จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้

1.       เข้าใจเกี่ยวกับหลักการและเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน

2.       มีทักษะในการวิเคราะห์  แปลความหมายงบการเงิน  และประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน  ตามวิธีการที่นำมาวิเคราะห์ ตามมาตรฐานการบัญชี

3.       มีคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์  และมีเจตคติที่ดีในการประกอบอาชีพ

 

สมรรถนะรายวิชา

1.       แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน

2.       ปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์  แปลความหมาย  และประเมินผลกระทบของงบการเงิน

          

คําอธิบายรายวิชา

          ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน การนำเทคนิคและวิธีการต่างๆ มาใช้ในการวิเคราะห์งบการเงิน การแปลวามหมายและการประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในระดับราคาที่มีผลต่อการวิเคราะห์ทางการเงิน