ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับ หลักการทำงานของแหล่งจายไฟฟ้ากระแสตรงแบบต่างๆ แบบควบคุมได้และควบคุมไม่ได้

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการทำงานของวงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงแบบครึ่งคลื่น แบบเต็มคลื่น และแบบบริดจ์ ทั้งแบบควบคุมได้และควบคุมไม่ได้

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับทฤษฎีวงจรไฟฟ้า ตัวแปรวงจรไฟฟ้า ตัวเก็บประจุ กระแส และแรงดัน

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

     1. เข้าใจหลักการของเครื่องวัดทางไฟฟ้าชนิดต่างๆ

2. ปฏิบัติการวัด การอ่านค่า และการนำเครื่องวัดไปใช้วัดค่าในวงจร

3. มีกิจนิสัยในการทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วยความประณีต  รอบคอบ  และปลอดภัย