ศึกษาเกี่ยวกับหลักการของฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุมต่าง ๆ การใช้ตารางหาค่าฟังก์ชันตรีโกณมิติ

กฎของไซน์ โคไซน์ สมการเชิงเส้นหนึ่งตัวแปร สองตัวแปร สมการกำลังสอง ดีเทอร์มิแนนต์ เลขยกกำลัง กฎของ

เลขยกกำลัง การบวก ลบ คูณ หารเลขยกกำลัง รากหรือกรณฑ์ การใช้ตารางหากรณฑ์ที่สองและที่สามลอการิทึม ลอการิทึมสามัญ การหาค่าโดยใช้ลอการิทึม สมการเลขชี้กำลัง และสมการลอการิทึม กราฟ การ

เขียนกราฟจากสมการ การแปลความหมายของกราฟ การหาพื้นที่รูปทรงต่างๆ การแบ่งเส้นตรงเป็นหลายส่วน

เท่าๆ กัน การสร้างรูปหลายเหลี่ยมชนิดต่างๆ


จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ วิธีการ ขั้นตอน กระบวนการก่อสร้างอาคารไม้ การเลือกใช้เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์ในการก่อสร้างอาคาร

2. มีความสามารถในการปฏิบัติงานก่อสร้างอาคารไม้เกี่ยวกับการเตรียมงานก่อสร้าง งานฐานราก งาน

เสา งานคาน งานพื้น งานดาดฟ้า และงานโครงหลังคาไม้

3. มีเจตคติที่ดี มีความรับผิดชอบ และมีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานก่อสร้างอาคาร

 

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการก่อสร้างอาคารไม้

2. ก่อสร้างอาคารไม้ชั้นเดียว

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ ขั้นตอน กระบวนการ วิธีการก่อสร้างอาคารไม้ การเลือกใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ในงานก่อสร้างอาคารไม้ การเตรียมงาน งานวางผัง งานทำฐานราก งานทำโครงสร้างอาคาร  และงานโครงหลังคาไม้


 จุดมุ่งหมายรายวิชา (Course Objection)

            เมื่อนักศึกษาเรียนจบวิชา 20121 – 2004 การประมาณราคาก่อสร้าง  แล้วจะมีความสามารถดังต่อไปนี้

               1.  เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการและขั้นตอนการประมาณราคา การลงบัญชีปริมาณวัสดุ

               2.  เพื่อให้สามารถคำนวณแยกปริมาณวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้างอาคารพักอาศัย

               3.  เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานอย่างเป็นขั้นตอนเป็นระเบียบ ตรงตามกำหนดเวลา