จุดประสงค์รายวิชา

 1. รู้เข้าใจหลักการเขียนแบบตามมาตรฐานสากล 

2. มีทักษะเกี่ยวกับการอ่านแบบและเขียนแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบไฟฟ้าก าลัง

 3. มีความตระหนัก และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับการอ่านแบบและเขียนแบบ

 สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียนแบบมาตรฐานสากล 

2. อ่านแบบและเขียนแบบงานโครงสร้าง แปลนพื้นที่งานอาคารงานระบบไฟฟ้าก าลังและ สื่อสาร 

3. จัดท าตารางโหลด (Load Schedule) 

4. อ่านแบบและเขียนแบบไฟฟ้าทั่วไป แบบส าหรับงานติดตั้งและงานจริง แบบงานควบคุม ทางไฟฟ้า ค าอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสัญลักษณ์ที่ใช้ในงานเขียนแบบไฟฟ้า และงานอาคารตาม มาตรฐานสากลการเขียนแบบงานโครงสร้างแปลนพื้นงานอาคาร งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ไดอะแกรมเส้นเดี่ยว (Single Line Diagram) ไดอะแกรมแนวดิ่ง (Riser Diagram) ตารางโหลด (Load Schedule) เขียนแบบไฟฟ้าทั่วไป เขียนแบบส าหรับติดตั้งและแบบงานติดตั้งจริง เขียน แบบงานควบคุมทางไฟฟ้า เขียน Schematic Diagram, Wiring Diagram และ Pictorial Diagram, One Line Diagram