โครงการสอน

ชื่อรายวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น รหัสวิชา20100 - 1005(ช-น)(4 - 2)

ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา/กลุ่มวิชา/แผนกวิชาช่างยนต์

หน่วยกิต 2 จำนวนคาบรวม 72 คาบ/ทฤษฎี 18 คาบ/สัปดาห์ 

ปฏิบัติ  54  คาบ/สัปดาห์

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

          1. มีความเข้าใจ และนำไปใช้งานเกี่ยวกับหลักการทำงาน ระบบความปลอดภัยในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

          2. มีทักษะเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวัดทดสอบวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การเตรียมอุปกรณ์ประกอบ ทดสอบวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

          3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย เป็นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม

 

สมรรถนะรายวิชา

1.      แสดงหลักการวัด ทดสอบ ประกอบวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นและความปลอดภัย

2.      ประกอบและตรวจสอบวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น

3.      ต่อวงจรและอุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าเบื้องต้น

4.      ต่อวงจรและตรวจสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

 

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักการทำงาน ระบบความปลอดภัย ในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แหล่งกำเนิดไฟฟ้า กฎของโอห์ม พลังงานไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง การควบคุมมอเตอร์เบื้องต้น อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าและการต่อสายดิน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ R L C หม้อแปลงไฟฟ้า รีเลย์ ไมโครโฟน ลำโพง อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ เทคนิคการบัดกรี การใช้มัลติมิเตอร์ เครื่องกำเนิดสัญญาณออสซิโลสโคป การประกอบวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น


จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1.         เข้าใจหลักการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศการสืบค้นและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพ

2.        สามารถสืบค้น จัดเก็บ ค้นคว้า ส่งผ่าน จัดดำเนินการข้อมูลสารสนเทศ  นำเสนอและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคมและโปรแกรมสำเร็จรูปที่เกี่ยวข้อง

3.         มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

 

สมรรถนะรายวิชา    

1.      แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสืบค้น จัดดำเนินการและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพ  โดยใช้คอมพิวเตอร์  อุปกรณ์  โทรคมนาคม  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศและโปรแกรมสำเร็จรูปที่เกี่ยวข้อง

2.      ใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคมในการสืบค้นและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

3.      จัดเก็บ ค้นคืน ส่งผ่านและจัดดำเนินการข้อมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ

4.      นำเสนอและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

5.      สื่อสารข้อมูลสารสนเทศโดยใช้อินเทอร์เน็ต

 

 

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม รบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ   การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ  การจัดเก็บ  ค้นคืน  ส่งผ่านและจัดดำเนินการข้อมูลสารสนเทศ  การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการนำเสนอและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ


จุดประสงค์รายวิชา

1.      เข้าใจหลักการทำความเย็นและปรับอากาศเบื้องต้น

2.      มีทักษะงานบริการงานท่อและงานบริการคอมเพรสเซอร์

3.      มีทักษะบริการเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศเบื้องต้น

4.      มีกิจนิสัยในการทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วยความประณีต รอบคอบปลอดภัย

 

มาตรฐานรายวิชา

1.      แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทำความเย็นและปรับอากาศเบื้องต้น

2.      บริการเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศเบื้องต้น

 

คำอธิบายรายวิชา

        ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับศัพท์เทคนิคในงานทำความเย็นในการปรับอากาศ หลักการและปรับอากาศเบื้องต้น ระบบทำความเย็นแบบซึมซับและแบบดูดซึม หลักการถ่ายโอนความร้อน อุณหภูมิ ความดัน กฎของบอยส์ กฎของชาร์ล งานท่อ งานบริการคอมเพรสเซอร์งานตรวจรอยรั่ว งานทำสุญญากาศ งานบรรจุสารทำความเย็น งานติดตั้งและบริการเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ


จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

          1. เข้าใจหลักการไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า วัสดุ อุปกรณ์วงจรไฟฟ้า วงจรอิเล็กทรอนิกส์ และวิธีป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า

          2. สามารถติดตั้ง ตรวจสอบ ประกอบวงจรและควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

          3. มีเจตคติที่ดี ปฏิบัติงานอย่างประณีตเรียบร้อย มีระเบียบวินัย อดทน มีกิจนิสัยในการการทำงานด้วยความรอบคอบและปลอดภัย

มรรถนะรายวิชา    

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการของทฤษฎีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น วิธีป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า

          2. ใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า วัสดุ อุปกรณ์ วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์           

          3. ติดตั้ง ตรวจสอบ ประกอบวงจร ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

 คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของทฤษฎีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า ทฤษฎีอิเล็กตรอน ความต้านทาน ตัวนำ ฉนวน แหล่งกำเนิดไฟฟ้า หน่วยวัดไฟฟ้า การใช้เครื่องมือวัดไฟฟ้าเบื้องต้น สัญลักษณ์และอุปกรณ์ ติดตั้งไฟฟ้า  สายไฟฟ้า อุปกรณ์ป้องกันและการต่อสายดิน การทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก โครงสร้าง สัญลักษณ์  คุณสมบัติ และวงจรใช้งานของตัวต้านทาน  คาปาซิเตอร์  อินดัก-เตอร์  ไดโอด ทรานซิสเตอร์ เอส.ซี.อาร์. วัสดุอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์   หม้อแปลงไฟฟ้า สวิตช์ ขั้วต่อสาย ปลั๊ก แจ๊ค รีเลย์ ลำโพง ไมโครโฟน เครื่องมือกล หัวแร้งบัดกรี คีม ไขควง การใช้เครื่องมือวัดพื้นฐานที่จําเป็นในทางอิเล็กทรอนิกส์  มัลติมิเตอร์  เครื่องจ่ายกำลังงานไฟฟ้า เครื่องกำเนิดสัญญาณ และออสซิลโลสโคป การประกอบและทดสอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น  


จุดประสงค์รายวิชา

 1. รู้เข้าใจหลักการเขียนแบบตามมาตรฐานสากล 

2. มีทักษะเกี่ยวกับการอ่านแบบและเขียนแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบไฟฟ้าก าลัง

 3. มีความตระหนัก และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับการอ่านแบบและเขียนแบบ

 สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียนแบบมาตรฐานสากล 

2. อ่านแบบและเขียนแบบงานโครงสร้าง แปลนพื้นที่งานอาคารงานระบบไฟฟ้าก าลังและ สื่อสาร 

3. จัดท าตารางโหลด (Load Schedule) 

4. อ่านแบบและเขียนแบบไฟฟ้าทั่วไป แบบส าหรับงานติดตั้งและงานจริง แบบงานควบคุม ทางไฟฟ้า ค าอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสัญลักษณ์ที่ใช้ในงานเขียนแบบไฟฟ้า และงานอาคารตาม มาตรฐานสากลการเขียนแบบงานโครงสร้างแปลนพื้นงานอาคาร งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ไดอะแกรมเส้นเดี่ยว (Single Line Diagram) ไดอะแกรมแนวดิ่ง (Riser Diagram) ตารางโหลด (Load Schedule) เขียนแบบไฟฟ้าทั่วไป เขียนแบบส าหรับติดตั้งและแบบงานติดตั้งจริง เขียน แบบงานควบคุมทางไฟฟ้า เขียน Schematic Diagram, Wiring Diagram และ Pictorial Diagram, One Line Diagram