คำอธิบายรายวิชา

          ฝึกปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง ในสถานประกอบ - การสถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ ให้เกิดความชำนาญมีทักษะและประสบการณ์ อาชีพในระดับฝีมือโดยผ่านความเห็นชอบร่วมกันของผู้รับผิดชอบการฝึกงานในสาขาวิชานั้นๆ และรายงานผลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการฝึกงาน

การจัดแสดงสินค้า 2201-2206  (3 หน่วยกิต 6 ชม. / สัปดาห์)

2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 46)

จุดประสงค์

1.             มีความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญ วิธีการ การจัดแสดงสินค้าในร้าน

2.             สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อชีวิตประจำวัน

3.             มีทักษะในการสร้างสรรค์งานเพื่อดึงดูดใจลูกค้า

4.             ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดแสดงสินค้า

มาตรฐานรายวิชา

1.             อธิบายวัตถุประสงค์และความสำคัญของการจัดแสดงสินค้า

2.             วางแผนจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดแสดงสินค้าอย่างประหยัด

3.             จัดแสดงสินค้า ณ จุดขาย

คำอธิบายรายวิชา

                ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และความสำคัญของการจัดแสดง ประเภทของการจัดแสดง
การวางแผนการจัดแสดงสินค้า หลักการจัดแสดงสินค้า วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดแสดงสินค้า ค่าใช้จ่าย ประโยชน์ของการจัดแสดงสินค้า และการติดตามผลของการจัดแสดงสินค้า

                                แบ่งเป็น  9  หน่วย                                                                                             จำนวนชั่วโมง

1.             ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดแสดงสินค้า                                                                                   8

2.             การดำเนินธุรกิจกับการจัดแสดงสินค้า                                                                                     6

3.             ประเภทของการจัดแสดงสินค้า                                                                                                14

4.             องค์ประกอบของศิลปะที่ใช้ในการจัดแสดงสินค้า                                                               12

5.             ทฤษฎีสีและแสงกับการจัดแสดงสินค้า                                                                                   12

6.             หลักการออกแบบการจัดแสดงสินค้า                                                                                       12

7.             วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดแสดงสินค้า                                                            12

8.             การวางแผนและวิธีปฏิบัติในการจัดแสดงสินค้า                                                                   20

ประมาณการค่าใช้จ่ายและการประเมินผลการจัดแสดงสินค้า                           12