จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้

1.เข้าใจเกี่ยวกับหลักการวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ หลักการการจัดการเงิน หลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตเบื้องต้นและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2.สามารถทำแผนธุรกิจอย่างง่าย โดยประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต

3.มีเจตคติที่ดีต่อการเป็นผู้ประกอบการและมีนิสัยการทำงานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน ประหยัดและอดทน

สมรรถนะรายวิชา

1.แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ หลักการการจัดการเงิน หลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตเบื้องต้นและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2.จัดทำแผนธุรกิจอย่างง่าย

3.ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการวางแผนและดำเนินงาน

4.ประยุกต์ใช้หลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในการวางแผนและดำเนินงาน

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ การออม การลงทุน  ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ การจัดหาและการวางแผนทางการเงิน กฎหมายธุรกิจที่เกี่ยวข้องและการเป็นผู้ประกอบการ รูปแบบและการจัดทำแผนธุรกิจ หลักเบื้องต้นในการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในองค์กรและการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 


จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

          1.  เข้าใจเกี่ยวกับ หลักการตลาด

          2. สามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค

          3. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตัลทางการตลาด

          3.  มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย สนใจใฝ่รู้ มีความคิดสร้างสรรค์และอนุรักษ์พลังงานและสิ้งแวดล้อม

 

สมรรถนะรายวิชา

          1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานการตลาด

          2.  วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคตามสถานการณ์

          3.  กำหนดส่วนประสมการตลาดตามหลักการ

          4.  ประยุต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตัลทางการตลาด

 

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการตลาด แนวความคิดทางการตลาด หน้าที่ทางการตลาด การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภคและกระบวนการตัดสินใจซื้อ    การแบ่งส่วนตลาด ตลาดเป้าหมาย ผลิตภัณฑ์และการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ การกำหนดราคา การจัดจำหน่ายและการส่งเสริมการตลาด เทคโนโลยีดิจิตัลทางการตลาดและจรรยาบรรณนักการตลาด

 

 


จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

          1.  เข้าใจเกี่ยวกับ ความรู้พื้นฐานการตลาด

          2.  มีทักษะในการกำหนดส่วนประสมการตลาด

          3.  มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการดำเนินงานการตลาด

 

สมรรถนะการเรียนรู้

          1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานการตลาด

          2.  วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคตามสถานการณ์

          3.  กำหนดส่วนประสมการตลาดตามหลักการ

          4.  แสดงเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงานการตลาด

 

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานการตลาด แนวความคิดทางการตลาด หน้าที่ทางการตลาด การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภคและกระบวนการตัดสินใจซื้อ    การแบ่งส่วนตลาด ตลาดเป้าหมาย ผลิตภัณฑ์และการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ การกำหนดราคา การจัดจำหน่ายและการส่งเสริมการตลาด เทคโนโลยีทางการตลาดและจรรยาบรรณนักการตลาด

 

 

        

 

 

 

 

 

 

จุดประสงค์รายวิชา

1.      เข้าใจเกี่ยวกับหลักเศรษฐศาสตร์อุปสงค์ อุปทาน พฤติกรรมผู้บริโภคการผลิต ตลาดในระบบเศรษฐกิจ รายได้ประชาชาติ การเงิน การธนาคาร นโยบายการเงินนโยบายการคลัง การค้าระหว่างประเทศ และวัฏจักรเศรษฐกิจ

2.       สามารถนำแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เพื่อแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันตามหลักปรัญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3.       เห็นคุณค่าความสำคัญของหลักเศรษฐศาสตร์


สมรรถนะรายวิชา

1.       แสดงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบหลักเศรษฐศาสตร์อุปสงค์ อุปทาน พฤติกรรมผู้บริโภคการผลิต ตลาดในระบบเศรษฐกิจ รายได้ประชาชาติ การเงิน การธนาคาร นโยบายการเงินนโยบายการคลัง การค้าระหว่างประเทศ และวัฏจักรเศรษฐกิจ

2.       ประยุกต์หลักเศรษฐศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวันและงานอาชีพ

3.       ปฏิบัติงานด้วยความมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

คำอธิบายรายวิชา

            ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปทางเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์ อุปทานภาวะดุลยภาพของตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การผลิต ตลาดในระบบเศรษฐกิจ รายได้ประชาชาติ การเงิน การธนาคาร นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง การค้าระหว่างประเทศ วัฏจักรเศรษฐกิจ  การพัฒนาเศรษฐกิจและการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง