จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1.    เข้าใจหลักการและกระบวนการพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย

2.    เข้าใจศิลปะการพูด  มารยาททางสังคม  และการสร้างความประทับใจในงานขาย

3.    มีทักษะในการพัฒนาบุคลิกภาพเหมาะสมกับอาชีพขาย

4.    มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงานด้วยความเชื่อมั่นในตนเอง  ความสุภาพอ่อนน้อม           ความมีมนุษยสัมพันธ์  ความแนบเนียน  และความมีระเบียบวินัย

 

สมรรถนะรายวิชา

1.    แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย

2.    พัฒนาศิลปะการพูด  มารยาททางสังคม  และการสร้างความประทับใจในงานขายตามหลักการ

3.    พัฒนาบุคลิกภาพเหมาะสมกับอาชีพตามหลักการ

 

คำอธิบายรายวิชา

              ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย  จิตวิทยาและทฤษฏีบุคลิกภาพ  บุคลิกภาพในงานอาชีพขาย  กระบวนการพัฒนาบุคลิกภาพ  ศิลปะการพูด  มารยาททางสังคมและการสร้างความประทับใจในการขาย


จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

          1. เข้าใจหลักการและกระบวนการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ 

          2. มีทักษะในการกำหนดตลาดเป้าหมาย และวางแผนการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ

          3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงานด้วยรับผิดชอบ การทำงานเป็นทีม ความมีมนุษยสัมพันธ์ และความซื่อสัตย์สุจริต 

 

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับกับหลักการและกระบวยการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ 

2. แสดงความรู้เกี่ยวกับกับสถานการณ์ทางการตลาด และตลาดเป้าหมาย

แสดงความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และองค์การที่เกี่ยวข้องกับการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ

3. วางแผนและจัดจำหน่ายสินค้าและบริการตามหลักการ

4. ประยุกต์เทคใช้โนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ 

 

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ  ลักษณะสินค้าและบริการ สถานการณ์ทางการตลาด ตลาดเป้าหมาย ช่องทางการจัดจำหน่าย การขนส่งสินค้า การคลังสินค้า กฎหมายและองค์การที่เกี่ยวข้องกับการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ 


จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรคุณภาพ ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ การวางแผนและการจัดการทางการเงิน หลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตเบื้องต้น และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

          2. สามารถจัดทำแผนธุรกิจอย่างง่าย โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต

          3. มีเจตคติที่ดีต่อธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ และมีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน ประหยัดและอดทน

 

สมรรถนะรายวิชา    

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ การวางแผนและการจัดการทางการเงิน หลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตเบื้องต้น และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

          2. จัดทำแผนธุรกิจอย่างง่าย

          3. ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการวางแผนและดำเนินงาน

          4. ประยุกต์ใช้หลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในการวางแผนและดำเนินงาน

 

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ การออมและการลงทุน ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ การจัดหาและการวางแผนทางการเงิน กฎหมายที่เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ รูปแบบแผนธุรกิจ หลักเบื้องต้นในการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในองค์กร และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

          1. เข้าใจหลักการขาย และความรู้พื้นฐานของงานขาย

          2. เตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นนักขายที่ดี

          3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงานด้วยความรับผิดชอบความซื่อสัตย์สุจริต  ความเชื่อมั่นในตนเอง

และความมีมนุษยสัมพันธ์

       

สมรรถนะรายวิชา

          1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการขาย และความรู้พื้นฐานของการขาย

          2. แสดงความรู้เกี่ยวกับหน้าที่การขายประเภท และลักษณะของงานขาย

          3. แสดงความรู้เกี่ยวกับตนเอง  กิจการ  ผลิตภัณฑ์  ลูกค้าคู่แข่งขัน โอกาส และความก้าวหน้าของนักขาย

         4. เตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นนักขายที่ดีตามหลักการ

 

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาเกี่ยวกับหลักการขาย แนวคิดทางการขาย วิวัฒนาการการขาย หน้าที่ทางการขาย ประเภท และลักษณะของงานขายความรู้เกี่ยวกับตนเอง ความรู้เกี่ยวกับกิจการ ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ความรู้เกี่ยวกับลูกค้า ความรู้เกี่ยวกับคู่แข่งขันคุณสมบัติของนักขาย โอกาส และความก้าวหน้าของนักขาย