จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

          1. มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและขั้นตอนการสำรวจเส้นทาง

2. มีความสามารถในการสำรวจเส้นทาง หาแนวศูนย์กลางและกำหนดเขตทาง หาระดับในงานสำรวจเส้นทาง เก็บรายละเอียดในเขตทาง การวางโค้ง รูปตัดตามแนวยาวตามแนวขวางของถนนการสำรวจภูมิประเทศ

3. มีเจตคติที่ดี มีความรับผิดชอบ และกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานสำรวจเส้นทาง

 

สมรรถนะรายวิชา    

          1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสำรวจเส้นทางการก่อสร้างถนน

          2. สำรวจหาแนว กำหนดเขตทาง หาระดับ การวางโค้งในการก่อสร้างเส้นทาง

คำอธิบายรายวิชา

                    ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการสำรวจเส้นทาง การหาแนวศูนย์กลางและกำหนดเขตทาง การหาระดับในงานสำรวจเส้นทาง การเก็บรายละเอียดในเขตทาง การวางโค้ง รูปตัดตามแนวยาวตามแนวขวางของถนน การสำรวจภูมิประเทศ

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

          1. มีความเข้าใจหลักการในการใช้เครื่องมืองานระดับ การใช้กล้องระดับ การทำระดับแบบต่าง ๆ

2. มีความสามารถในการทำระดับในงานก่อสร้าง และเส้นชั้นความสูง คำนวณดินตัดดินถม

3. มีกิจนิสัยการทางานอย่างเป็นระบบ มีความรับผิดชอบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

สมรรถนะรายวิชา    

          1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการใช้กล้องระดับทำงานระดับ

          2. สำรวจงานระดับเส้นชั้นความสูงและ คำนวณปริมาณงานดิน

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานของกล้องระดับ การทำระดับ เครื่องมือที่ใช้ในการทำระดับ การใช้กล้องระดับ การทำระดับแบบต่าง ๆ เส้นชั้นความสูง การคำนวณดินตัดดินถม การทำระดับในงานก่อสร้าง การบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ในงานระดับ