จุดประสงค์รายวิชา 

  1. เข้าใจการทำงานระบบโทรศัพท์ เครื่องโทรศัพท์และชุมสายโทรศัพท์
  2. มีทักษะในการติดตั้ง  ทดสอบ ชุมสายอัตโนมัติขนาดเล็กและการประมาณราคา
  3. มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประณีตรอบคอบและปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา 

  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับระบบโทรศัพท์
  2. ออกแบบงานติดตั้งระบบชุมสายโทรศัพท์ขนาดเล็ก
  3. ติดตั้งและทดสอบระบบชุมสายโทรศัพท์ขนาดเล็ก
  4. บำรุงรักษาระบบชุมสายโทรศัพท์ขนาดเล็ก

 คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบโทรศัพท์  วงจรและการทำงานของเครื่องโทรศัพท์ ชุมสายโทรศัพท์แบบ Manual, Automatic, PABX, SPC, Cellular, ISDN หลักการทำงานและระบบปฏิบัติการของสมาร์ทโฟน  การติดตั้ง  ปรับแต่ง บำรุงรักษาและประมาณการ