จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

          1.  เพื่อให้มีความเข้าใจชนิด อุปกรณ์ วัสดุ เครื่องมือ ท่อร้อยสาย รางเดินสาย แผงจ่ายไฟ ตู้ควบคุมไฟฟ้า การติอระบบล่อฟ้า และระบบสายดิน

          2.  เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดตั้ง เดินสาย ท่อรอยสายไฟฟ้า รางเดินสาย แผงจ่ายไฟ

               และตู้ควบคุมไฟฟ้า การบริการ ตรวจซ่อมและบํารุงรักษา

3.  เพื่อให้มีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานด้วยความประณีต รอบคอบ และปลอดภัย มีความตระหนักถึง

               คุณภาพของงานและมีจริยธรรม

สมรรถนะรายวิชา    

1.  เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในงานติดตั้ง

2.  ติดตั้งเดินสายไฟฟ้าในอาคารและในโรงงาน

3.  ตรวจสอบและตรวจซ่อมแก้ไขระบบไฟฟ้าในอาคารและในโรงงาน


คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช์ในงานติดตั้งท่อร้อยสาย รางเดินสาย

สวิตซ์ตัดตอน เซอร์กิตเบรกเกอร์  อุปกรณ์ประกอบตู้ควบคุมไฟฟ้า หาขนาดตัวนํา ขนาดบัสบาร์ การติดตั้ง  บัส

บาร์ และอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ ในตู็ควบคุมและแผงจ้ายไฟ ติดตั้งระบบสายดิน ตรวจซ่อม แก็ไขบํารุงรักษา

ระบบไฟฟ็า ในอาคารและในโรงงาน