จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์และลายวงจรพิมพ์

2. มีทักษะในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ เขียนแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์และวงจรพิมพ์

3. มีทักษะในการจำลองการทำงานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

4. มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความปราณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ

 สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

2. จัดเตรียมและติดตั้งโปรแกรมเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์

3. ออกแบบและเขียนแบบระบบชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

4. ออกแบบและเขียนแบบระบบ Schemetic Diagram โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

5. ออกแบบและเขียนแบบลายวงจรพิมพ์ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

6. ทดสอบการทำงานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

 คำอธิบายรายวิชา

            ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ เขียนแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์และลายวงจรพิมพ์ การใช้โปรแกรม Work Bench, Pspice ในการจำลองการทำงานของวงจร  ออกแบบและทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์