องต้นตามหลักการและกระบวนการ

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอาชีพ ปัญหามลพิษ โรคและ

อุบัติภัยที่เกิดจากการทํางานและการควบคุมป้องกัน การปรับปรุงสภาพการทํางานตามหลักการยศาสตร์

การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้น เครื่องหมายและสัญลักษณ์ความปลอดภัย

เครื่องป้องกันอันตราย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย

 


20100-1005    งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น                            1-3-2
                    (Basic Electrical and Electronic Work)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
           1. รู้ เข้าใจ และนำไปใช้งานเกี่ยวกับหลักการทำงาน ระบบความปลอดภัย ในงานไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์เบื้องด้น
     2. มีทักษะเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวัดทดสอบวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์การเตรียมอุปกรณ์ ประกอบทดสอบวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
           3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย เป็นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา
            1. แสดงหลักการวัด ทดสอบ ประกอบวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องด้นและความปลอดภัย
            2. ประกอบและตรวจสอบวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น
            3. ต่อวงจรและอุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าเบื้องต้น
            4. ต่อวงจรและตรวจสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

คำอธิบายรายวิชา
        ศึกษาและปฏิปติงานเกี่ยวกับหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แหล่งกำเนิด ไฟฟ้า กฎของโอห์ม พลังงานไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง การควบคุมมอเตอร์เบื้องต้น อุปกรณ์ ป้องกันไฟฟ้าและการต่อสายดิน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ RLC หม้อแปลงไฟฟ้ารีเลย์ ไมโครโฟน ลำโพง อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ การบัดกรี การใช้มัลติมิเตอร์ เครื่องกำเนิดสัญญาณ ออสซิลโลสโคป การประกอบวงจรไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

จุดประสงค์รายวิชา

       1.เข้าใจเกี่ยวกับมาตราฐานอาชีพ องค์กรและการบริหารองค์กร หลักการปฏิบัติตนในงานอาชีพ หลักการบริหารงานคุณภาพ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน

      2.สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพและการพัฒนาตนและงานอาชีพ

      3.เพื่อให้มีเจตคติเกี่ยวกับงานอาชีพและหลักการบริหารงานคุณภาพและประสิทธิภาพ

 

 มาตรฐานรายวิชา

      1. แสดงความรุ้เกี่ยวกับมาตราฐานงานอาชีพฯ

      2. ประยุกต์ใช้งานเกี่ยวกับงานอาชีพเพื่อการพัฒนาตน องค์กร และงานอาชีพ

      3.ประยุกต์ใช้หลักการบริหารงานคุณภาพ สิ่งแวดล้อมและงานอาชีพ    

     

 

คำอธิบายรายวิชา

                ศึกษาเกี่ยวกับมาตราฐานอาชีพ องค์กรและการบริหารงานในองค์กร หลักการปฏิบัติตนในงานอาชีพหลักการบริหารงานคุณภาพ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน