จุดประสงค์รายวิชา 

    1. เข้าใจหลักการวิเคราะห์วงจรและโครงข่ายไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ

    2. มีทักษะในการวัดและทดสอบวงจรและโครงข่ายไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ

    3. มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงภาพของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

 สมรรถนะรายวิชา

    1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์คุณสมบัติทางไฟฟ้าและผลตอบสนองต่อไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับของโครงข่ายไฟฟ้า

            2. วัด ทดสอบ คุณลักษณะทางไฟฟ้าและผลตอบสนองต่อไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับของโครงข่ายไฟฟ้าและวงจรแม่เหล็กไฟฟ้า

            3. วิเคราะห์ผลการทดสอบ ผลตอบสนองต่อไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับของโครงข่ายไฟฟ้าและวงจรแม่เหล็กไฟฟ้า

 คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ  ทฤษฎีโครงข่ายไฟฟ้ากระตรงและกระแสสลับ  คุณลักษณะทางไฟฟ้าผลตอบสนองต่อไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับของวงจรตัวต้านทาน  คาปาซิเตอร์  และอินดักเตอร์  วงจรแม่เหล็กไฟฟ้า กำลังไฟฟ้ากระแสสลับ  วงจรเรโซแนนซ์  ฟิลเตอร์  พารามิเตอร์ของวงจรสองทางเข้าออก ระบบไฟฟ้าสามเฟส  วงจรทรานสฟอร์เมอร์  วงจรคับเปิล  และฮาร์โมนิกส์ในระบบไฟฟ้า


จุดประสงค์รายวิชา 

1. เข้าใจคุณสมบัติของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในวงจรย่านความถี่ต่ำ

2. เข้าใจหลักการวิเคราะห์การทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในวงจรย่านความถี่ต่ำ

3. มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความปราณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์คุณสมบัติทางไฟฟ้าของไดโอด ทรานซิสเตอร์และเฟต

2. วิเคราะห์วงจรแหล่งจ่ายกำลังและวงจรขยายความถี่ต่ำ

3. ออกแบบวงจรแหล่งจ่ายกำลังและวงจรขยายความถี่ต่ำ

4. วัดและทดสอบวงจรด้วยเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติคุณสมบัติทางไฟฟ้า พารามิเตอร์และการใช้งาน การให้ไบแอส การวิเคราะห์ ไดโอด ทรานซิสเตอร์และเฟต การแปลความหมายจาก Data Sheet การออกแบบวงจรแหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้า วงจรขยายในย่านความถี่ต่ำสำหรับสัญญาณขนาดเล็ก วงจรขยายสัญญาณหลายภาค วงจรขยายสัญญาณป้อนกลับแบบลบและวงจรขยายกำลัง


คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทรานเซียนต์ในวงจรไฟฟ้าด้วยสมการ ดิฟเฟอเรนเชียล  การแปลงลาปลาส  การวิเคราะห์สัญญาณด้วยอนุกรมฟูเรียร์  การแก้ปัญหาทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์นูเมอริคอล