จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

          1.เข้าใจเกี่ยวกับหลักเศรษฐศาสตร์

         2. สามารถนำแนวทางคิดทางเศรษฐศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาชีวิตประจำวันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ       พอเพียง

         3. เห็นคุณค่าและความสำคัญของหลักเศรษฐศาสตร์

  

สมรรถนะรายวิชา

         1.  แสดงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ

2.  ประยุกต์หลักเศรษฐศาสตร์ไปใช้ในงานอาชีพและชีวิตประจำวัน

          3.  ปฏิบัติด้วยความมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปทางเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์ อุปทาน และการเปลี่ยนแปลงอุปสงค์อุปทานและภาวะดุลยภาพของตลาด ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิตต้นทุน รายรับและกำไรจากการผลิต การกำหนดราคาสินค้าในตลาดประเภทต่างๆ รายได้ประชาชาติ องค์ประกอบและการกำหนดรายได้ประชาชาติ การเงินและการธนาคาร การคลังรัฐบาล การค้าระหว่างประเทศ เงินเฟ้อ เงินฝืดและการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจมหภาค วัฏจักรเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจและการบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                  

 

 

 จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1.       เข้าใจเกี่ยวกับการจัดการองค์การ  หลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต  หลักการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน  และการประยุกต์ใช้ในการจัดการงานอาชีพ

2.       สามารถวางแผนการจัดการงานอาชีพ โดยประยุกต์ใช้หลักการจัดการองค์การ                                       การเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การ และกิจกรรมการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต

3.       มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการจัดการงานอาชีพด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด อดทนและสามารถทำงานร่วมกัน

สมรรถนะรายวิชา    

1.       แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการจัดการองค์การ การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต

การจัดการความเสี่ยง การจัดการความขัดแย้ง การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

2.       วางแผนการจัดการองค์การและเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การตามหลักการ

3.       กำหนดแนวทางจัดการความเสี่ยง  และความขัดแย้งในงานอาชีพตามสถานการณ์

4.       เลือกกลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานตามหลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต

5.       ประยุกต์ใช้กิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในการจัดการงานอาชีพ

 

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาเกี่ยวกับ การจัดองค์การ  การเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การ การบริหารงานคุณภาพและ               เพิ่มผลผลิต การจัดการความเสี่ยง การจัดการความขัดแย้งในองค์การ กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพ                      การทำงาน การนำกิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตมาประยุกต์ใช้ในการจัดการงานอาชีพ              

 


จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

          1.เข้าใจเกี่ยวกับหลักเศรษฐศาสตร์

         2. สามารถนำแนวทางคิดทางเศรษฐศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาชีวิตประจำวันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ       พอเพียง

         3. เห็นคุณค่าและความสำคัญของหลักเศรษฐศาสตร์

  

สมรรถนะรายวิชา

         1.  แสดงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ

2.  ประยุกต์หลักเศรษฐศาสตร์ไปใช้ในงานอาชีพและชีวิตประจำวัน

          3.  ปฏิบัติด้วยความมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปทางเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์ อุปทาน และการเปลี่ยนแปลงอุปสงค์อุปทานและภาวะดุลยภาพของตลาด ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิตต้นทุน รายรับและกำไรจากการผลิต การกำหนดราคาสินค้าในตลาดประเภทต่างๆ รายได้ประชาชาติ องค์ประกอบและการกำหนดรายได้ประชาชาติ การเงินและการธนาคาร การคลังรัฐบาล การค้าระหว่างประเทศ เงินเฟ้อ เงินฝืดและการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจมหภาค วัฏจักรเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจและการบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                  

 

 

 


จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้

1.เข้าใจเกี่ยวกับหลักการวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ หลักการการจัดการเงิน หลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตเบื้องต้นและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2.สามารถทำแผนธุรกิจอย่างง่าย โดยประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต

3.มีเจตคติที่ดีต่อการเป็นผู้ประกอบการและมีนิสัยการทำงานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน ประหยัดและอดทน

