ศึกษาหลักการของเวกเตอร์  การหาแรงลัพธ์จากเวกเตอร์  โดยวิธีการต่าง ๆ  และการสมดุลโดยวิธีการต่าง ๆ   และนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคตข้างหน้าอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด


จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1.       มีความรู้ความเข้าใจคุณสมบัติและส่วนประกอบของดิน

2.      มีความสามารถในการทดสอบคุณสมบัติและคำนวณกำลังต้านทานของดิน

3.      มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความรอบคอบ รับผิดชอบ และปลอดภัยผู้

สมรรถนะรายวิชา

1.       แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการทดสอบดิน

2.      ทดสอบคุณสมบัติของดิน

3.      เขียนรายงานและสรุปผลการทดสอบ

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นของดิน คุณสมบัติและส่วนประกอบของดินทางกายภาพ

การจำแนกประเภทของดิน การซึมผ่านของน้ำในดิน การยุบอัดตัวของดิน การบดอัดดิน กำลังต้านทานแรงเฉือน

ของดิน  การเจาะสำรวจดินและเก็บตัวอย่างดิน การทดสอบหาปริมาณน้ำ ในดิน Atterberg’s Limit

ความถ่วงจำเพาะของเม็ดดิน ขนาดของเม็ดดิน การซึมผ่านของน้ำในดิน การบดอัดดิน ความหนาแน่นของดิน

ในสนาม ค่า California Bearing Ratio (C.B.R.) กำลังต้านทานแรงเฉือนแบบ Unconfined Compression