ลักษณะรายวิชา

1.  รหัสและชื่อวิชา             20202-2006  การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย

2.  หลักสูตรรายวิชา                 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562

3.  ภาคเรียนที่                 1/2563

4.  พื้นฐาน                     ..............................-................................................................................

5.  ระยะเวลาศึกษา            คาบรวม.........90...........คาบ/ทฤษฏี.................54...................คาบ/สัปดาห์ 

6.  หน่วยกิต                    3

7.  จุดประสงค์ทั่วไป  (สำหรับครู) 

1. เข้าใจหลักการโฆษรา การส่งเสริมการขาย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

          2. เลือก สร้างสรรค์ และวัดผลประเมินผลงานโฆษณา/สื่อ กิจกรรมส่งเสริมการขาย

          3. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย

          4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงานด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความกระตือรือร้นในการทำงานเป็นทีมและความประหยัด

 

8.  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย

          2. สร้างสรรค์งานโฆษณา เลือกสื่อโฆษณา

          3. วัดและประเมินผลการโฆษณา/สื่อ การส่งเสริมการขายตามแบบประเมินเกณฑ์ที่กำหนด

          4. ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย

         

9.  คำอธิบายรายวิชา     

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย ประเภทของการโฆษณา การสร้างสรรค์งานโฆษณา สื่อโฆษณา ประเภทของการส่งเสริมการขาย เครื่องมือการส่งเสริมการขาย การวัดผลและประเมินผลของการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย เทคโนโลยีสารสนเทศการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย

ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ รายวิชาการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย

สาขาวิชา การตลาด  วิชางาน  การตลาด   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

จำนวนหน่วยการเรียนรู้   8   หน่วย     จำนวน  90  ชั่วโมง

หน่วยที่

ชื่อหน่วยการเรียน

เนื้อหาสาระ

จำนวนชั่วโมง

1

 

 

 

 

หลักการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย

1. ความหมายและความสำคัญของการโฆษณา

2. วัตถุประสงค์ของการโฆษณา

3. ประวัติและวิวัฒนาการของการโฆษณา

4. ข้อดีและข้อเสียของการโฆษณา

5. ความหมายและความสำคัญของการส่งเสริมการขาย

6. วัตถุประสงค์ของการส่งเสริมการขาย

7. ประวัติและวิวัฒนาการของการส่งเสริมการขาย

8. ช้อดีและข้อเสียของการส่งเสริมการขาย

10

2

 

 

 

 

ประเภทของการโฆษณา

 

1. การโฆษณาแบ่งตามกลุ่มเป้าหมาย

2. การโฆษณาแบ่งตามขอบเขตทางภูมิศาสตร์

3. การโฆษณาแบ่งตามสื่อโฆษณา

4. การโฆษณาแบ่งตามวัตถุประสงค์

5. ความจำเป็นที่ธุรกิจต้องโฆษณาสินค้าหรือบริการ

10

3

 

 

 

 

การสร้างสรรค์โฆษณาและสื่อโฆษณา

 

1. หน่วยงานในกระบวนการสร้างสรรค์งานโฆษณา

2. การสื่อสารการตลาด

3. กระบวนการสร้างสรรค์งานโฆษณา

4. สื่อโฆษณา

5. การเลือกสื่อโฆษณา

15

4

การส่งเสริมการขายและเครื่องมือ

1. การส่งเสริมการขายมุ่งสู่ผู้บริโภคและเครื่องมือ

2. การส่งเสริมการขายมุ่งสู่คนกลางและเครื่องมือ

3. การส่งเสริมการขายมุ่งสู่พนักงานขายและเครื่องมือ

10

5

 

 

ปัจจัยและบริบทของการส่งเสริมการขาย

 

1. ปัจจัยที่เดี่ยวของกับการส่งเสริมการขาย

2. บริบทของการส่งเสริมการขาย

3. ปัญหาของการส่งเสริมการขาย

4. อุปสรรคของการส่งเสริมการขาย

10

6

การวัดผลและประเมินผลการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย

 

1. ความหมายของการวัดผลประเมินผลการโฆษณา

2. วัตถุประสงค์ของการวัดผลประเมินผลการโฆษณา

3. รูปแบบที่ใช้ในการวัดผลประเมินผลการโฆษณา

4. ความหมายของการวัดผลประเมินผลการส่งเสริมการขาย

5. วัตถุประสงค์ของการวัดผลประเมินผลการส่งเสริมการขาย

6. รูปแบบที่ใช้การวัดผลประเมินผลการส่งเสริมการขาย

15

7

กฏหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย

1. กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณา

และการส่งเสริมการขาย

2. การคุ้มครองผู้บริโภคด้านการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย

3. ความหมายของจรรยาบรรณ

4. จรรยาบรรณด้านการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย

5. ความแตกต่างระหว่างกฎหมายและจรรยาบรรณ

10

8

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

1. ความหมายและความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้

3. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร

4. พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

10

รวม

90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางวิเคราะห์หลักสูตรหน่วยวิชา

วิชา การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย รหัสวิชา  20202-2006

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ทุกประเภทวิชา  กระทรวงศึกษาธิการ

ที่

 

               ชื่อหน่วย

                            *ระดับพฤติกรรมที่พึงประสงค์

เวลา

 

 

พุทธิพิสัย

   ทักษะพิสัย

จิตพิสัย

(ชม)

