คำอธิบายรายวิชา

  ปฏิบัติงานด้านการบัญชีตามประเภทและรูปแบบของธุรกิจครบวงจร ให้เป็นไปตามกฎหมายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง การจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งและการประกอบธุรกิจ เอกสารและการจัดประเภทเอกสารที่ใช้ในการบันทึกบัญชี การวิเคราะห์รายการค้าจากเอกสาร การจัดทำบัญชีของกิจการประเภทต่างๆ  การจัดทำงบการเงินตามกฎหมายบัญชี การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีต่อกรมสรรพากร การยื่นแบบงบการเงินประจำปีต่อกระทรวงพาณิชย์


คำอธิบายรายวิชา

        ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการเสียภาษี  การคำนวณ  การบันทึกบัญชี  การจัดทำรายงาน  การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  ภาษีเงินได้นิติบุคคล  ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย  ภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีธุรกิจเฉพาะ  และอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร


คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการเสียภาษี  การคำนวณ  การบันทึกบัญชี  การจัดทำรายงาน  การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  ภาษีเงินได้นิติบุคคล  ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย  ภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีธุรกิจเฉพาะ  และอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร


คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการเสียภาษี  การคำนวณ  การบันทึกบัญชี  การจัดทำรายงาน  การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  ภาษีเงินได้นิติบุคคล  ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย  ภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีธุรกิจเฉพาะ  และอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร

คำอธิบายรายวิชา

                   ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและแนวคิดพื้นฐานของการสอบบัญชีมาตรฐานการสอบบัญชี กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชีจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีการวางแผน และการจัดทำแนวการตรวจสอบบัญชีการรวบรวมและวิเคราะห์หลักฐาน การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชีการตรวจสอบสินทรัพย์หนี้สิน ส่วนของผู้ถือหุ้น รายได้และค่าใช้จ่าย การจัดทำกระดาษทำการ การจัดทำรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และรายงานการตรวจสอบ  และรับรองบัญชีภาษีอากร


คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดองค์การ  แนวคิดและเทคนิคการจัดการสมัยใหม่  การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการ  การเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การ  การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การตามหลักการบริหารงานคุณภาพ  แนวทางการเพิ่มผลิตภาพในองค์การและการจัดการความเสี่ยง การใช้กรณีศึกษาและเหตุการณ์จริงวิเคราะห์ตัดสินใจเพื่อการจัดการ   การเสริมสร้างจริยธรรมในองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม


คำอธิบายรายวิชา

                   ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและแนวคิดพื้นฐานของการสอบบัญชีมาตรฐานการสอบบัญชี กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชีจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีการวางแผน และการจัดทำแนวการตรวจสอบบัญชีการรวบรวมและวิเคราะห์หลักฐาน การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชีการตรวจสอบสินทรัพย์หนี้สิน ส่วนของผู้ถือหุ้น รายได้และค่าใช้จ่าย การจัดทำกระดาษทำการ การจัดทำรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และรายงานการตรวจสอบ  และรับรองบัญชีภาษีอากร


คำอธิบายรายวิชา

                    ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  แม่บทการบัญชี  วิเคราะห์รายการค้า  บันทึกรายการในสมุดขั้นต้น  บัญชีแยกประเภท  ทำงบทดลอง  บันทึกรายการปรับปรุงและปิดบัญชี  จัดทำงบการเงินของกิจการให้บริการ  และซื้อขายสินค้า  บันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงินสด  ลูกหนี้  ตั๋วเงินรับ-จ่ายสินค้า  ที่ดิน  อาคารและอุปกรณ์  เจ้าหนี้การค้า  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  และส่วนของเจ้าของ  การบัญชีอุตสาหกรรม  และระบบใบสำคัญคำอธิบายรายวิชา

                    ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  แม่บทการบัญชี  วิเคราะห์รายการค้า  บันทึกรายการในสมุดขั้นต้น  บัญชีแยกประเภท  ทำงบทดลอง  บันทึกรายการปรับปรุงและปิดบัญชี  จัดทำงบการเงินของกิจการให้บริการ  และซื้อขายสินค้า  บันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงินสด  ลูกหนี้  ตั๋วเงินรับ-จ่ายสินค้า  ที่ดิน  อาคารและอุปกรณ์  เจ้าหนี้การค้า  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  และส่วนของเจ้าของ  การบัญชีอุตสาหกรรม  และระบบใบสำคัญคำอธิบายรายวิชา

  ปฏิบัติงานด้านการบัญชีตามประเภทและรูปแบบของธุรกิจครบวงจร ให้เป็นไปตามกฎหมายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง การจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งและการประกอบธุรกิจ เอกสารและการจัดประเภทเอกสารที่ใช้ในการบันทึกบัญชี การวิเคราะห์รายการค้าจากเอกสาร การจัดทำบัญชีของกิจการประเภทต่างๆ  การจัดทำงบการเงินตามกฎหมายบัญชี การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีต่อกรมสรรพากร การยื่นแบบงบการเงินประจำปีต่อกระทรวงพาณิชย์


การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี  ถือเป็นสิ่งจำเป็นในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานจริงและการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพของนักศึกษาในสถานประกอบการ  ช่วยให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์จากงานที่เกี่ยวข้องกับภาระงานของอาชีพ  รวมทั้งงานอื่น ๆ ได้รับมอบหมาย  สามารถแก้ปัญหา/ อุปสรรค  มีแนวทางการแก้ไขอย่างเป็นระบบ  ตลอดจนสามารถสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้  นำไปประยุกต์ความรู้ ความสามารถไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม

ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานอุตสาหกรรม  การวางแผนและการควบคุม  การบริหารและประเมินโครงการ  ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุคงคลัง  การบริหารงานพัสดุ  หลักการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  การจัดองค์กร  การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย  ระเบียบปฏิบัติและกฎหมาย  ระบบมาตรฐานสากลและเทคนิคที่เกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ

จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้

                 1.  มีความรู้ความเข้าใจลักษณะของระบบบัญชี  การควบคุมภายใน  การใช้แบฟอร์ม  หรือ

                      เอกสารทางการบัญชี  รวมทั้งสมุดบันทึกรายการขั้นต้น และบัญชีแยกประเภท 

                 2.  มีทักษะในการวางระบบบัญชี 

                    3.  เห็นคุณค่าของการระบบบัญชีที่ดี

                    4.  มีคุณลักษณะนิสัยที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา

                    1.  รู้ลักษณะของการวางระบบบัญชีแต่ละประเภทธุรกิจ

                    2.  วางระบบบัญชีเกี่ยวกับการจัดซื้อ เงินเดือน  ขายฯลฯ                         

                    3.  ปฏิบัติงานตามระบบบัญชีแต่ละประเภทธุรกิจ

                    4.  มีความรับผิดชอบ  ตรงต่อเวลาและซื่อสัตย์

คำอธิบายรายวิชา

                    ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ลักษณะของระบบบัญชี  การควบคุมภายใน  การใช้แบฟอร์ม  หรือ

เอกสารทางการบัญชี  รวมทั้งสมุดบันทึกรายการขั้นต้น และบัญชีแยกประเภท  การสำรวจขั้นต้นในการวางระบบบัญชี  ตลอดจนการศึกษาระบบบัญชีการจัดซื้อและการควบคุมสินค้าคงเหลือ  ระบบบัญชีเงินเดือนและค่าแรง  ระบบบัญชีการขายและการควบคุมลูกหนี้  ระบบบัญชีเงินสด  ระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร  ระบบบัญชีกิจการที่ทำการผลิตสินค้า  และระบบบัญชีกิจการบริการ

 


การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี  ถือเป็นสิ่งจำเป็นในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานจริงและการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพของนักศึกษาในสถานประกอบการ  ช่วยให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์จากงานที่เกี่ยวข้องกับภาระงานของอาชีพ  รวมทั้งงานอื่น ๆ ได้รับมอบหมาย  สามารถแก้ปัญหา/ อุปสรรค  มีแนวทางการแก้ไขอย่างเป็นระบบ  ตลอดจนสามารถสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้  นำไปประยุกต์ความรู้ ความสามารถไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม

จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้

                     1.  เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานการตลาด 

                     2.  มีทักษะในการกำหนดส่วนประสมการตลาด

                     3.  มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการดำเนินงานการตลาด

               

มาตรฐานรายวิชา

                    1.  แสดงความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการตลาด 

                    2.  วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคตามสถานการณ์                          

                    3.  กำหนดส่วนประสมการตลาดตามหลักการ

                    4.  แสดงเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการดำเนินงานการตลาด

คำอธิบายรายวิชา

                    ศึกษาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการตลาด   แนวความคิดการตลาด  หน้าที่การตลาด  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด   พฤติกรรมผู้บริโภคและกระบวนการตัดสินใจซื้อ  การแบ่งส่วนตลาด  ตลาดเป้าหมาย  ผลิตภัณฑ์และการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์  การกำหนดราคา  การจัดจำหน่าย  และการส่งเสริมการตลาด  เทคโนโลยีทางการตลาด  และจรรยาบรรณนักการตลาด

จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้

                      1.  มีความรู้ความเข้าใจแม่บทการบัญชีและพระราชบัญญัติการบัญชี

                     2.  มีทักษะในการบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชีของกิจการให้บริการและพาณิชยกรรม

                     3. มีทักษะในการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์หมุนเวียน  ที่ดิน  อาคารและอุปกรณ์          

                       หนี้สินหมุนเวียน  และส่วนของเจ้าของ

                    4.  มีทักษะในการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับกิจการอุตสาหกรรม และระบบใบสำคัญ

                    5.  รู้ถึงคุณค่าของการนำข้อมูลทางการบัญชีไปใช้ในธุรกิจ

                    6.  มีคุณลักษณะนิสัยที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา

                    1.  บันทึกบัญชีและทำงบการเงินสำหรับกิจการให้บริการ  พาณิชยกรรมและกิจการอุตสาหกรรม

                    2.  บันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงินสด  ลูกหนี้  ตั๋วเงินรับ-จ่ายสินค้า  ที่ดิน  อาคารและอุปกรณ์ 

                       เจ้าหนี้การค้า  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  และส่วนของเจ้าของ

                    3.  บันทึกบัญชีตามระบบใบสำคัญ

                    4.  นำความรู้ในหลักการบัญชีไปใช้ในธุรกิจแต่ละประเภทได้เหมาะสม

                    5.  มีความรับผิดชอบ  ตรงต่อเวลาและซื่อสัตย์

คำอธิบายรายวิชา

                    ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  แม่บทการบัญชี  วิเคราะห์รายการค้า  บันทึกรายการในสมุดขั้นต้น  บัญชีแยกประเภท  ทำงบทดลอง  บันทึกรายการปรับปรุงและปิดบัญชี  จัดทำงบการเงินของกิจการให้บริการ  และซื้อขายสินค้า  บันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงินสด  ลูกหนี้  ตั๋วเงินรับ-จ่ายสินค้า  ที่ดิน  อาคารและอุปกรณ์  เจ้าหนี้การค้า  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  และส่วนของเจ้าของ  การบัญชีอุตสาหกรรม  และระบบใบสำคัญ