จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

            1. เข้าใจเกี่ยวกับบัญชีต้นทุนช่วง ต้นทุนมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้ การใช้ข้อมูลต้นทุนเพื่อการวางแผน

            2. มีทักษะในการปฏิบัติงานบัญชีต้นทุนช่วงต้นทุนมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ร่วม และผลิตภัณฑ์พลอยได้ การใช้ข้อมูลต้นทุน       เพื่อการวางแผน

            3. มีคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์และมีเจตคติที่ดีในการประกอบอาชีพ

 สมรรถนะรายวิชา

            1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีต้นทุนช่วง ต้นทุนมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ร่วม และผลิตภัณฑ์พลอยได้

            2. ปฏิบัติงานตามกระบวนการบัญชีต้นทุนช่วง ต้นทุนมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้ตามหลักการบัญชี          ที่รับรองทั่วไป

คําอธิบายรายวิชา

            ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบบัญชีต้นทุนช่วงระบบบัญชีต้นทุนมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ร่วม ผลิตภัณฑ์พลอยได้ การใช้ข้อมูลต้นทุนเพื่อการวางแผน และควบคุมของฝ่ายบริหาร

                        ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการรับรู้รายการ การวัดมูลค่าหนี้สินหมุนเวียน ประมาณการหนี้สินหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและหนี้สินไม่หมุนเวียน การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา การบัญชีส่วนของเจ้าของประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัดและบริษัทจำกัดตั้งแต่การจัดตั้ง    การดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงในส่วนผู้ถือหุ้น การจัดสรรกำไร การเลิกกิจการและการชำระบัญชีการแสดงรายการและเปิดเผยข้อมูลใน งบการเงินและการแก้ไขข้อผิดพลาดในการบันทึกบัญชี