จุดประสงค์รายวิชา

1. รู้ เข้าใจ หลักการเขียนแบบ อ่านแบบงานติดตั้งระบบไฟฟ้า

2. มีทักษะเกี่ยวกับการอ่านและเขียนแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบไฟฟ้ากำลัง แยกรายการ วัสดุอุปกรณ์จากแบบงานติดตั้งระบบไฟฟ้า

3. มีกิจนิสัยในการทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วยความประณีต รอบคอบ และปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียนตามมาตรฐานสากล

2. อ่านแบบและเขียนแบบงานโครงสร้าง แปลงพื้นงานอาคาร งานระบบไฟฟ้ากำลังและสื่อสาร

3. อ่านแบบและเขียนแบบไฟฟ้าทั่วไป แบบสำหรับงานติดตั้งและงานจริง แบบงานควบคุมทางไฟฟ้า

4. แยกรายการวัสดุ ถอดราคา ประมาณราคาระบบไฟฟ้า

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกับ สัญลักษณ์ที่ใช้ในงานเขียนแบบไฟฟ้า และงานอาคารตามมาตรฐานสากล การเขียนแบบงานโครงสร้าง แปลนงานอาคาร งานระบบไฟฟ้า  สื่อสาร ไดอะแกรมเส้นเดียว  ไดอะแกรมแนวดิ่ง  ตารางโหลด เขียนแบบไฟฟ้าทั่วไป เขียนแบบสำหรับงานติดตั้งจริง เขียนแบบงานควบคุม เขียน Schematic Diagram  Wiring  Diagram Pictorial Diagram one Line Diagram เขียนแบบสำหรับอาคาร พักอาศัยและโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก การอ่านแบบไฟฟ้าและสื่อสาร การแยกหมวดหมู่วัสดุ อุปกรณ์ คุณสมบัติของอุปกรณ์ ถอดราคาวัสดุ การประมาณการวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในงานติดตั้งไฟฟ้า การคำนวณ ราคา การทำราคาในรูปแบบ รายการประมาณการ ( BOQ )  โดยการใช้โปรแกรมตารางคำนวณ


จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้                                                                                    

1.  เข้าใจหลักการมาตรฐานการออกแบบระบบไฟฟ้า

2.  คำนวณ กระแส แรงดัน กำลังไฟฟ้า ในระบบไฟฟ้า

3.  มีกิจนิสัยในการทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา

1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการออกแบบระบบไฟฟ้า

2.  เลือกใช้ วัสดุ อุปกรณ์ ในงานติดตั้งระบบไฟฟ้า

3.  เลือกใช้ อุปกรณ์ ในงานป้องกันระบบไฟฟ้า

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกฎมาตรฐานทางไฟฟ้า  การคำนวณ  การออกแบบ  การติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร  ระบบป้องกัน  ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร  นอกอาคารและในโรงงาน  ระบบป้องกันฟ้าผ่า ระบบกราวด์