1.มีความเข้าใจหลักการ วิธีการเขียนแบบโยธา
2.มีความสามารถในการเลือกขนาดกระดาษ ขนาดของตัวเลขและตัวอักษร ชนิดและความหนาของเส้น ใช้มาตราส่วนบอกขนาด และใช้สัญลักษณ์ในงานเขียนแบบ เขียนแบบรูปทรงเรขาคณิตภาพสามมิติ ภาพฉาย รูปตัด รูปตัดย่อส่วน
3.มีเจตคติที่ดี มีความรับผิดชอบ และกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานเขียนแบบ
จุดประสงค์รายวิชา	
1.แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียนแบบเบื้องต้น
2.เขียนแบบรูปทรงเรขาคณิตภาพสามมิติ ภาพฉาย รูปตัด และใช้สัญลักษณ์ในงานเขียนแบบ
คำอธิบายรายวิชา
	ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือเขียนแบบ วิธีการเขียนแบบ ขนาดของกระดาษ ขนาดของตัวเลขและตัวอักษร ชนิดและความหนาของเส้น การใช้มาตราส่วน การบอกขนาด สัญลักษณ์ที่ใช้ในงานเขียนแบบ การเขียนแบบรูปทรงเรขาคณิต ภาพสามมิติ ภาพฉาย รูปตัด รูปตัดย่อส่วน