จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้

                     1.  เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานการตลาด 

                     2.  มีทักษะในการกำหนดส่วนประสมการตลาด

                     3.  มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการดำเนินงานการตลาด

               

มาตรฐานรายวิชา

                    1.  แสดงความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการตลาด 

                    2.  วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคตามสถานการณ์                          

                    3.  กำหนดส่วนประสมการตลาดตามหลักการ

                    4.  แสดงเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการดำเนินงานการตลาด

คำอธิบายรายวิชา

                    ศึกษาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการตลาด   แนวความคิดการตลาด  หน้าที่การตลาด  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด   พฤติกรรมผู้บริโภคและกระบวนการตัดสินใจซื้อ  การแบ่งส่วนตลาด  ตลาดเป้าหมาย  ผลิตภัณฑ์และการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์  การกำหนดราคา  การจัดจำหน่าย  และการส่งเสริมการตลาด  เทคโนโลยีทางการตลาด  และจรรยาบรรณนักการตลาด

จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้

                      1.  มีความรู้ความเข้าใจแม่บทการบัญชีและพระราชบัญญัติการบัญชี

                     2.  มีทักษะในการบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชีของกิจการให้บริการและพาณิชยกรรม

                     3. มีทักษะในการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์หมุนเวียน  ที่ดิน  อาคารและอุปกรณ์          

                       หนี้สินหมุนเวียน  และส่วนของเจ้าของ

                    4.  มีทักษะในการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับกิจการอุตสาหกรรม และระบบใบสำคัญ

                    5.  รู้ถึงคุณค่าของการนำข้อมูลทางการบัญชีไปใช้ในธุรกิจ

                    6.  มีคุณลักษณะนิสัยที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา

                    1.  บันทึกบัญชีและทำงบการเงินสำหรับกิจการให้บริการ  พาณิชยกรรมและกิจการอุตสาหกรรม

                    2.  บันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงินสด  ลูกหนี้  ตั๋วเงินรับ-จ่ายสินค้า  ที่ดิน  อาคารและอุปกรณ์ 

                       เจ้าหนี้การค้า  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  และส่วนของเจ้าของ

                    3.  บันทึกบัญชีตามระบบใบสำคัญ

                    4.  นำความรู้ในหลักการบัญชีไปใช้ในธุรกิจแต่ละประเภทได้เหมาะสม

                    5.  มีความรับผิดชอบ  ตรงต่อเวลาและซื่อสัตย์

คำอธิบายรายวิชา

                    ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  แม่บทการบัญชี  วิเคราะห์รายการค้า  บันทึกรายการในสมุดขั้นต้น  บัญชีแยกประเภท  ทำงบทดลอง  บันทึกรายการปรับปรุงและปิดบัญชี  จัดทำงบการเงินของกิจการให้บริการ  และซื้อขายสินค้า  บันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงินสด  ลูกหนี้  ตั๋วเงินรับ-จ่ายสินค้า  ที่ดิน  อาคารและอุปกรณ์  เจ้าหนี้การค้า  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  และส่วนของเจ้าของ  การบัญชีอุตสาหกรรม  และระบบใบสำคัญ