สมรรถนะรายวิชา

1.แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ หลักการการจัดการเงิน หลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตเบื้องต้นและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2.จัดทำแผนธุรกิจอย่างง่าย

3.ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการวางแผนและดำเนินงาน

4.ประยุกต์ใช้หลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในการวางแผนและดำเนินงาน

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ การออม การลงทุน  ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ การจัดหาและการวางแผนทางการเงิน กฎหมายธุรกิจที่เกี่ยวข้องและการเป็นผู้ประกอบการ รูปแบบและการจัดทำแผนธุรกิจ หลักเบื้องต้นในการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในองค์กรและการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 


จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

          1.  เข้าใจเกี่ยวกับ หลักการตลาด

          2. สามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค

          3. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตัลทางการตลาด

          3.  มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย สนใจใฝ่รู้ มีความคิดสร้างสรรค์และอนุรักษ์พลังงานและสิ้งแวดล้อม

 

สมรรถนะรายวิชา

          1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานการตลาด

          2.  วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคตามสถานการณ์

          3.  กำหนดส่วนประสมการตลาดตามหลักการ

          4.  ประยุต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตัลทางการตลาด

 

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการตลาด แนวความคิดทางการตลาด หน้าที่ทางการตลาด การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภคและกระบวนการตัดสินใจซื้อ    การแบ่งส่วนตลาด ตลาดเป้าหมาย ผลิตภัณฑ์และการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ การกำหนดราคา การจัดจำหน่ายและการส่งเสริมการตลาด เทคโนโลยีดิจิตัลทางการตลาดและจรรยาบรรณนักการตลาด

 

 


จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

          1.  เข้าใจเกี่ยวกับ ความรู้พื้นฐานการตลาด

          2.  มีทักษะในการกำหนดส่วนประสมการตลาด

          3.  มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการดำเนินงานการตลาด

 

สมรรถนะการเรียนรู้

          1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานการตลาด

          2.  วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคตามสถานการณ์

          3.  กำหนดส่วนประสมการตลาดตามหลักการ

          4.  แสดงเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงานการตลาด

 

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานการตลาด แนวความคิดทางการตลาด หน้าที่ทางการตลาด การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภคและกระบวนการตัดสินใจซื้อ    การแบ่งส่วนตลาด ตลาดเป้าหมาย ผลิตภัณฑ์และการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ การกำหนดราคา การจัดจำหน่ายและการส่งเสริมการตลาด เทคโนโลยีทางการตลาดและจรรยาบรรณนักการตลาด

 

 

        

 

 

 

 

 

 

จุดประสงค์รายวิชา

1.      เข้าใจเกี่ยวกับหลักเศรษฐศาสตร์อุปสงค์ อุปทาน พฤติกรรมผู้บริโภคการผลิต ตลาดในระบบเศรษฐกิจ รายได้ประชาชาติ การเงิน การธนาคาร นโยบายการเงินนโยบายการคลัง การค้าระหว่างประเทศ และวัฏจักรเศรษฐกิจ

2.       สามารถนำแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เพื่อแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันตามหลักปรัญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3.       เห็นคุณค่าความสำคัญของหลักเศรษฐศาสตร์


สมรรถนะรายวิชา

1.       แสดงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบหลักเศรษฐศาสตร์อุปสงค์ อุปทาน พฤติกรรมผู้บริโภคการผลิต ตลาดในระบบเศรษฐกิจ รายได้ประชาชาติ การเงิน การธนาคาร นโยบายการเงินนโยบายการคลัง การค้าระหว่างประเทศ และวัฏจักรเศรษฐกิจ

2.       ประยุกต์หลักเศรษฐศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวันและงานอาชีพ

3.       ปฏิบัติงานด้วยความมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

คำอธิบายรายวิชา

            ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปทางเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์ อุปทานภาวะดุลยภาพของตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การผลิต ตลาดในระบบเศรษฐกิจ รายได้ประชาชาติ การเงิน การธนาคาร นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง การค้าระหว่างประเทศ วัฏจักรเศรษฐกิจ  การพัฒนาเศรษฐกิจและการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง