จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 

1. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค

 2. มีทักษะการวิเคราะห์พฤติกรรผู้บริโภค 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่อการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค

 สมรรถนะรายวิชา

 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค

 2. วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคตามหลักการและสถานการณ์

 3. ก าหนดกลยุทธ์การตลาดพฤติกรรมผู้บริโภค 

4. แสดงเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่อการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค 

คำอธิบายรายวิชา

 ศึกษาเกี่ยวหลักการและทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคกระบวนการตัดสินใจซื้อ ปัจจัยที่ มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมผู้บริโภคกับกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.   เข้าใจความรู้พื้นฐานของงานและกระบวนการขาย

2.   มีทักษะในการวางแผนการขายและการเสนอขายสินค้าและบริการ

3.   มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงานด้วยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริตเชื่อมั่นในตนเองและความมีมนุษย์สัมพันธ์


สมรรถนะรายวิชา

1.    แสดงความรู้เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของงานขายและกระบวนการขายตามหลักการ

          2.    วางแผนการขายและการเสนอขายสินค้าและการบริการ

          3.    ปฏิบัติงานขายตามกระบวนการขาย


คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการขายแนวคิดการขาย วิวัฒนาการขาย หน้าที่การขาย ประเภทและลักษณะของงานขาย ความรู้เกี่ยวกับต้นเอง ความรู้เกี่ยวกับกิจการ ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ความรู้เกี่ยวกับลูกค้า และความรู้เกี่ยวกับคู่แข่งขัน กระบวนการขาย คุณสมบัติของนักขายโอกาส และความก้าวหน้าของนักขาย และเทคโนโลยีเกี่ยวข้องการขาย