จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

          1. รู้และเข้าใจโครงสร้างการทำงานและลักษณะสมบัติทางไฟฟ้าของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

          2. มีทักษะการอ่านสัญลักษณ์  การต่อ การวัดและทดสอบ  วงจรอิเล็กทรอนิกส์

          3. มีทักษะเกี่ยวกับการทำแผนวงจรพิมพ์  ประกอบ  บัดกรีอุปกรณ์ แก้ไขจุดบกพร่องของวงจร

              อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ

          4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน  มีความระเอียดรอบคอบ  ปลอดภัย  เป็นระเบียบ

              สะอาด  ตรงต่อเวลา  มีความซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ

สมรรถนะรายวิชา    

1. การแสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

          2. ต่อวงจรและวัดค่าของวงจรอิเล็กทรอนิกส์

          3. ทดสอบและแก้ไขจุดบกพร่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร

คำอธิบายรายวิชา

        ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างของสารกึ่งตัวนำชนิด P ชนิด N โครงสร้างหลักการทำงาน

สัญลักษณ์ลักษณะสมบัติทางไฟฟ้า  การต่อ  การวัดและทดสอบไดโอด ไทริสเตอร์ วงจรรวมตั้งเวลา

วงจรรักษาแรงดันให้คงที่ และอุปกรณ์เชื่อมโยงทางแสง วงจรเรียงกระแสด้วยไอโอด วงจรควบคุมแรงดัน

ให้คงที่ วงจรกำเนิดสัญญาณ การประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การทำแผ่นวงจรพิมพ์ประกอบ

และบัดกรีอุปกรณ์ทดสอบและแก้ไขจุดบกพร่อง