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

 

1

หลักการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย

2

2

2

2

1

1

 

1

1

1

 

1

1

1

1

 

10

2

ประเภทของการโฆษณา

1

2

1

1

1

1

 

1

1

1

 

1

1

1

1

 

10

3

การสร้างสรรค์โฆษณาและสื่อโฆษณา

1

1

1

2

1

1

 

1

1

1

 

 

1

1

1

 

15

4

การส่งเสริมการขายและเครื่องมือ

1

1

1

1

1

1

 

1

1

1

 

 

1

1

 

 

10

5

ปัจจัยและบริบทของการส่งเสริมการขาย

1

2

2

1

1

1

 

1

1

 

 

 

1

1

 

 

10

6

การวัดผลและประเมินผลการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย

1

1

1

1

1

1

 

1

1

 

 

 

1

1

 

 

15

7

กฏหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย

1

1

2

2

2

1

 

1

1

 

 

 

1

1

 

 

10

8

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1

1

1

1

2

1

 

1

1

 

 

 

1

 

 

 

10

รวม

60

 

 

20

20

 

90

คะแนน(ร้อยละ)

 

 

 

100

 

 

 

 

กำหนดการเรียนรู้

วิชา การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย รหัสวิชา  20202-2006

เวลาเรียนต่อสัปดาห์  ทฤษฎี 2  ชั่วโมง    ปฏิบัติ  3 ชั่วโมง     รวมเวลาเรียนต่อภาคเรียน  90  ชั่วโมง

ที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้/รายการสอน

สมรรถนะประจำหน่วย/เกณฑ์ปฏิบัติงาน

สัปดาห์ที่

ชั่วโมงที่

1

หลักการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย

1. ความหมายและความสำคัญของการโฆษณา

2. วัตถุประสงค์ของการโฆษณา

3. ประวัติและวิวัฒนาการของการโฆษณา

4. ข้อดีและข้อเสียของการโฆษณา

5. ความหมายและความสำคัญของการส่งเสริมการขาย

6. วัตถุประสงค์ของการส่งเสริมการขาย

7. ประวัติและวิวัฒนาการของการส่งเสริมการขาย

8. ช้อดีและข้อเสียของการส่งเสริมการขาย

1-2

10

2

ประเภทของการโฆษณา

1. การโฆษณาแบ่งตามกลุ่มเป้าหมาย

2. การโฆษณาแบ่งตามขอบเขตทางภูมิศาสตร์

3. การโฆษณาแบ่งตามสื่อโฆษณา

4. การโฆษณาแบ่งตามวัตถุประสงค์

5. ความจำเป็นที่ธุรกิจต้องโฆษณาสินค้าหรือบริการ

3-4

10

3

การสร้างสรรค์โฆษณาและสื่อโฆษณา

1. หน่วยงานในกระบวนการสร้างสรรค์งานโฆษณา

2. การสื่อสารการตลาด

3. กระบวนการสร้างสรรค์งานโฆษณา

4. สื่อโฆษณา

5. การเลือกสื่อโฆษณา

5-7

15

4

การส่งเสริมการขายและเครื่องมือ

1. การส่งเสริมการขายมุ่งสู่ผู้บริโภคและเครื่องมือ

2. การส่งเสริมการขายมุ่งสู่คนกลางและเครื่องมือ

3. การส่งเสริมการขายมุ่งสู่พนักงานขายและเครื่องมือ

8-9

10

5

ปัจจัยและบริบทของการส่งเสริมการขาย

1. ปัจจัยที่เดี่ยวของกับการส่งเสริมการขาย

2. บริบทของการส่งเสริมการขาย

3. ปัญหาของการส่งเสริมการขาย

4. อุปสรรคของการส่งเสริมการขาย

 

10-11

10

6

การวัดผลและประเมินผลการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย

1. ความหมายของการวัดผลประเมินผลการโฆษณา

2. วัตถุประสงค์ของการวัดผลประเมินผลการโฆษณา

3. รูปแบบที่ใช้ในการวัดผลประเมินผลการโฆษณา

4. ความหมายของการวัดผลประเมินผลการส่งเสริมการขาย

5. วัตถุประสงค์ของการวัดผลประเมินผลการส่งเสริมการขาย

6. รูปแบบที่ใช้การวัดผลประเมินผลการส่งเสริมการขาย

12-14

15

7

กฏหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย

1. กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณา

และการส่งเสริมการขาย

2. การคุ้มครองผู้บริโภคด้านการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย

3. ความหมายของจรรยาบรรณ

4. จรรยาบรรณด้านการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย

5. ความแตกต่างระหว่างกฎหมายและจรรยาบรรณ

15-16

10

8

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1. ความหมายและความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้

3. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร

4. พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

17-18

10

  จุดประสงค์ทั่วไป  (สำหรับครู) 

          1. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค

          2. มีทักษะการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค

          3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่อการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

          1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค

          2. วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคตามหลักการและสถานการณ์

          3. กำหนดกลยุทธ์การตลาดตามพฤติกรรมผู้บริโภค

          4. แสดงเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่อการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค

         

คำอธิบายรายวิชา     

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและทฤษฏีพฤติกรรมผู้บริโภค การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค กระบวนการตัดสินใจซื้อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมผู้บริโภคกับกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด