จุดประสงค์รายวิชา

1.  เข้าใจหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานบัญชีของกิจการอุตสาหกรรม

2.  มีทักษะปฏิบัติงานบัญชีตามขั้นตอนการจัดทำบัญชีและนำเสนองบการเงินสำหรับกิจการอุตสาหกรรม

3.  มีกิจนิสัย  มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ มีวินัย ตรงต่อเวลา รักษษสิ่งแวดล้อม และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพบัญชี

สมรรถนะรายวิชา

1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับบัญชีสำหรับกิจการอุตสาหกรรม

2.  บันทึกบัญชีสำหรับกิจการอุตสาหกรรมตามขั้นตอนการจัดทำบัญช่ี

3.  จัดทำงบการเงินสำหรับกาิจการอุตสาหกรรมตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับลักษณะของกิจการอุตสาหกรรม องค์ประกอบของต้นทุนการผลิต การรับจ่ายวัตถุดิบ การคำนวณค่าแรงงาน ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เงินประกันสังคม ค่าใช้จ่ายการผลิต การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบตามวิธีบัญ๙าีสินค้าคงเาหลือแบบสิ้นงวดและแบบต่อเนื่อง การบันทึกบัญชีค่าแรงและค่าใช้จ่ายการผลิต การคำนวณต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จ กระดาษทำการ รายการปรับปรุง ปิดบัญชี การจัดทำงบต้นทุนผลิต และงบการเงิน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย  วัตถุประสงค์ และประโยชน์ของการบัญชี ข้อสมมติทางบัญชี ความหมายของสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของตามกรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน สมการบญชี การวิเคราะห์รายการค้า การบันทึกรายการค้าตาม่หบักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของธุรกิจบริการเจ้าของคนเดียวในสมุดรายวันทั่วไป สมุดเงินสด 2 ช่อง ผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท งบทดลองก ระดาษทำการชนิด 6  ช่อง งบการเงิน ปรับปรุง ปิดบัญชี และสรุปวงจรบัญชี