จุดประสงค์รายวิชา

            1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ หลักการเกี่ยวกับ การลับ ปรับ แต่ง บำรุงรักษา ซ่อมแซม    เครื่องมืองานไม้ งานวัด ร่างแบบ ไส เจาะ เพลาะ ตัดไม้

            2. เพื่อให้สามารถ ลับ ปรับ แต่ง บำรุงรักษา ซ่อมแซม เครื่องมืองานไม้ งานวัด ร่างแบบ  ไส เจาะ เพลาะ ตัด ประกอบและตกแต่งชิ้นงานไม้

3.  เพื่อให้มี กิจนิสัยในการทำงาน มีวินัย มีความคิดสร้างสรรค์ รักษาความปลอดภัย และ

       อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

       มาตรฐานรายวิชา

            1. เข้าใจหลักการเบื้องต้น ในการทำงานไม้ การใช้บำรุงรักษาเครื่องมืองานไม้

            2. ลับ ปรับ แต่ง บำรุงรักษา ซ่อมเครื่องมืองานไม้ วัด ร่างแบบ ไส เจาะ เพลาะ ตัด

       ประกอบและตกแต่งชิ้นงานไม้

       คำอธิบายรายวิชา 

                 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการลับ ปรับแต่ง บำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องมือช่างไม้ งานวัด

       ร่างแบบ ไส ตัด เจาะ ประกอบและตกแต่งชิ้นงา