จุดประสงค์รายวิชา

1.       เพื่อให้เข้าใจ โครงสร้างส่วนประกอบ การทำงานของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ คอมพิวเตอร์  เซนเซอร์และอุปกรณ์ควบคุมแบบต่าง ๆ

2.       เพื่อให้สามารถเขียนโปรแกรมคำสั่งควบคุมการทำงาน ของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ร่วมกับเซนเซอร์ และอุปกรณ์ควบคุมแบบต่าง ๆ 

3.       เพื่อให้มีกิจนิสัยในการศึกษาหาความรู้ เพิ่มเติม

 

มาตรฐานรายวิชา

1.       เขียนโปรแกรมควบคุมโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์

2.       นำเซนเซอร์และอุปกรณ์ควบคุมมาประยุกต์ใช้งาน

3.       ประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปร่วมกับเซนเซอร์และอุปกรณ์ควบคุมแบบต่าง ๆ  

 

 

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ การเขียนคำสั่งควบคุมการทำงานของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์  หลักการทำงานของเซนเซอร์ที่ใช้วัด และตรวจจับความเร็ว ความดันและอุณหภูมิ อัตราการไหล ระดับ   น้ำหนัก  แสง  พร็อกซิมิตี้สวิทช์   อุปกรณ์ควบคุมตัวตั้งเวลา   ตัวนับ ลิมิตสวิทช์  ฯลฯ  การนำเอาโปรแกรมเมเบิคอนโทรลเลอร์และคอมพิวเตอร์ มาประยุกต์ใช้งานร่วมกับเซนเซอร์และอุปกรณ์ควบคุมแบบต่าง ๆ