จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์รูปสัญญาณไฟฟ้าและวงจรพัลส์และสวิตชิง ในงานอิเล็กทรอนิกส์

2. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานออกแบบวงจรพัลส์ได้ตามข้อกำหนด

3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ

งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

 

สมรรถนะรายวิชา    

1. สร้างรูปสัญญาณไฟฟ้าต่าง ๆ ตามข้อกำหนด

2. สร้างวงจรแปลงรูปสัญญาณไฟฟ้าตามข้อกำหนด

3. วัดและทดสอบคุณสมบัติวงจรพัลส์

4. ประยุกต์ใช้วงจรพัลส์ในงานอิเล็กทรอนิกส์

 

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาหลักการและปฏิบัติ การออกแบบวงจรและสร้างรูปสัญญาณไฟฟ้าแบบต่าง ๆ วงจรแปลงรูปสัญญาณ วงจรคลิปเปอร์และแคลมเปอร์ วงจรลดทอนสัญญาณ วงจรอินทิเกรเตอร์ วงจรดิฟเฟอร์เรนชิเอเตอร์

วงจรสวิตช์ ชมิตต์ทริกเกอร์ วงจรมัลติไวเบรเตอร์ วงจรทริกเกอร์ วงจรสร้างสัญญาณไทม์เบสและการซิงค์โครไนซ์


ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวงจรดิฟเฟอร์เรนเชียลแอมปลิไฟเออร์ การออกแบบวงจรกรองความถี่ วงจรขยายสัญญาณทางไฟฟ้า วงจรสวิตช์  ชมิตทริกเกอร์ วงจรเกต วงจรขยายสัญาณ รูปไซน์ รูปสแควร์ รูปแรมพ์ วงจรควบคุมแรงดันไฟฟ้าคงที่และกระแสไฟฟ้าคงที่ วงจรแปลงรูปคลื่นสัญญาณ วงจรแปลงความถี่เป็นแรงดัน วงจรตั้งเวลา วงจรเฟสล็อกลูป วงจรซินทิไซเซอร์และประยุกต์ใช้ในงานด้านอุตสาหกรรม