จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้

1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการการตลาด

2. สามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค

3. สามารถกำหนดส่วนประสมการตลาด

4. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทางการตลาด

5. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย สนใจใฝ่ รู้

มีความคิดสร้างสรรค์และอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานการตลาด

2. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคตามสถานการณ์

3. กำหนดส่วนประสมการตลาดตามหลักการ

4. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทางการตลาด

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการการตลาด แนวความคิดทางการตลาด หน้าที่ทางการตลาดการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด พฤติกรรมผบู้ริโภคและกระบวนการตัดสินใจซื้อ การแบ่งส่วนตลาดตลาดเป้าหมาย ผลิตภัณฑ์และการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ การกำหนดราคา การจัดจำหน่ายและการส่งเสริมการตลาด เทคโนโลยีดิจิทัลทางการตลาด และจรรยาบรรณนักการตลาด


สาระการเรียนรู้

1.             ความหมายของการตลาด

2.             หน้าที่ทางการตลาด

3.             วิวัฒนาการของการตลาด

4.             องค์ประกอบแนวคิดหลักการตลาด

5.             ความสำคัญของการตลาด

6.             ส่วนประสมของการตลาด

7.             ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้

8.             การสร้างอรรถประโยชน์ให้แก่สินค้าและบริการ

9.             ประเภทของการตลาด